روزنامه وطنداران

جهان باید گون اوگانستانئ حکومتا همکاری کنت

ایرو ایشیا ریویو روچ تاک به نوکین نبشتانکی گشیت که اوگانستانئ امنیت مچین آسیا وروچ کپتی امنیتی انت، پمیشا باید مچین جهان گون اوگانستانا همکاری کنت. باختر آژانسئ احوال کار حال داتگیت به ای نبشتانکا گشتگ بوتگیت، اوگانستانئ بدین گزرانین جاور به مچین جهانی سرا ناوړین آسر داریت. ای نبشتانک گیش کرتگیت باید مچین جهانی ملک به سکین جاورا گون اوگانستانئ مردما همکاری کننت واوگانستانا تانکا میلنت، چیا که ای ملکئ امنیت نه آویکا به همپلین ملک بلکین به مچین جهانی سرا اسر دور داتگیت. ایرو ایشیا شه امریکا حکومتا لوټیت اوگانستانی زرانه ازات کنت تا ای ملکئ گزرانین جاور گهبودی ودی کنت.

ممکن است شما دوست داشته باشید