روزنامه وطنداران

جهانئ ورگین موادانی پروگرام:یک میلیارد و یکصد میلیون دالر په امبرانی زمستانیین کمکان نیاز انت

جهانئ ورگین موادانی پروگرام گشیت که به امبرانین زمستانا اوگانستانئ چنت میلیون کهول گون سکی و سوریان دیم په دیم أنت و گشتگه بیت که په ای چنت میلیون نیازمندین کهولان یک میلیارد و یکصد میلیون دالر کمک پکار انت.

جهانئ ورگین موادانی سازمان، سپتمبر ۲۶  دوشمبیئ روچا بریبر گون میزانی ماهئ۴، ریپوټی به ای باروا شنگ کرت و گشت: ایوکا امئ سازمان انت که به اوگانستانی هشک سالی و گشنگیئ مکابلا اوشتاتگیت و به ای بابتا کچ و کاسی هشک سالی په استمانان بی اثر بوتگیت. به ریپوټا آتگیت ای کمکانی دوام دیگ بستگی به کمک کنوکان داریت، هر چنکس که آ گیشتر به ای سازمانا کمک کننت همانکس په نیازمندین مردمان کمکه بیت. بید شه ایشی که جهانئ ورگین موادانی سازمان به هشکسالی و گشنگیئ بهران کمک کرته په سیل جتگین کهولان هم شه ای سازمانئ  نیمگا کمک بوتگیت.

ممکن است شما دوست داشته باشید