روزنامه وطنداران

ایک هییت مسلماناﮞ که علما کی روسیه تی بشری کمکاﮞ که بستی افغانستان ته آﮯ 

آژانس باختر: معنوی اداره روسیه که مسلمانان نی تصمیم لپیو اﮯ . ایک هیت روحانیون لوک اوس دیس که نه افغانستان ته چلاﮯ چیای . ایس هیت کو آڼ افغانستان ته بشری کمکاﮞ که بستی  اﮯ . ایلدارعلیاتدینوف معنوی فعالیتاﮞ که اداره که معاون نی ایس هییت کو آڼ کمک تی ، انتی دیکهڼ اده شهر ایس دیس کاﮞ تی . ایس اداره نی جوزا که دومه دی پو جمال ناصرغروال  ناری دیکهڼ کیو . ترواﮞ بخشاﮞ مه کمک وعده کﮯ اﮯ ، دوا، البسه  انتی روسه که لوک کی زکات کو عواید خاص افغانستان که فقیر لوک که بستی .

ممکن است شما دوست داشته باشید