روزنامه وطنداران

اوگانستانئ ملیین آرشیو

نبیسوک: خیرمحمد گمشادزهی

اوگانستانئ ملیین آرشیو دیریین گوستگی داریت، هور گون موزیما جوړ کرتگ بوتگیت. به ای آرشیوا گوستگ و دیریین دور و زمانگانی راز رازی سند چو: سرکاریین فرمان، تعهدی کاگد، کواله، نکسحی کاگد، روچتاک، هپتگ تاک، ماهتاک، عکس، سرکاریین سند، حکمانی کاگد، تاریخیین منگ، واستو کنگی کاگد، سرکاریین بند و بست، آجویی لوټوکین کسانی عکس و راز رازی چاپ بوتگین دگه کم چونین اثر ساتتگه بنت.

ملیین آرشیوی مچین اثر باز کدر و رو داریت، بلی گیشتر هما اثرانی رو و کدر باز انت که سری وارا به ادا اشتگ و ساتتگ بوتگنت و آ قرآن کریم، تفسیر و هما کتاب انت که گون براهدارین خطی لیکتگ و دیریین گوستگی دارنت. گون ماه و سالانی گوستنا وړ وړی بازین اثر دگه نز و مُچ کرتگ و په شریین ساتنا به ادا آورتگ بوتگنت. اوگانستانئ ملیین آرشیوی بن چمئگ هما کتابخانه انت که به امیر حبیب الله خانی واکداریی وهدا جوړ بوتت و به غازی امان الله خانی پاچایی وهدا به سری ملیین کتابخانیء نام اشتگ بوت.

رندا شه آِیی به ای بهرا گیشتر و گهتر دلگوش کرتگ بوت، مچین سند که گون دستا نبیستگ بوتتنت نزآورتگ و ساتتگه بوتنت که به اطلاعات و فرهنگی وزارتئ ماړیی پنچمی منزل پراوان جاگهی درگیتگ بوت و همدا اوگانستانئ خطیین کتابخانئی بنیاد اشتگ بوت. گون وهده و وختئ گوستنا ای کتابخانئی کدر و رو گیشتر بوت و به ای بهرا گهتر و گیشتر دلگوش بوت، به هجری شمسیئ ۱۳۵۲سالا خطیین کتابخانی سرا ملیین آرشیوی نام اشتگ و شه اودا به دگه جوانین ماړیی که باب دیستنا داریت و به امیر عبدالرحمن خانی پاچاهیی وهدا به کابلی و پاسی چرمگریی نامیین باگا جوړ بوته، برتگ بوت.

به محمد داودی جمهوریی وهدا باگئ جاگها نوکین ماړیی و سړک گپتنت و به آرشیوی دیما به سالنگی ناما پرا و پُر گورین سړکی جوړ بوت. ای ماړیی جوړ بوتنی راستیین مخسد و وهده درا نه انت که کدی و په چیا جوړ بوتت، بلی گشتگه بیت که ای ماړیی شهزادگ حبیب‌الله‌ی کاری دفتر ات.

اوگانستانئ ملیین آرشیوا یونسکو رسمی په جاه آورته و انون جهانیین نام و تواری واوند انت. مچین چیزی که به ملیین آرشیوا انت به دو بهرا نچین داتگ بوتگنت. خطیین نمشته و تاریخیین سند به خطیین نمشتهانی تالارا به پارسی، پشتو و عربیئ زوانان نبیستگ بوتگین کتاب و دگه زوانان لهتین کتاب انت چو: قرآن‌کریم که گون دستا نمشته بوته، رساله، دیوان، ادبی، تاریخی و فلسفیین کتاب و وړ وړی خط. همی‌رنگ به ملیین آرشیوی تاریخیین سندانی تالارا یکصد و شصت و هشت هزار تاریخیین سند، که آوانی شه مچان غدیمی‌ترین یکین هجری شمسیئ نهمی سدۀ سلطان حسین بایقرای فرمان و شه مچان نوک‌ترین یکین هجری شمسیئ ۱۳۵۷ سالی ډگاری بهر کنگی فرمان. همی راز احمدشاه ابدالی، تیمورشاه و دگه پاچاهانی فرمان هم به اوگانستانئ ملیین آرشیوا ساتتگه بنت. ای آرشیوی گند و چار و شه نزیکا ندارگ به مردمی پکر و مجگا دیریین گوستگئ یاتا زندگه کنت، پمیشا دیستنی وړین جاگهی انت.

ممکن است شما دوست داشته باشید