روزنامه وطنداران

امارت اسلامی کاﮞ  کابینه نﮯ کابل که منګاټاﮞ که سیاړون که بستی لاحیه تصویب کرلیو.

سه شنبی کی دیں اما رت اسلامی افغانستان   که کابینه نی منګاټه که سیاړون که بستی ایکو لاحیه جوړیو جی اوس مه لیکه ګیو جی  کابل که شهرکه  منګاټاﮞ  باید جی سیاڼی جاریوﮞ . اوس تی کاد جی کیړو لوک جی مستحق اﮯ ،حکومت که ډهاتی اون ته کمک هوجای . ایس طرح مه  ایک هییت شاید جی تعین هوجای ګی جی تمام کابل که شهرناﮞ پهیر کی تی مستحق منګاټاﮞ نه سیاڼ کی تی کیړه ارګانه ته جی مربوط اﮮ اون ته اپړاﮯ ګاﮞ، اوس تی کا‌ډ حکومت که ډهاتی اون ته کمک هویګی . ایس طرح که تصویب هوڼ پو افغانستان که لوک نی خوشی کی اﮯ .

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید