روزنامه وطنداران

افغانی زعیں ماس (سره میاشت) ست ابل مښ اوچپوزله صحی سه سی (ټیم) فعال بے

نورستان ولایت سته صحت عام وزارت سته ښےواستوک دی اینه درے ولتں افغانستان زعیں ماس سته ابل مښ نورستان ولایت برګمټال ولسوالے تں منچاں کں وښوارسته بټه تں بتات کوله سه سیں سته کودیوم  دی اوکښآسته بیسه. باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: بګعام اټال ولسوالے تں شترک اینه وام تں وښوارسته بټه لسته معیاری صحی بنښک کعو(مرکز)ایپاسته کودیوم اوجوپچوعه پوړیسته ای شترک ایکی ولسوالی سته منچی بتت بلیوک اسانی مښ امشیں ابتدایی اویج بولاں ایکی  صحی بنښک کعوستعں بدویی اشیله. اینه کودیوم بیسته تں تتی شترک ایموسته منچی بلیوک ښآتی نسته ای چے کودیوم لسته که لے وارمښ پمیوک اتت کی که.

ممکن است شما دوست داشته باشید