روزنامه وطنداران

افغانستان سته تره جازنشاں ډوره متحده عربی امارات تں حواله کعه

پټوریک بلیوک سکال وری ولسته پټیاره افغانستان سته شتوا هوای جازنشاں ډوره سته امنیت جے امکیاں اوجوپچوعه ایپاسته کودیوم متحده عربی امارات تں حواله کعا.

أسته ګعم وری چےاینه بګانه می کابل افغانستان اسلامی امارت سته آړه ښے واستوک اپارں چے امکیاں تعں رییس الوزراء سته کودیوم ملاعبدالغنی برادراپارں اسی ایکی ګعم وری تں وری وله تں تں ګجیکو:افغانستان اسلامی امارت بره پیوه ګول مښ لے وارسته آجے یه لسته که پمیوک ګاسته وګته اینه بګانه افغانستان اسلامی امارت ګول سته شتوامعیں جازنشاں ډوراں متحده عربی امارات سته (ګاک) نام وای شرکت مښ کابل،کندهارجےهرات سته جازنشاں ډوراں اوجوپچوعه ایپاسته جے لسته که اتکی ښم لات چمتں بوله بګانه امنیت سته دمسته کودیوم امکیاں ولوکښه یسه اینه بګانه امکی جازنشاں ډوره امکیاں تں حواله کعه.اینه بګانه می اچی واس کویں ملاعبدالغنی برادر دوبی پاراوچوتں ګوسی.ایکے اموسه وری وله تں تں اینه قرارداد کی متحده عربی امارات مښ کعسه باسته بلیوک معیں وا کودیوم ڃمه تی اچاک دی لسته که اینه بګانه کودیوم کوسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا،چےایکی کودیوم مښ افغانستان پاربره ګول سته کی جازای با لسته که زره بں ګں تی انیارکں اوندره تی اڅله. ایکےاموسته وری تں اینه دی اوتا کعا کی افغانستان اسلامی امارت لسته که اوریاسته کودیوم اچاک دی که پمیوک ګاسته تں مته نه کعاں کودیوم کوسته بګانه سنا وښټه تی برں بیسه کی که دی پتیان پوعوانه کعا،چےمښ بتت کی امکی بره پیوه ګول لسته که پتیان مښ ایموسته ګول تں اڅه تی امشیں سته لتری په ییں اتله تی اره وارسته کودیوم لسته که پمیو ګاله.متحده عربی امارات امنی جازنشاں ډوره سته امنیت آجیست ولتں بدوی اشیته کی اینه تعں کویں بلیوک ویں قطرجے ترکیه ګول سکال کتی اینه بګانه قرارداد دوشیال کوسته بګانه وری وله تسی،اینه بګانه چی ویں ترکیه جے قطرګولسته ښےواستوک مښ کابل جے دوحه وری دی ولسته بیسی.

قطرمښ اینه اینه بګانه اسوره مښ وری تں نه پعیه کی اسلامی امارت اینه بګانه شتان وااسی کی امکی جازنشاں ډوره سته امنیت تں طالب سه سیں سته دروں شتارواسعیں امکی جازنشاں ډورتں ښم چمتں بوله بګانه امنیتی کودیوم کوله کی  که امکیاںمښ وری تں نں پعیه.اینه تعں کویں امیرخان متقی دی قطرګول سته بره پیوه وزیرمښ اینه بګانه وری وله ییسی چےامکی دی کیاں تں نه پعیسی.پووه اګست ماس تعں چےاینه ګول تعں بره پیوه سعیں نوکسی تں  کی ولتں اسلامی امارت ګول تں نچیں اتوښچه یی تں بره پیوه ګول سته جازعادی شکل تں ایموسته ګول تں اڅسته بس کعا اینه تں تتی ایموسته ګول تں لتری سته بټه تں نه اترں پمیوک ایا.کابل سته جازنشاں ډوره کویں ستعں می بره پیوه ګولسته پروازکں کی مشکل نه وا اسی امنیتی وری ښچه تی بره پیوه ګول سته پروازلسته که کوسته نه بوته سی.

اینه قرارداد متحده عربی امارات مښ دوشیال کوسته مښ امکی نه اترں دی په روک بوله کی که پتیان پوعوانه کعا .

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید