روزنامه وطنداران

 اطلاعات جےفرهنګ وزارت (MFC)سازمان سته څادام بوں تع نوکساں کودیوم بعسیا

 

اسلامی امارت سته اطلاعات جے فرهنگ سته وزارت پاستع  گاش کوں مښ وریک بوسته بدشره ایتلاف پارستع څادام بوں(عضویت) تع نوکسے سته تں مښه کتی ایکی کودیوم بعسیا.

باخترسته اطلاعاعاتی اژانس سته ښوپعله تںګجیکو: ایکی وزارت سته کودیوم ساټ وزیرعبدالمتین قانع ګجیکو: اطلاعات جےفرهنګ وزارت اسلامی جےملی اره وارمښ ارنګں ګول تں اتیوعں بیان سته آزادی تں پتیان وا اسه اینه بګانه ایکی سازمان پارستعں افغانستان اتکی څادام بوسته تعں نوکساسته تں تتی ایکی امکیاں سته کودیم ووښچه تی بعسه تی ګجګیو: ایکے اموسته وری تں اینه بګانه دی شتان پوعوانه کعا کی! بدشره ته کاټ وعیں اینه بګانه کی ګول تں اتیوع کی کودیوم کوسته بوتت با سته بګانه دی لسته واقعیت کی ای با امکیاں بګانه دی لسته که ووشتیک کی تحقیق کتی منچاں ورے پمیوک تله ګجاں یاچیت تں اپسول با نه معیں ورےوری ښچه تی ایموسته ګول وعیں پکعه بتات نه کوله. اطلاعات جے فرهنګ وزارت سته کودیوم ا ینه کی! کاربا افغانستان اتیوع ګاش کوں سته آزادی نه اسه کی که راپور دی ووښچه بعسه تی رد کعا.

ممکن است شما دوست داشته باشید