روزنامه وطنداران

اطلاعات او فرهنگ وزارتس جواننا نونگا معینې ڵمه آنجویکن

اطلاعات او فرهنگ وزارتس سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخواه اېمه وزارتس جواننا نونګا معین ګه عالیقدر امیر المومنین فرمان رویدې مقرر بوا آس، اېمه اداراس رییسان او کارمندنه آنتې پېنوین ګورېکن.

باختر آژانس خبر رویدې؛ اېته پڼنی کوچه ګه مېمه مناسبتېدې اسلامی امارتس اغت کدکالا او اطلاعات او فرهنګ وزارتس پولېنایی ڵمېلاینا معین زبیح الله مجاهد، اېمه وزارت مالی، اداری او ګرځندوی معین مولوی سعدالدین سعید، کابل شاروال شیخ ندا محمد ندیم او دولتی اداراینا ای ګنات مسوولینه شمولېدې جوپوا آییک اطلاعات او فرهنګ وزارتس سرپرستې اېمه وزارتس جواناننا معین قاری محمد یونس راشد اېمه معینتس مسوولین او ڵمه ګره آنتې پېنوېکن.
اوچېن بوای جواننا رولی وطنس بېلابېل ڵمېلایه کوچه کېولوالا رکمېدې اسلامی امارتس کامیابی کوچه مهم بایکن او یه پندې کوچه مېنا مبارزا او سِرپوشنېنا اوچېنیأ کېکن.
اطلاعات او فرهنګ وزارتس سرپرست وزیرې کدکن، ګه وطن او اسلامی نظامس اکالیی جواننه استه سې باید تېنا لړېنی او وړلېنی، یاده کېنی، اسلامی عقیدا او استعدادېلاینا واړی ونټې کوچه خاص پامدارنی بې.
تی جواننا معین اودای اېړکن جوانان او اسلامی نظام آنتې خدمت کېنی او مربوط مسوولیننا پوړا نېنی پنده وزارتس ډشټګریأ او تانک همکارنه سمړنیدې کوشش کې کوشش کېیا.
یان پولېنایی ڵمېلاینا  معینې ذبیح الله مجاهدې جواننا نونګا معینس تعین بیک ای بکار لېنګن بایچان او کدکن ګه جوانان جامعاس محروم قشری آن او بو قربانی دېویأ سن.
مجاهدې جواننه آنتې پامدارنی اسلامی امارتس اولویتی بایکن او جواننه آنتې خدمت کېنی پنده جواننا نونګا معین او تیس همکارنه آنتې کامیابیس امیدی کېکن.

ممکن است شما دوست داشته باشید