روزنامه وطنداران

اسلامی امارته چټه کولی لتری نه وریاسته بوله که شنګه یه

ایموسته ګول تں آمنی چی سه تں کی! کښع کتی ۲۰سه بوته کی امکی چټه کولی لتری سته میوک دمسته جی امکیاں اینه ګول تع پساسته وری بلیوک سکال کتی وله سته بوتت چی ایکی مښ لست که اوش کعبا کوی دی ښټل وارمښ ایکی ډګری لتری پکعه لسته که ابل کونه کعسه نه دی ایموسته ګول وعیں اینه بګانه کی!ایکی ډګری لتری سته کی ډګرواروارای باسته تں لسته که پورجیسته ای . ایکی ډګری لتری پساسته بګانه وری ته لی ولسته بوتت سوره ایکی ډګری لتری پساسته بګانه لسته که کودیوم پمم ستع کوسته نه بوتت  چه اتکی ایکه ډګری لتری ایموسته ګول تع کی کتی پساموں کی که سکال کتی ګول سته ښی واستوک ا مشیں سته کی وری وولسته اینه بګانه وااسیه با امکی وله یه امکیاں امشیں سته وری ولسته مښ ایموسته ګول تں ایکه اعتیاد جه چټه کولی لتری تع یاسته ګول وعیں لساسته بګانه ووښچه تی اینه بګانه اوجوپچوعه کودیوم اسه کی که پتیان پوعوانه کعا .شترک اینه وری ایموں زعں مو: کی اعتیاد کی لتری اسه کی که ؟:

اعتیاد (عمه بوسته )کی لتری اسه باسته سته پوګعمیں بعزه اسه چه ایکه تں تتی جیت کنں جه سوره روانی جه روحی بټه تں منچی نه اترں مښ میوکه میوک بوته چه ایکه تں تتی پوګعمیں لتری جه اره وارسته بټه تں  دی بیوک نه اترں مښ میوکں میوک بوته .ایکه تں تتی بلیوک رال منچی پوګعمیں سوره منچاں سته اچیں تعں ویں  اته اموسته ګنوا وارجه پله وارکی اسه باسته تع دی دوی دره ته .ایکه اعتیاد کی اسه اوجوپچوعه چټه کولی لتری تں تتی منچی اتیوں اته .بلیوک ډګرښګین بول وری اینه اسه کی ایکه ډګری لتری ایموسته ګول تں بلیوک سکال بیسه ایکه تں تتی ایموسته سکال بګعیں دمتال لیلیواک سه سی ته کی بلیوک لیلیوئیک دی آیکی ډګروارکی! اعتیادمښ میوکه میوک ای .ایکی اعتیاد کی اسه با ایموسته ګول وعیں تں مصیبت جه بلیوک ډګروارمښ پمیوک ایسه آجیک ډګروارایکه تں ای اچاک دی پولسه تی ایموسته آړه زعں له جه وله له ګول وعیں دی ایکه ډګروارتں اتیوں ګوسته ای .اینه ایموسته څنګں ګول وعیں سته بتات اسه کی امکی اعتیادتں اتیوں ګوستاں لسته که اوښه کره تی امکیاں ایکه ډګروارتعں لساسته بټه تں لسته که مته نه کعاں ابل کوله کدی کعبا ایکه سته ډګروار پنع سته منچی معتاد منچی مښ می ګټں نه ګوسه بلکه ایکه سته ډګرواردری دری څنګں ګول وعیں تں پپعم اته . شترک ایموسته ګول تں اوجوپچوعه تره ملیوک تع پولسه تی لیلیواک جه لیلیوئیک سه سیں کلی ایکه اعتیاد سته ډګرواراتیوں ګوسته ای چه ایکه بلیوک ال ودعیک وارایموسته ګول وعیں کں اسه چه ګجیک وڅاترشتوا ملیون پمیج تره ملیون تع پولسه تی پنع چټه کولی لتری سته اعتیاد تں اتیوں ګوسته ای سوره ایکه مښ په تتی آړه ورں دی کی اعتیاد ای کی فیس بک ،انټرنیټ  جه ورں دی آړه سوره ډګروارایموسته ګول وعیں بلیوک اونګته وتعه وارسته سبب بوتت . تریاک :تریاک کی اسه باسته بلیوک کویں ستع چټه کولی لتری بګانه وریاسته بولی اسه اینه یوس کی اسه باسته ۲۵۰۰سه کویں مدیترانه سته بدنشیں بی اشی سته بولی اسی  ایکه ډګری لتری سته وریاسته تاریخ تں اوش کعبا ګاتی ۵۰۰۰سه تں ویک وریاسته بوته کی که وعسته بیسه . ایکه یوس کں امکی کویں سته منچی ښاتیالی جه غم مښټه والی یوس نام تاته تی ایکه لتری وریال اسی .امکی کویں سته آړه ستوری تں ایکه لتری سته نام اتکی اوسته بیسه چه هومرنام وا ستوری تں وعسته بوته .ایکه تریاک سته کناں تع چه پړوک وټله تی یکه تع کی بوڃه نوکسی باسته تع کیوع کیوع لتری کی افیون اپین جه اچاک دی پولسه تی پوډردی ایکه تع بدویی اشی سته بوته .ایکه تریاک سته کی موادچه کی نوکسه تت با امکی دی بلیوک کیوع کیوع ای چه شترک ویک ۲۵قسم بدشره وریاسته بوتت امکی آجیک ایکه لتری سته نام مښ وریاسته بوتت .ایکه لتری اتکیوستع کیوع کیوع کتی یوسته بولی اسه کدی چلیم تں تتی کدی لوښټیک واټ ته تتی کدی سګریټ تں پریک کتی وریاسته بولی اسه . کچی منچی ایکه لتری وریال اسه باسته  سته معشته آرام جه ادګونه اسه نه ته سته تں لسته که پښیک اسه چه ایکه مښ اموسته ادګورواربدوی اشیلا نه دی ایکه لسته که ویشتراسه چه ایکه مښ اموسته کودیوم لسته که پمیوک ګالا .ایکه ډګروارتں تتی بلیوک سکال نه اترں جه اونګته وتعه وارپمیوک اڅه تت ایکه مښ سته  معتاد منچی سته اوبجیک تں بلیوک اونګته وتعه وارجه نه اترں وارمښ سکال ډګروارتں سته منچی اتیوں اته . ۱- کودیوم جه سوره منچاں مښ لسته که آجه یه نه وابوسته . ۲ـ په موں جه پوګعم تں مسوولیت احساس نه کوسته کی!اینه بګانه چه کی بتات یں تں ولوای سته ای چه امکیاں ښی تں پعوالوم کی که لسته که ووشتیک نه کوسته ایکه اعتیاد تں تتی پمیوک اڅته . ۳ـ تحصیل جه تعلیم تں لسته که برں کارنه کوسته سوره سوره امه وعیں بګانه لسته که ووشتیک نه کوسته . ۴ـ سکال لتری مصرف بیسته تں تتی مین ښکه ښاسته جه نه معیں واوری تں منچاں مښ کره کراکوسته اپسول با کله کوسته ، سوره ایکه مښ په تتی یش ښآعں لسته که نه یوسته اشتهاء جه یش ښآعں تں تل ول نه بوسته ایکه مښ په تتی اتیوره اوچپولتری کی اتره ی جه سوره ورں دی څادام ای باامکیاں سته بتات جه فعالیت کښع بوسته ،ایکه مښ په تتی وټویں (بیضه) لوکی بوسته ایکه مښ په تتی جکوع لی تل نه بوسته سوره جیت کنں دفاعی سیستم اکټی بوسته بلیوک نوښټاں اوښی بوسته سوره ایکه مښ په تتی شوں کښاسته (تنفسی) بټه تں دی نه اترں مښ میوکه میوک بوسته جه سوره ورں دی بلیوک اونګته وتعه وارایکه تں تتی پمیوک اڅه تت . ایکه تریاک سته کناں تع چی لتری ایپه تت اودی امکیاں تع  موروفین اسه :چه انوجوپچوعه یونانی کله اسه چه مورفئوس تع اونگتی سه چه امکیاں سته اینه نظریه اسه کی اشپوروسته خدای ،اینه بګانه ایکه لتری وریاسته مښ منچی کیوع کیوع اشپوروں وعں اموسته شوں بلیوک اولعں ڃماته اینه بګانه ایکه ماده کں موروفیون دی کول ای . ایکه لتری دوڅ کیلو تریاک تع اوکیلوتں ویک نوکسلی اسه ایکه تں تتی سکال معیں دی وی اسه .ایکه آړه بعزلاں بلیوک نوښټاں چوالی اسه (مسکن) اسه اینه بګانه ایکه لتری منچی امشیں سته بعزه کښع کوسته بګانه وریال اسی . هروئین :ایکه کلمه دی هیروس تع نوکسی سه چه اموسته معنی تں قهرمان جه اوتا ماچ پورسته ماچ سته معنی پعلی اسه .ایکه معنی کی هرویین کی !دمتال جه اوتا جکوعاکں کول ای ایکه مونث سته صیغه  اسه چه ایکه مواد دی ایکه تریاک تع نوکسلی اسه چه کشیری رنګ مښ په تتی پیچ با مریک اسه چه کی اموسته خاص ګون نه وی اسه البته دریک ویک وتعی با اچاک دی چیڼاں بول اسه چه سرک بامریک ګون ایکه تع نوکسل اسه .هرویین کی اسه باسته امکی چټه کولی لتری تع اسه کی بلیوک کړوی جه بلیوک سکال ډګروارایکیاسته وریال ګجی سته ای با امکیاں تں سکال ډګروارپمیوک اولی اسه . ایکه لتری بګانه تحقیقات کی نوشترویں ۱۸۷۴ انګلیسی عالم تحقیق کعسته ای اتکی اچاک دی لسته که سکال کتی تحقیق کعسته تں تتی چه سوره آلمانی عالم پارستع کوسته بیسه اتکی ۱۸۹۰بولی سه تں اموسته تحقیق اوجوپچوعه کتی ایکه دارواسه کی که سوره منچاں تں معرفی کعیسه . ایکه لتری کی هرویین ایموسته اروشیں ګول ایران نشترویں لابراتوار۱۳۳۴بولی سه تں مصطفوی نام تں عالم پارستع ایپاسته بیسه اتکی ایکه سکال بګعیں ورں دی هرویین سته لابراتروارایپه تی سکال منچی ایکه ډګری لتری تں اتیوں اشی سته ای . ایکه هرویین کی اسه باسته کښاسته مښ جه کدی پیچکاری کوسته مښ رګ تں اتولسلی اسه چه ایکه لتری کیوع کیوع کتی کچی دی لمعیں سیګرټ پمیج سنه تی کچی تی ایکه لتری سون سته کاغذتں ووته تتی ویره اوته تتی انګوکوسته مښ لمیعں ښپں مښ ایکه لتری وریال ای آړه ایکه ډګری لتری رګ تں پیچکارکتی کودیوم اونګل ای .ایکه ډګری لتری وریاسته مښ بلیوک نه اترں بلیوک ډرګروارایکه لتری وریاسته مښ منچاں تں په پعه تت .

ایکی لتری وریاسته مښ سکال بعزه امکی چټه کولی لتری وریالاں تں پپعه تت چی ایموسته څنګں منچاں سته کی!اچاک دی پولسه تی حکومت سته کودیوم اسه کی ایکی ډګری لتری وریالاں سته میوک دمسته بګانه لسته که بتات کتی لی وارسته پوت ښټاسته بګانه ابل کتی لسته که ښټل وارمښ اینه بګانه کودیوم کتی ایموسته شوش وعں له ګول وعیں لسته که لی وارسته پوت تں اتیوع اوبجیک کوسته بګانه لسته که وام ښټه تی لی امکی دښ وعیں لسته که امشیں په  اله پعسته بګانه لسته که کودیوم کوله کی که .

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید