روزنامه وطنداران

ارم بوسته(صلح)

 

ایموسته څنګں سته شتان اسه

ایموسته اسلام سته دین بدشره سته سورادیانں تعں اوجوپچوعه لے وارجے اوتا وارمښ پریک دین اسه،اینه بګانه ایمسته مسلمان ګول وعیں اینه شتان وا ای کی اسلام سته پوت وعاں مښ ارنګں ګول تں اوښآم وارجے ارم بوسته فضاء وعں شاں ګتی ایموسته منچی اوتا موټه وارتعں لسه له کی که شتان کتی ای چے ګول تں کوی بوتاسل چے اینه کله سته ډګروارتعں لسه له ایموسته ګول تعں کله سته  اونګوں جے لویی باس  پیس بوتی اوتاوارجے بعاوارسته فضاء تں منچی اوبجیک کوله. شترک پسمں وعں ایموسته ګول تں اوښام وارسته پوت ښټاسته بګانه اتیوع ګول تں وپسیلاں ته نه می چا !سوره انیاراتکیار سته اروشیں ګول تع دی پولسه تی بدشره سته امکی امکی ال  ال ګول افغانستان اسلامی امارت جے اودره سه سیں مښ ارنګں نشی تی وری ولسته بګانه پوت ښټاسته بګانه بلیوک وری ولسته بوتت .اچاک دی پولسه تی اینه دری ولتں ترکیه ګول سته  ابل جے پمیوک ګاسته بګانه  افغان حکومت جے اودره سه سیں پمیج نشتی وری وله سته بګانه سکال کتی ایموسته ګول وعیں سته پکرماټه وری پعاتت چے ایکی کودیوم تں تتی ایموسته ګول وعیں اچاک لسته ګول تں اوښآم وارچمتں بوتاسله کی که اچیں ښچی تی ای . ایموسته ګول وعیں بلیوک کویں ستعں کره کراجے نه ټکی لات تں تتی سکال شوش وعں تی اوبجیک کوتت  ایکی کله تں تتی ایموسته ګول وعیں بلیوک سکال نه اترں مښ دی میوکں میوک بیسته ای . شترک لے ښګین بوله اچاک اینه بګانه کی ایموسته ګول تں اوښآم وارچمتں بولا کی که  پتیان کتی ایموسته ګول وعیں امکی ارم بوں ورے بګانه چے کیوع کیوع ګول تں ایموسته ګول وعیں کں لسته که ښم لات چمتں بوله بګانه وری ولسته بګانه ګعم وری کوسته بوتت. اینه پتیان مښ کی ایموسته ګول تں کی کله سته  لویی باس تعں منچی کوی لسه تسل کی که؟ اچیں ښچےتی ای . ایکی جرګه جےلدربوتی آړه انصاف وامنچاں پمیج ګتی کودیوم کوست بګانه بلیوک سکال پوت وعاں ایموسته ال ننوعیں پارستع ګنوا کتاب قران کریم تں بلیوک سکال برں کارکراسته بیسته ای . لی ښواوله محمد صلی الله علیه وسلم تں دی صحابه کرام مښ اروه کوسته جےایکی مښ په تتی مشوره لی واربګانه دی پوت وعاں ایسته ای . امکی پوت وعاں پمیوک ته تتی ایموسته مسلمان ګول وعیں کلی یاسته کودیوم لسته که پمیوک ګاسته بګانه امکی پوت تں په ګتی یاسته کودیوم لسته که کول ای .   ال ننوعیں انسان پوګعمیں اوبجےله کعسه پوګعم تں آړجیښټ آړ کع ښته آړ لتری وا آړ نں وا بوتی اوسوره تں اویج وابول آی کیوع کیوع بټه تں آړه سوراں تں دوی سناسته اویج وابول آی اګجاع انسان مکلف آی چےاوجیښټ اونګه له سته سته وری اونګه له ال ننوعیں دی منچاں سته کودیوم لسته که ستوره له منچاں تں مسؤلیت پلوشی سته آی سته مښ پوګعم تں منچی اوکام وار مښ اتج به ں کوله پوګعم تں نظم چمتی لا که جیښټ سته وری اونګه سته فریضه تع ڃمه ی سه وری نں اونګه سته وع جوکوسته لسته نں ڃمے سه ایکی کودیوم بع سی سه اګجاع می ال ننوعیں اموسته بنداں پښی آړفریضه دی ارنګه جماعت مښ اداکوسته تں پاروللـه ی سته آی کی ! نماچ حج امکی فریضه تع آی چے ارنګه اداکاع بول آی نماچ تں کی ولتں صف تں اوتیله بیبا لسته که تورں بوتی صف ښټه تی اوتی سته تں پاروللـه ی  سته آی کودیوم آچاک دی لسته که پمیوک پار ګاسته بوله که کی ولتں پوچو ( سفر ) تں ال بیبادی دیوماچ تع أوجیښټ اونګه سته کں پکری سته آی اګجاع می امام ابن تیمیه رحمت الله علیه اموسته کتاب ( اسیاسه الشرعیه ) تں ګجےکوته جیښټ اونګه سته چی سته مښ منچاں سته کویدوم ادګوار مښ پمیوک ال بګانه دین سته اواجبات تع اسه دینی احکام دی ایکی جیښټوار نں یں ښی تں پعواسته نں بول آی نں دی دنیای کودیوم جیښټ نں یں ښی تں پعواسته بول آی کدی کع با منچاں سته لی وارجےادګووار ایکی جیښټ وابوسته مښ  بول اه لی ښوپعل صلی الله علیه وسلم ایکی پرمښ  سسی چی تره ماچ تں جیښټ اونګه سته اګجاع اسه چی ایکی مښ  منچی جیښټ اونګه سته مښ یں وابوسته تں پورجےلیه پوګعم تں جیښټ وابوله اجتماع دی جیښټوار مښ  پوړه له جیښټ وار جےکودیوم اداره که اتیوتیاسته جےحکومت اداره کوسته مشوره جےاوره مښ  بوله اسه کدی کع با مشوره مښ  کودیوم ښنګراکه پمیوک الی اګجاع می ایموسته اسلام سته شته کشیر دین دی منچی مشوره کوسته جےاوره کوسته تں منچی میوک کرسته آی مشوره سته لی وار بوعوانه کعسه .کدی کع با اسلامی خلافت جےاسلامی حکومت ی کی مښ  وار جےامپراطوری ناسه چی مرکی کعبا لسته تں څنګ ښی ویع کوله مروار دی میراث تں لتری چارں کوعاں تں پنڅه لا اګر چی امکی کودیوم نں زعل بیبادی علم جےکشیول وار ګنوا وار جےلی واری نوتات پارستع میراث تں واونڅه ل آسی نی دی ایموسته دین تں حکومت پنع امکی منچاں سته اسه چی ایموں لی منچی اسمیش که امشیس زعیں کی ښاتیک بیباسته ښی تں پعواله بلکه حکومت سته جیښټوار کول ایچل اسه چی متقی بوله ال ننوعیں ودعل بوله امکی دی مسلمان تادبعاں سته رابه جےمشوره مښ  پمیوک آی سته بوله ایموسته اسلامی حکومت دی آذاد انتخابات جےجیښت اونګه سته شرعیت مښ ایار کوسته تں پار منچاں وللاته . مسلمان تادبعاں یاپمیج جیښت اونګه سته کی کع یں منوی پلنګه تں چی کدی یااتوزیک مښ  کدی دوی اوکوله کښ پښی که بدوی اشی سته نں بول اسه بلکه مسلمان تادبعاں یا پمیج نشی تں مشوره که تی اوره مښ  اوسوره سته وری تں پعه تی یاپمیج رایه پعسته مښ  پمیوک اڅل اسه سته دی مسلمان سته اکثریت سته رایه مښ  چی سکال بګعیں مسلمان تادبعاں أماچ جیښټ اونګه باسوره دی مکلف آی چی سته سته وری اونګه له سته سته اطاعت کوله سته تع وکښاں أسته لسته نں ڃمه ی سه اګجاع می لی ښوپعله صلی الله علیه وسلم ګجےکوته شا مکلف اسع چی اکثریت سته وری تں په الاسع البته سته اکثریت چی اتکی څنګ لی منچی بیبا اګر اکثریت سکال کتی لی منچی نں بیبا ایکی حکم تع برعں اسه نں دی منچی مکلف آی چےامکیاں سته وری تں په اله څنګں تع لی پوت جیښټ اونګه سته تں اینه اسه چی اتکی مشوره جےاوره مښ کودیوم پمیوک ګاسته بوله کدی کع با مشوره نییں اوره نں یں کوی دی منچاں سته کودیوم ښنګیراکه پمیوک نه ں ال آی اګجاع ال ننوعیں اموسته ګنوا کتاب قران مجید تں ګجےکوته تی امنی توسته امت مښ  توسته صحابه کرام مښ مشوره کشی که ۱- آجیست کتی می ال ننوعیں ورتں مسلمان تادبعاں سته لی وار جےاوتاوار مشوره کوسته مښ  ویشته واته اګجاع می ایموسته لی ښوپعل محمدصلی الله علیه وسلم کی کودیوم کول بیبا کدی جهاد سته کودیوم تں صحابه کرام تں مشوره وګل اسی چی بلیوک ریات جےاحادیث تع مشوره جےاوره سته لی وربګانه پوت وع سته آی اګجاع می لی ښوپعله صلی الله علیه وسلم ګجےکوته چی مشوره تت بامشوره مښ کودیوم کوتت باکوی دی اوعیانں بول آی کوی دی امشیں سته کویدوم تں توان نں بول آی که آجیست کتی می خلفاء الراشدین دی محمدصلی الله علیه وسلم سته ایکی پوت وعاں مښ  امشیں سته کودیوم مشوره جےاوره مښ  پمیوک ګال اسی آجیست کتی می څنګں خلیفه مشوره مښ  مقرر بیسته آی امکیا ں سته موټه ستوک مثال عثمان رضی الله عنه سته خلافت اسه چی ښ،ماچ صحابه کرام تں عمر رضی الله عنه اینه کودیوم پلوشه یه چی خلافت بګانه مشوره کوله پټوریک عبدالرحمن بن عوف اپارں څنګں صحابه اینه تں وری أوکعاچی عثمان رضی الله عنه خلیفه بولا که ګول وعیں اوګعاماں سه ! امنی قرانی ایات چی احادیث ی ین خلفاءالراشدین سته عمل تع اینه نوکسه چی مشوره جےاوره څنګں تع لی کودیوم اسه که ایکی اوره می اسه چی ایکی مښ سکال دګر وار پاتیا سته بوتت حکومت دی اوره جےمشوره نز یں نں بول آی ایکی اوره سته مښ یں وابوسته تں پورجےتی اینه وام تز حکومت تں پارلمان ایپاسته بوتت چی ایکی مښ  کودیوم لسته که مشوره جےاوره مښ  پمیوک ګاسته بوله ایکی اوره نں پنع اسلامی شرعیت تں لسته ڃمه نی سه بلکه ایموسته نورستانی تادبعاں مکی دی کویں ستع امشیں سته کودیوم اوره جےمشوره مښ پمیوک ګال اسی ګعام ګعں تی اوره اموں وابول اسی اتکی پسس آړه کشیول جےکه  معشته وامنچاں مشوره جےاوره کں اتیوع کول اسی امکی کـــــمیټه أماچ جیښت وابوله اسی أماچ قاضی ګعام تں کی کودیوم بیبا کی وری تں منچی نں ټکی با ایکی کمیټه جےاوره اموں ال اسی چی اتکی ګعام سته امی جیښټکاع امکی مسله بلیوک ښنګیرا که اوجوته تی حق حق وعیں پعل اسی امکی کمیټه جیښټکاع امشیں سته ایکی مشوره جےاوره مښ  پوګعمتں کی ګنوا ګنوا ډوبوں پمیوک ای با امکیاں بلیوک آسانی مښ  حل کول اسی حتی قتل جےدګر پلنګه سته ډوبوں دی امکی کمیټه امشیں سته اوره اموں تں حل کول اسی دی کچی امکیاں سته فیصله تع پوپاتں نں بل اسی ایکی کمیټه امشیں سته اوګعاماں کں دګر وار سپاسته جےلی وار بوله دیوکں کچی ویں تع به پاتل بیبا ډن ( جریمه ) کول اسی کی ! کژوچ بوع واګول بیباج کچی ګاجےوسه دوعیں دمه تی منچاں سته تول جےکخییک تں پا تل بیبا امکیا ں ډن کول اسی امکیاں تں ډن وګل اسی ایکی مښ ګعام تں ګعمیں کں سرمایه جےلتری دی وپسی ل اسی لی ښګین بوله مښ ایموسته مسلمان تا د بعاں سته ایکی ښنګیراچارشترک اچاک دی لسته که تی اسلامی شریعت سته پوت وعاں مښ یار پمیوک ګاسته بوته کیوع کیوع ډوبوں بلیوک لی وار مښ  حل جے فصل کاع بوتــت ایکــــــــــی مښ  منچاں سته کــــــودیوم دی۸۰٪ پوچ وڅه څه تع شـتوا څه حکومت تں نں پونڅه تت نں دی منچاں سته ول ضایع بوته بلکه بلیوک ښنګیراکه منچاں سته کودیوم لی وار مښ  پمیوک أتت چی ایکی عیناْ شریعت سته پوت وعاں مښ  ایار اســـــه چی ایموسته کـــــویں سته نورستانی تادبعاں کلی دی ایکی ښنګـــــیــــراچارواسی . امکی لی وارسته چارشترک دی ایموسته ګول وعیں پمیوک ګال ای .

اینه بګانه ګعام ګعں تی ایموسته نورستانی ګول وعیں اوره اموں وا بول ای اتکی ال ال کودیوم کی بوتت با امکیاں لسته که شپه تی حق وعیں حق پعتی سوره کچی وګل اسه باسته اموپه اله پعتی پوګعمیں لے وارسته پوت لسته که ښټاں الی بګانه بلیوک لی لی کودیوم ایموسته ګول وعیں کول ای . ایموسته اینه شتان اسه کی ایموسته ګول تں لسته که  اوجوپچوعه ښم لات سته پوت لسته که ښټاں الی . ایموسته ګول وعیں دی لسته که یاسته کودیوم پمیوک ګاتی امنی لدربوں جےجرګه سته لی وارتع کودیوم اونګں تی اونګته وتعه وارتع لسه سته بګانه لسته که کودیوم کوله کی که . ایموسته ګول تں پنع کں ښم لات چمتں بوله جےایموسته ګول وعیں سته آړه امکی کویں سته لی چارکی ای با امکیاں دی لست که پوګعمیں عملی کوست بګانه دی دی پوت اچی ښچےتی ای . ایموسته ګول وعیں بلیوک کویں ستعں کی !کښَعں کتی ۴۴سه تع دی پولسه تی کره کراسته واس واس واوکښه تی سکال اونګته وتعه وار مښ اوبجیک کعسه ، شترک اینه شتان کتی ای کی ایموسته ګول تں کویی اوتا وارسته پوت ښټاں اڅلی کی که . ایموسته ګول تں شترک څنګں تعں کی لتری تں منچی اویج وا ای باسته اینه اسه کی ګول تں لسته که اوښام واسته پوت ښټاں الے سته شتان کتی واس واو کښآتت . ایموسته ګول تں شترک کښعں کتی ۴۲سه تع دی پولسه تی کله اسه ایکی کله سته انګوں باس تں ایموسته بلیوک سکال اوګعماں کلی پنسوع پعیسته ای نه وګتت کی ایموسته ګول تں آسته پیال کله بولا . ایموسته ګول تں سته که اوجوپچوعه ښم لات سته اوبجیک کوسته مښ ایموسته منچی دی اوښآم واسته اوبجیک کوله اینه لے وارپمیوک اڅله بګانه ایموسته ګول وعیں شتان کوتت. کدی کعبا ایموسته اسلام سته دین سته کی پوت وعاں ای با امکی څنګں یاپمیج بعاوارسته اوبجیک زوزوبوتی اوبجیک کوسته کں پوت ښټاله ای امکی څنګں ال ننوعیں فریضه کی ای با امکی څنګں بشری اوګعماں تں اوتا وارسته پوت ښټاسته کں برں کارکراتت. امکی ال ننوعیں سته فریضه تں عمل کوسته مښ څنګں لےوارایموسته ګول وعیں تں پمیوک اڅله اسه.

ممکن است شما دوست داشته باشید