روزنامه وطنداران

آپ و هوای کچټیئ ناوړین اسر

آپ و هوا مزنین نخشی سلامتی و جان درواهی سرا داریت. هر چنکس که آپ و هوا صاف  و پاک بیت همانکس بنیادم، حیوان، سبزگ و دگه زندگ جان شابیت و سالمه بینت.

صافین آپ و هوا سببه بیت تا استمان به جتاجتاین ناجوړیان شه آ ریسگان به شومکین ناجوړیا کمتر سردچار بینت و گیشتر عمر بکننت، همیراز گشنت که سالمین عگل به سالمین بدنا انت و  درگتی که امئ استمان مچین سالم و جان درواه بینت، امئ راج دیمی دیمیریا روت و هچبر ناسوبه نبیت.

په مچان سکان ضلور انت تا په وتی جندئ و کهولئ جان دروایئ بابتا هم بوته آپ و هوا کچټ مه کنت، چیا که آپ و هوای کچټ کرتن هم گناه انت و هم جرم انت.

ممکن است شما دوست داشته باشید