روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ۳۴ ولایت کشور رونمایی شد

  وزارت اقتصاد، چشم انداز اقتصادی و اجتماعی از ۳۴ ولایت کشور را روز شنبه به گونۀ رسمی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت رونمایی کرد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد گفت که “چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات” به هدف داشتن یک منبع دقیق معلوماتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایت ها برای پالیسی سازان، پلانگذاران، پژوهشگران، تحلیل گران اقتصادی و اجتماعی، ادارات دولتی، موسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، نهادهای خیریه، دانشجویان و نویسندگان؛ تهیه شده است.

وی افزود، این چشم انداز پلانگذاران و پالیسی سازان را کمک خواهد کرد تا برنامه های توسعه‌یی خویش را به صورت معیاری و دقیق طرح و ترتیب نموده و موثریت تطبیق فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی خویش را با تفکیک سکتورهای انکشافی با نظرداشت وضعیت جغرافیایی ولایت مربوط، تحلیل و بررسی نمایند.

وزارت اقتصاد می گوید، چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات در هشت فصل ترتیب گردیده که فصل اول شامل معرفی ولایت و در فصل دوم وضعیت انکشافی ولایت توضیح شده است، فصل سوم روی بودجه انکشافی ولایت ومصرف آن تمرکز شده، در فصل چهارم چگونگی فعالیت های موسسات غیر دولتی در ولایت گنجانیده شده و فصل پنجم روی تشخیص منابع اتکا کرده است. همچنان در فصل های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب، تشریح خلاصۀ برنامه های ملی دارای اولویت و شاخص های عمدۀ اقتصادی و اجتماعی ولایت مورد بحث قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد گفت که چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات براساس یک روش منظم و تحقیقی جهت جمع آوری معلومات در مورد وضعیت موجود ولایات با نظرداشت اهداف و شاخص های چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برنامه های ملی دارای اولویت و اهداف انکشاف پایدار افغانستان تهیه و ترتیب گردیده است.

وی افزود که چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات هرسال تجدید چاپ می شود و تلاش بر آن است که این اسناد در سال های پیش رو قبل از بودجه سازی سالانه تکمیل گردد تا بودجه مطابق نیاز مندی های ولایت ها ترتیب شود.

در همین حال تیمور شاران، معین پالیسی اداره مستقل ارگان های محلی، چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات را گام مهم در راستای ارایه ارقام و معلومات موثر از ولایت ها دانست و بر پلان گذاری و بودجه سازی ولایت محور و ولسوالی محور، تأکید کرد.

والیان ولایت های کابل، لوگر و لغمان که به نمایندگی از دیگر والیان در برنامۀ رونمایی چشم انداز اقتصادی واجتماعی ولایات اشتراک و صحبت نمودند، این چشم انداز را در کار پلان گذاری و ساختن پالیسی ها به سطح ولایت و ولسوالی ها نیاز اساسی عنوان کردند.

چشم انداز اقتصادی و اجتماعی ولایات همچنان می تواند منبع معتبر معلوماتی برای رسانه ها و خبرنگاران از ولایت ها و ولسوالی های کشور باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید