روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وضعیت کودکان؛ فرصتها، تهدیدها و تدابیر

آصف مهاجر

بخش هشتم

چه چیزی کودکان کشور را تهدید می کند؟ (۲)

در کنار چالشها و تهدیدهای که متوجه کودکان کشور میشود، سوءاستفادههای جنسی از کودکان مورد برجستهی دیگر شمرده میشود. گزارشهای نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر در کشور نیز نشان میدهد که بدرفتاری از جمله سوءاستفادههای جنسی از کودکان در  کشور نگران کننده است. این مسأله باید ما را دچار تأمل بسازد که چرا در  جامعهی ما به حرمت کودکان احترام گذاشته نمیشود و چرا از ناتوانیهای جسمی آنان و از اینکه در جامعهی فقر زده ما مجبور اند که خلاف توان و ظرفیتشان کار کنند، مورد بدرفتاری و بهرهگیری جنسی قرار میگیرند، ریشههای این مسایل در کجاست؟ به نظر میرسد که کلیت فرهنگ موجود در کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد. یکی از مسایل جدی، رسم و رواجهای سخت و طاقتفرساست. مثلاً فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده در جامعهی ما خیلی هزینهبردار است، رسمها و رواجهای غیرعقلانی باعث شده است که جوانان در وقت و زمان لازم و با هزینهی مناسب نتوانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند و سرانجام قادر نمیشوند که  از راههای مشروع  نیازمندیهای عاطفی و جنسیشان را تأمین کنند. این محدودیتها سرانجام فضا را به گونهای میسازد که جوانان دچار انحرافات جنسی شوند و این انحرافات گاهی تا دوران برزگسالی نیز به درازا میکشد. مسألهی دیگر عدم تطبیق قانون بالای همه است. هرگاه دولت در برابر آنانی که کودکان را آزار و اذیت جنسی میدهند و یا دچار  تجاوزهای  جنسی میشوند، طبق قانون قاطعانه برخورد  کند و به مجرمین و تبهکاران جزای لازم را بدهد، قطعاً شرایط تغییر خواهد کرد.

با این وضعیت، سلامت و حتی شخصیت و حرمت کودکان در جامعهی ما مورد تهدید است. اکثریت خانوادهها در  کشور دچار فقر و تنگدستی استند، این تنگ دستیها باعث میشود که والدین به این ناگزیری تن در دهند تا کودکانشان را برای کار در بیرون از خانه بفرستند. وقتی فرهنگ ناسالم و الگوهای غیراخلاقی مثل پدیدهی منفور « بچهبازی» در جامعه رایج باشد، کودکان اولین قربانیانی اند که مورد شکار تجاوزگران جنسی قرار میگیرند. کودکان خیلی آسیب پذیرند، آنان به دلیل این آسیبپذیری، خیلی ساده اغفال میشوند و در چنگ مافیای فساد اخلاقی قرار میگیرند. این گونه است که سلامت روانی وشخصیتی کودکان در همان آوان کودکی، فصلی که باید درس بخوانند و تربیت سالم شوند، صدمه میبیند و آیندهی آنها به تباهی کشیده خواهد شد و  این خیلی نگران کننده است.

تهدید دیگر در برابر کودکان، کارهای شاقه و دشوار و در شرایط طاقتفرساست. گزارشهای منابع مختلف نشان میدهد که کودکانی که کارهای شاقه انجام میدهند، قابل نگرانی است. این مسأله ناشی از وضعیت بد اقتصادی و فرهنگی است. کودکان نه تنها که کار شاقه انجام میدهند، بلکه در جریان کار مورد بدرفتاریها و زخمزبان نیز قرار میگیرند. این وضعیت، هم برای سلامت جسمی و رشد شان تهدید است و هم کودکان را آدمهای عقدهای بار خواهد آورد و سلامت روانی آنان صدمه میبینند. فصل کودکی، فصل رشد است، فصلی است که در آن کودکان باید یکسره مراقبت شوند، محبت ببینند و در عرصههای مختلف حمایت شوند تا استعدادهای نهفته در آنان زمینهی بارورشدن را پیدا کند، اما اکثریت کودکان در جامعهی ما بهار زندگیشان به خزان تبدیل میشود و آنان به موجوداتی تبدیل میشوند که یکسره در  وضعیت بد قرار میگیرند که استعدادهای شان خفه میشوند و  فصل بهار زندگیشان، به مشقت و تلخیها سپری میشود و این فاجعهی بزرگی است که باید به فکر پایان دادن آن باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید