روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وضعیت  اجتماعی زنان و مسألهی نابرابری جنسیتی

آصف مهاجر

بخش پنجم

حق تحصیل یکی دیگر از حقوق مهم برای زنان عنوان میشود؛ هرچند حق تحصیل یک امر عام است و تمامی شهروندان بدون درنظرداشت جنسیتشان باید از حق تحصیل برخوردار باشند. خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما این مورد به صراحت ذکر شده است و دولت مکلف است تا مقطع لیسانس خدمات تحصیلی را به صورت رایگان فراهم کند، اما تأکید بر داشتن حق تحصیل زنان متاثر از محرومیت زنان است. در جامعهی ما عدم برخورداری زنان از حق تحصیل یک مسأله و چالش جدی است؛ هرچند به لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد و در ولایات مختلف زنان میتوانند تحصیل کنند، اما شرایط برای همهی زنان فراهم نیست. جمعیت کثیر از دخترها و زنان کشور در  گوشه و نقاط کشور بر اساس شرایط بد امنیتی، تهدیدها و ممانعتهای خانوادگی، نمیتوانند تحصیل کنند. اکنون جمعیت عظیمی از زنان کشور بیسواد اند، این یک معضل و مسألهی ملی است که تأثیرات ناگواری را بر عرصههای مختلف حیات جمعی بر جا میگذارد.

روشن است که هر فرد آدمی، چه زن و چه مرد از استعداد یادگیری و فراگیری برخوردار است، این جزو  نعمت و بخشش الهی است که همهی  موجودات انسانی میتوانند یادبگیرند و کسب آگاهی کنند، اما وقتی برای یک قشر خاص محدودیت ایجاد میشود، بدین معناست که آنها توسط عامل انسانی دچار محرومیت میشوند تا از این استعدادشان بهره نگیرند و محکوم به بیسوادی و نادانی شوند. ایجاد  محدودیت برای فراگیری علم و دانش نهتنها که توجیه عقلی و دینی ندارد، بلکه یک امر ضد دینی است. دین مقدس اسلام آموختن علم را بر هر مرد و زن مسلمان فرض دانسته است، بیشترین تأکیدات آموزههای قرآنی و دینی بر آگاهی، دانایی و علم است و انسانها را حتا برای تسخیر شمس و قمر نوید داده است. این را میدانیم که تسخیر شمس و قمر و بلند پروازی انسان برای تسلط بر فضا بدون علم و تخصص امکان پذیر نیست . امروزه اکثریت کشورهای غیراسلامی از دانشی برخوردار شده اند که بر فضا دارند مسلط میشوند، اما چرا در کشورهای اسلامی با وجودی که تشویقهای محکم دینی برای فراگیری علم و دانش داریم، از دانش فنی و تخصصی محروم استیم.

لازم است اصلاحات فراگیر صورت بگیرد، زنان و مردان در جامعه به فراگیری علم و دانش تشویق شوند، تنها با آگاهی و رشد علم دانش است و تنها با معرفت است که انسان رسالت انسانی و دینی خود را میفهمد و نسبت به هستی و بزرگی آفریدگار هستی پی میبرد. همهی بدبختیها از جهالت و نادانی ریشه میگیرد، پس این رسالت بزرگ انسانی و دینی است که با جهالت مبارزه کنیم و برای کسب علم و دانش زمینهسازی شود. زنان بخش بزرگی از  جمعیت جامعه را تشکیل میدهد، بیسواد ماندن آنان یک فاجعه است و به معنای فلجسازی پیکر جامعه است. حق تحصیلی یکی از حساسترین حقوق زنان است. درست است که در کشور ما به لحاظ قانونی همه از حق تحصیل برخوردارند، اما آنچه ایجاب میکند، فراهمسازی شرایط عینی است که زنان واقعاً بدون ترس و تهدید قادر شوند که آموزش ببینند و از شر بیسوادی رهایی یابند. طی یک ونیم دههی اخیر تلاشهایی صورت گرفته است، اما کفایت نمیکند و دولت مسوولیت دارد تا شرایط را برای زنان همواتر سازد تا آنها بدون ممانعت از حق تحصیل به صورت  عمومی و فراگیر برخوردار شوند.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید