روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نقش رهبر در مدیریت جامعه‌ای بهتر

            فایق هروی                                                                           

رهبر به عنوان پیشوا، تصمیمگیرندهای اصلی و مدیریتکنندهای امور یک جامعه، آنچنان اهمیت دارد که خداوند متعال، مسلمانان را پس از اطاعت خود اش و پیامبرش، به پیروی از اولی الامر فرامیخواند، زیرا رهبر و امیر در یک کشور از اهمیت حیاتی برای تصمیمگیریهای مهم برخوردار است و جامعه را از فتنه و فروپاشی حفظ میکند.

رهبر و امیر آنقدر مهم است که یکی از بزرگان، موجودیت رهبر و امیر بد و بی اراده را بر نبود رهبر در یک جامعه، بهتر میخواند.

و اما این که رهبر چقدر مهم است در یک جامعه و چی تاثیری بر افراد جامعه دارد، مطلبی از امام غزالی که در کتاب نصیحت الملک آمده، را می خوانیم که گفته: و نیکوترین چیزی که پادشاه را بباید، دینِ درست است، زیرا که دین و پادشاهی چون دو برادرند از یک شکم مادر آمده؛ باید که تیمار دارندهٔ مُهم در کار دین بُوَد، و گزارندهٔ فرایض به وقت خویش و از هوا و بدعت و شُبهت‌‌ها و ناشایست و آنچه در شریعت نقصان آورد، دور باشد.

و حکیمان گفته اند که خوی رعیَّت از خوی مَلِک زاید که مردمِ عامّه تنگ چشم و بدکردار از ملوک شوند، از آنکه خوی ایشان گیرند.

نبینی که اندر تاریخ بیاورند که ولید بن عبدالملک خلیفه بود، و همَّت او همه آبادانی کردن بود؛ و همَّت سلیمان بن عبدالملک بسیار خوردن بود و خوش خوردن و آرزوی راندن، و همَّت عمر بن عبدالعزیز عبادت بود. و محمد بن علی بن الفضل گفت: و من هرگز ندانستم که کار خَلْق با کار سلطان زمانه پیوسته است، تا دیدم به روزگار ولید بن عبدالملک که مردمان را همه همَّت باغ و بوستان و سرای بود؛ و به روزگار سلیمان بن عبدالملک همَّت  مردمان به خوش خوردن بود و یکدیگر را گفتندی؛ تو چه خوردهیی و چه پُختهیی؛ و به روزگار عمر بن عبدالعزیز همَّت مردمان به عبادت کردن بود و قرآن خواندن و صدقه دادن و کارهای خیر کردن. تا بدانی که بهر روزگار مردم رغْبت آن کنند که سلطان ایشان کند («نصیحت الملک» امام محمد غزالی، ص ۱۱۴).

بنابر این نوشته امام محمد غزالی رحمت الله علیه، میتوان نتیجه گرفت که در جامعه اسلامی، رهبر، امیر و اولی الامر از اهمیت زیادی برخوردار است و دینداری و پایبندی رهبر به ارزشهای اسلامی و ملی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

آن چه مهم است، این است که هر مسلمان در جایگاه اش، نسبت به زیردستان اش مسئول است.

نوشته امام غزالی رحمت الله علیه از یک جامعه بزرگ مانند حکومت در یک کشور است اما جوامع کوچک مثل خانواده، ریاست، ولایت و … را نیز در برمیگیرد.

دین اسلام از آنجا دین زندهگی ساز و جامعهپرور است که آموزههای آن باعث رفاه، سلامتی و سعادت جامعه و مردم میشود.

وقتی تک تک مسلمانان مسئول باشند و احساس مسئولیت نمایند، جای برای خطا و خساره برای افراد یک جامعه باقی نمیماند.

فراموش نکنیم، هر کدام ما در هر جای که استیم؛ امیر، وزیر، والی، رئیس، مدیر، مامور، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند و در هر جای از جامعه، بر زیر دستهای خود تأثیرگذار استیم و هر عمل ما، الگوی برای زیردستهای ما است.

رهبر در جامعه انسانی و به خصوص در جوامع اسلامی، از اهمیت حیاتی برخودار است و هر عمل اش، الگوی برای دیگران محسوب میشود و باید هر کدام ما در هر جای که قرار داریم، خود را مسئول بدانیم و برای ساختن افغانستان عزیز ما که سخت به تلاش نیاز دارد، به گونه همهگانی تلاش نماییم.

ممکن است شما دوست داشته باشید