روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

   مردم در مبارزه با کرونا همکاری کنند

به همکاری شهروندان در مجادله علیه ویروس کرونا به گونه‌ی جدی نیاز است. بدون همکاری شهروندان، به دست آوردن موفقیت در این مجادله اگر نا ممکن نباشد، بسیار دشوار است. تجربه ی بشری گواه آن است که دولت ها در تطبیق برنامه های خود بدون مشارکت شهروندان موفقیت صد در صدی وهمه جانبه به دست آورده نتوانسته اند. دولت ها زمانی در تطبیق برنامه های خود در هر عرصه یی واز جمله در زمینه ی مهار بحران های پیش آمده موفق عمل کرده اند که حمایت و مشارکت شهروندان را با خود داشته اند.

در خصوص بحران انتشار ویروس کرونا از آن جا که بستر گردش این ویروس زنده گی شهروندان است، نیاز است که شهروندان در امر مجادله باآن مشارکت داشته باشند و در زمینه ی مهار بحران ناشی آن دخالت داشته  وبا نهاد های مسئول دولتی و سکتور صحت کشور در این زمینه همکاری کنند. همکاری شهروندان در این است که در گام نخست درک درستی از نوع بحران، علل و اسباب طبیعی شیوع آن و پیامد های خطرناکی که از خود بر جای می گذارد و مشکلاتی که میتواند به بار بیاورد داشته باشند. در گام بعدی بدانند که یک چنین بحران هایی راه های حل بشری میتواند داشته باشد. مللی که درک درست از خطر شیوع ویروس داشته اند و در واکنش به انتشار آن خوبترین عملکرد را در پیش گرفته اند وبه شیوه ی بهتری عمل کرده و واکنش به موقع ومناسب نشان داده اند توانسته اند از شیوع بیشتر آن پیشگیری واز پیامد های منفی و وتلفات زیادتر جلوگیری کنند. ودر گام سوم این است که به دستورات و هدایات نهاد ها و اشخاص مسئوول واز جمله دستورات نهاد های صحی گوش داده و با حوصله مندی آن ها را در زنده گی خود تطبیق و به آن ها عمل کنند. امری که حد اقل تا اینجای کار واز سوی دستکم برخی از شهروندان نادیده گرفته شده و آنگونه که لازم است عمل نشده است.

برخی از شهروندان با بهانه قرار دادن وضعیت بد اقتصادی مقررات محدودیت گشت وگذار و ممنوعیت شکل دادن اجتماعات و همایش ها را نا دیده گرفته و زمینه ی انتقال ویروس از افراد مصاب به اشخاص سالم را فراهم آوردند وبه گردش افتادن ویروس در میان جامعه را کمک کردند. از این گذشته در روز هایی که گذشت و نیز هم اکنون ما گواه برگزاری اجتماعات با بهانه های مختلف مانند طبیعت گردی، میله های بهاری، شیرینی خوری، عروسی، دعا خوانی، نذر و نیاز  و…، از سوی شهروندان بوده ایم / می باشیم. این در حالی است که در دیگر ممالک اسلامی حتا برگزاری نمازهای جمعه و جماعات را معطل قرار داده و علمای بزرگ از شهروندان کشور های خود شان خواسته اند نماز های خود را به شکل انفرادی در خانه های خود ادا کنند تا به این ترتیب از شکل گرفتن همایش وتشکیل اجتماع که وسیله ی برای گردش بیشتر ویروس در میان جمع وباعث آلوده گی افراد بیشتر میگردد جلوگیری گردیده باشد. مراکز بزرگ دینی واز جمله دانشگاه بزرگ ازهر شریف از مسلمانان خواسته است در صورتی که گرد همایی برای ادای نماز جمعه، زمینه ی انتقال و شیوع ویروس کرونا در میان مسلمانان را فراهم آورد، نیاز نمی باشد که مسلمانان برای ادای نماز جمعه گرد هم آیند. برخی از علمای دینی جهان اسلام هشدار داده اند که اگر کسی دانسته باعث انتشار و شیوع ویروس در میان مسلمانان شود به قسمی که به مرگ کسی منجر شود مسئوول است.       با این وصف نیاز است که شهروندان خطری که همه را تهدید می کند را به هیچ وجه دستکم نگیرند. زیرا تا اکنون این ویروس توانسته تلفات قابل ملاحظه ای را بر بشریت تحمیل کرده و باعث خسارات هنگفت مالی در میان ملل جهان شده است. تلفات ناشی از شیوع کرونا نزدیک به یک صد و هفتاد هزار تن رسیده و بیش از دو میلیون تن به آن آلوده شده است و هر روز که میگذرد افراد بیشتری به آن مصاب شده وتعداد بیشتری جان های خود را از اثر آلوده شدن به این ویروس از دست می دهند. خسارات مالی و اقتصادی ناشی از بحران شیوع کرونا اندک نیست و در اندکترین زمان ممکن  میلیارد ها دالر هزینه روی دست کشور ها وممالک گذاشته است.

نیاز است که در مبارزه علیه این دشمن خطرناک که هنوز ابعاد مختلف آن واز جمله نحوه ی مقابله با آن وجلوگیری از پیامد ها و ایجاد مصئونیت در برابر آن برای بشر چندان ناشناخته شده نیست وکدام واکسینی برای پیشگیری و دارویی مشخصی برای تداوی آن وجود نهدارد باید به گونه ی موثری همکاری شود و شهروندان دستورات وهدایات پیشگیرنده ی که از سوی نهاد های صحی وسکتور صحت داده می شود را جدی بگیرند وبه ویژه از شکل دادن اجتماعات که در اشاعه و انتشار بیشتر ویروس کمک می کند جلوگیری کنند. شهروندان این را بدانند که روز های سخت در گذر است و مشکلات اقتصادی بالاخره سپری میشود و اما بکوشیم برای حیات خود، خانواده ها و مردم ما مصئونیت ایجاد کنیم. برای پیشگیری از شیوع بیشتر آن با دولت و نجات مردم خود بانهاد صحت عامه همکاری کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید