روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

لزوم پرهیز از ذهنیت سازی منفی در برابر انتخابات

 کمتر از یک هفته تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. قرار است به روز ششم ماه میزان سال جاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و میلیون ها تن از شهروندان کشور به پای صندوق های رأی حضور به هم رسانیده وبا بهره گیری از حق  شهروندی خود به نامزد مورد نظر خویش رأی داده و در روند انتخاب رییس جمهور بعدی برای پنج سال آینده سهم بگیرند.

      بخش زیادی از فرایند های شامل در پروسه‌ی ملی انتخابات عملی شده و برخی دیگر در حال اجرا و انجام است. کارزار های انتخاباتی رو به اتمام است. مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به مراکز رأیدهی رسیده است. کمیسیون های انتخاباتی کارمندان دایمی و موقت خویش را استخدام وآموزش داده اند وکم کم در این مراکز جا به جا می شوند وآماده می گردند که در روز انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین پروسه‌ی ملی در کشور ما را اجرا و انجام دهند. مردم افغانستان انتظار دارند که گواه برگزاری انتخابات موفق، معیاری و قابل قبول در کشور باشند که در بستر آن سرنوشت کشور تا پنج سال آینده رقم بخورد و زعیم کشور با رأی مستقیم شهروندان کشور گزینش شود.

     اما کل روایت این نیست. روایت هایی وجود دارد که یک تصویر منفی و مبهم از انتخابات پیش رو به اذهان عمومی ارایه می دارد. روایتی که می کوشد مردم را نسبت به این پروسه‌ی بزرگ ملی بدبین و مایوس بسازد. کسانی که این روایت را از انتخابات ارایه می دارند با پیش داوری می کوشند کل پروسه را مخدوش و نا شفاف و معیوب نشان بدهند. اغراق در نگرانی ها نسبت به برخی از فرایند ها بخشی از این پیش داوری می باشد. واین احتمال میتواند مطرح شود کسانی که به صورت اغراق آمیز در خصوص فرایند های مورد اجرا در روند ملی انتخابات نگرانی هایی را مطرح میکنند، دغدغه‌ی شفافیت پروسه را نداشته باشند، بلکه از طرح نگرانی به صورت اغراق آمیز، به نحوی در صدد ذهنیت سازی برای فردای انتخابات اند.

     این بدین معنا می باشد که اظهار نگرانی نسبت به شفافیت پروسه ویا مشروعیت و قانونیت در زمینه‌ی برگزاری انتخابات به دو صورت و معطوف به دو هدف می تواند ارایه گردد. یکی به صورتی که کمک کند تا انتخابات به صورت شفاف برگزار شود و دغدغه‌ی اصلی مطرح کنندگان، برگزاری انتخابات برابر با معیار های قانونی صورت گرفته و شرایط یک انتخابات عادلانه، سراسری، آزاد و شفاف را دارا بوده باشد و باید به دور از تقلب و تخلف برگزار شود. دوم اینکه هدف اصلی این نمی باشد. بلکه هدف ذهنیت سازی برای فردای انتخابات و اینکه اگر تیم مورد نظر برنده‌ی انتخابات نشد، بلوا به پا کنند و مردم را از همین اکنون آماده بسازند که در برابر نتایج به دست آمده و برایند انتخابات موضع گیری کنند و جنجال به پا کنند. در عین حال تلاش در راستای برگزاری یک انتخابات نا شفاف و زمینه سازی برای تقلب یک کار نادرست می باشد و باید هر یک از تیم های انتخاباتی از آن به دور باشند و به هیچ صورت کوشش نکنند که یک انتخابات غیر معیاری برگزار شود. زیرا چنین یک امری کشور را به بحران خواهد برد. از جانب دیگر تلاش در راستای ذهنیت سازی از همین اکنون و به صورت پیش داورانه در برابر انتخاباتی که هنوز برگزار نگردیده، جز تخریب اعتماد و نا امید کردن مردم وآسیب رساندن به انتخابات معنای دیگری نمی داشته باشد.     هنوز انتخابات برگزار نگردیده است. کنشگری کمیسیون های مدیریت کننده‌ی انتخابات هنوز به بروز و ظهور نرسیده است وکنشگران تیم های انتخاباتی و نیز شهروندان رأی دهنده هم که تا اکنون کدام کاری نکرده اند که اتهام تقلب را بر آنها وارد کنیم. از سوی دیگر برنده‌ی انتخابات هم در پرده‌ی ابهام  قرار دارد و معلوم نیست که انتخابات در دوره‌ی اول به یک نتیجه قانونی می رسد ویا به دوره‌ی دوم کشیده میشود.   پس این مسایل می تواند به نحوی حیثیت پیش داوری را داشته باشد.

اما بدون شک تبلیغات منفی در برابر انتخاباتی که هنوز برگزار نگردیده اثرات مخربی بر اعتماد مردم افغانستان می تواند از خود بر جای بگذارد. می تواند مردم را نا امید کند و مایوس بسازد. میتواند از علاقه‌ی مردم در مشارکت در انتخابات بکاهد وآنان را نسبت به شرکت در انتخابات بی انگیزه سازد و باعث آن شود که ما یک انتخابات با کمترین شرکت کننده را داشته باشیم. 

     از این جا می توان گفت که لازم است تا از پیش داوری پرهیز کرد وتا آنجا که یک دلیل قاطع و قانع کننده ای بر عزم این یا آن تیم بر دست زدن به تقلب  در انتخابات نداشته باشیم، نباید این همه از تقلب سخن بگوییم واین یا آن تیم را پیشاپیش متهم بسازیم که دارد یک فرایند تقلب شکل می گیرد. و نه از پیش برای بدنام کردن انتخابات ذهنیت سازی کنیم و پیشاپیش اعتبار انتخابات را خدشه دار بسازیم و اعتماد شهروندان را آسیب برسانیم و زمینه را برای شکل گیری جنجال های پسا انتخاباتی مهیا بسازیم. در عوض کمک کنیم تا همه شرایط برای برگزاری یک انتخابات شفاف و به دور از تقلب مهیا گردد وبه کمیسیون های انتخاباتی اعتماد کنیم وبه آنها کمک کنیم که انتخابات را به صورت درست مدیریت کنند و یک انتخابات معیاری و شفاف را برگزار کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید