روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ضرورت مصئون سازی پایگاه های نیروهای امنیتی

 طالبان به روز یک شنبه هفته ی جاری با حمله بر مرکز فرماندهی پولیس ملی در ولایت بغلان تعدادی از نیروهای پولیس ملی را به شهادت رسانیده وجمع دیگری را مجروح ساخته وخساراتی را بر ساختمان این فرماندهی وارد آورد. قرار گزارش ها یکی از مهاجمان ابتدا با انفجار دادن یک عراده واسطه ی هاموی پر از مواد منفجره راه بقیه به داخل ساختمان فرماندهی پولیس ملی در این ولایت را باز نموده وپس از آن باقی مهاجمان با منسوبان پولیس ملی در این فرماندهی به درگیری پرداخت. سر انجام درگیری ها با کشته شدن همه ی مهاجمان به پایان رسید.

     نفس این رویداد، از آنجا که کشور در حال جنگ است وبسیار طبیعی است که دشمن با استفاده از هر فرصتی برای آسیب زدن به نیروهای ملی امنیتی ودفاعی بر اهدافی حمله نماید وبه خصوص که دشمن با اعلام عملیات بهاری خویش زیر عنوان الفتح عزم خود بر دوام جنگ ودرگیری ها را از پیش ابراز داشته، خیلی دور از انتظار هم نبود که بخواهند بر نیروهای ملی امنیتی ودفاعی حمله نمایند. این میتوانست در هر نقطه ی از کشور صورت بگیرد. واینبار در بغلان حمله کردند ومرکز فرماندهی این ولایت را هدف قرار دادند وتعدادی را به شهادت رسانیده وجمعی را زخمی نمایند.

     اما آنچه که باعث بر انگیخته شدن بحثی در سطح مطبوعات ورسانه ها گردیده تکرار نوعی رویدادی است که بار بار در نقطه نقطه ی جغرافیای کشور اتفاق افتاده است. رویداد بغلان مشابه رویداد های است که پیش ازین نیز در بخش های مختلف وولایات مختلف واز جمله پایتخت به وقوع پیوسته وهمیشه از نیرو های ملی امنیتی ودفاعی کشور قربانی گرفته است. رویداد حمله بر ریاست رجال برجسته در کابل، رویداد قول اردوی شاهین در مزار شریف، رویداد مرکز تعلیمی امنیت ملی در ولایت میدان وردک ورویداد حمله بر یک مرکز اردوی ملی در ولسوالی شور آبک هلمند وحمله بر یک مرکز پولیس در یکی از ولسوالی های ولایت کندهار و…، در سال های گذشته همه وهمه با عین شگرد وبا بهره گیری از یک روش انجام یافته ونیروهای ملی امنیتی ودفاعی کشور را مورد تهاجم قرار داده واز آنان قربانی گرفته است.

     این رویداد بیانگر این است، دشمن همانگونه که از این تاکتیک حمله بار ها استفاده نموده است بارهای دیگر نیز استفاده نماید وپس ازین نیز بر مراکز نیروهای ملی امنیتی ودفاعی در نقاط دیگر چنین  حملاتی را سازماندهی نموده وبر این نیروها حمله کنند واز آنان قربانی بگیرد. این به ما 

گوشزد می کند که با تاسی از مفاد حدیث مشهور که « مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود» باید تدابیری روی دست گرفته شود که دشمن نتواند بار بار اینگونه مراکز وپایگاه های نیروهای ملی امنیتی ودفاعی کشور را مورد حمله قرار داده واز این نیروها قربانی نگیرد.

     لذا ایجاب می کند فکری به حال مصئونیت پایگاه ها ومراکز نیروهای ملی امنیتی ودفاعی کشور شود و تدابیری سنجیده شود که دیگر دشمن نتواند با استفاده ازین ترفند اینگونه علیه این پایگاه ها حمله واز نیرو های ملی امنیتی ودفاعی قربانی بگیرد. ایجاب میکند که نقاط ضعفی اگر هست بر طرف شود ومشکلاتی اگر هست مرفوع گردد. چنانکه ایجاب میکند که روی تدابیر پیشگیرنده وباز دارنده در صورتی که این رویداد ها تکرار میگردد از قبل مطالعه شده وآماده گی هایی لازم اتخاذ گردد. نیروهای که موظف اند تا امنیت این مراکز را تامین نمایند باید آماده گی های لازم داشته باشند واگر اقتضای آموزش های ویژه ی در این زمینه را مینماید باید به این نیروها آموزش های ویژه ی در این زمینه داده شود.

     ایجاب میکند نهاد های کشفی واستخباراتی در خصوص احتمال یک چنین رویداد هایی از قبل به گرد آوری معلومات واطلاعات مبادرت ورزیده وبه صورت ویژه ی یک چنین رویداد هایی را از پیش مورد مطالعه قرار بدهد. هر زمانی که یک چنین رویداد هایی واقع میشود همه ی مسئوولان ضعف استخبارات و عدم ترتیب اثر دادن به اطلاعات ومعلومات را به عنوان یک دلیل ذکر میکنند اما ایجاب میکند که این نقض به نحوی جبیره شود وپس ازین کشف واستخبارات بهتر از پیش کار کنند وبه اطلاعات ومعلومات ترتیب اثر داده شود. چنانکه ایجاب میکند که میان نهاد های مختلف در زمینه های مورد نیاز هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

     یکی از چیز های شدیدا مورد نیاز در راستای پیشگیری از یک چنین رویداد هایی این است که وسایطی چون هاموی ویا رنجر و…، که به غنیمت دشمن در آمده است از طرف کشف واستخبارات معلومات لازم باید گرد آوری شود واینکه این وسایط کجا ودر اختیار چه کسانی قرار دارد واین احتمال که ممکن است مورد بهره برداری سوء واز جمله برای حمله بر مراکز نهاد های امنیتی ودفاعی از سوی دشمن قرار بگیرد مورد بررسی قرار گرفته وتدابیر لازم پیشگیرنده اتخاذ گردد. بار ها دشمن با استفاده از یونیفورم نیروهای ملی امنیتی ونیز از وسایط نظامی که در اختیار دارند چنین سوء استفاده هایی را نموده اند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید