روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حمله بر گردهمایی‌های مردمی مصداق بارز تروریزم است

حمله تروریستی بر گردهمایی مردمی در بیست وچهارمین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی، ده ها تن شهید وزخمی بر جای گذاشت. همه ی قربانیان این حمله غیر نظامیان بوده وبراساس آمار های به نشر رسیده در این حمله بیش از ده تن به شمول چند زن وطفل شهید ونزدیک به یکصد تن به شمول زنان، اطفال وکودکان زخمی شدند.

با آنکه مسئوولیت این حمله را گروهک داعش بر دوش گرفته است؛ اما باور هایی وجود دارد که سرنخ این گونه حملات به بیرون از مرز ها میرسد وبرخی از سازمان های استخبارات منطقه مانند: آی.اس.آی در برنامه ریزی واجرای این گونه حملات دست دارند. به باور برخی آگاهان وتحلیلگران اهداف این سازمان هااز برنامه ریزی واجرای این گونه حملات موضوعاتی چون افزایش بی ثباتی در افغانستان، ایجاد وافزایش اختلافات میان افغان ها، تضعیف وهمچنان ایجاد فاصله میان شهروندان با دولت وتقویت موضع گروه های همسو با آنان در جریان گفتگو های جاری صلح به هدف امتیاز گیری و…، میدانند.

هر چه باشد این حمله مصداق بارز تروریزم دانسته شده وواکنش های شدیدی را در پی داشته است. افکار عمومی، رهبران دولت افغانستان، رهبران جهادی، بزرگان مردمی ونهاد های حقوق بشری ومدنی وهمچنان سازمان ملل متحد و جامعه ی جهانی همه این حمله را محکوم نموده وآن را مصداق تروریزم ودشمنی با بشریت و غیر نظامیان دانسته اند. حمله ی که هدف آن یک گردهمایی مردمی بوده وهمه ی قربانیان آن افراد ملکی وغیر نظامیان بوده است.

پیش ازین نگرانی هایی از مورد حمله قرار گرفتن شهروندان ملکی وتورید تلفات وخسارات به آنان همواره موجود بوده ونهاد های حقوق بشری ونهاد های بین المللی از افزایش تلفات افراد ملکی در یک سال اخیر سخن زده اند. اما گفته اند که مسئوول اصلی کشته شدن افراد ملکی وغیر نظامیان گروه های مخالف نظام می باشد ونزدیک به هشتاد در صد تلفات افراد ملکی به کنشگری هراس افگنانه ی این گروه ها برمی گردد. این گروه ها در گذشته شهروندان ملکی را در اماکن عامه وهمچنان اماکن مذهبی ودر جریان انجام اعمال و گردهمایی های مذهبی وگردهمایی های مردمی و…، هدف قرار داده وباعث کشته شدن غیر نظامیان گردیده اند.

این گونه رویداد ها به ما نشان میدهد که هنوز هم گروه ها ودسته هایی در افغانستان فعال اند که بنا به دستور ومطابق با برنامه ی بیگانه گان در راستای اهداف آنان در جهت تضعیف دولت وازدیاد بی ثباتی در  کشور به کنشگری پرداخته وبرای رسیدن به آن اهداف حتا بر مردمان ملکی وغیر نظامیان حمله میکنند و از شهروندان ملکی قربانی میگیرند ومردم افغانستان را به خاک وخون میکشند. واین در حالی است که تلاش ها برای صلح بیشتر شده وگفتگو ها برای رسیدن به صلح وارد مرحله ی حساس وسرنوشت سازی گردیده است. موضوعی که میتواند باعث اغفال دولت افغانستان ونهاد های ملی امنیتی ودفاعی کشور وشهروندان افغانستان شود وآنان باور کنند که جنگ دارد به پایان میرسد وگفتگو های صلح شاید عنقریب نتیجه بدهد وسبب شود که آنان آماده گی ها برای دفاع وسرکوب گروه های هراس افگن را کمتر سازند.

لذا باید نهاد های ملی امنیتی ودفاعی کشور آماده گی ها برای مقابله با کنشگری هراس افگنانه را در بالا ترین حد آن باید حفظ کنند واز هیچگونه دسیسه وتوطیه ی دشمنان افغانستان غافل نمانند ولازم است تا میزان فعالیت نهاد های استخباراتی وامنیتی به خصوص در شهر های پر جمعیت واز جمله پایتخت را بیش ازین ساخته ورد پای نیروهای دشمن را در هر نقطه ی از این شهرها وپایتخت جستجو نموده وعلیه خنثا سازی توطیه های شان اقدامات لازم ومقتضی نمایند. حضور نیروهای دشمن وانجام حملات بر گردهمایی مردمی به روز پنج شنبه این را نشان داد که دشمن در شهر کابل مراکزی برای طراحی توطیه ها ونیز اجرا وانجام حملات تروریستی دارد ولازم است که این مراکز  کشف وبه صورت موثر از بین برده شود.

ابجاب میکند همانگونه، محمد اشرف غنی، سرقوماندان اعلی قوای مسلح ورییس جمهور باری گفت که ما در عین زمان که گفتگو های صلح را با قوت وصداقت به پیش میبریم وآماده ی هرنوع قربانی برای صلح هستیم اما آماده گی دفاعی خود را در بالاترین سطح آن داریم واز نیروهای ملی امنیتی ودفاعی در کشور خواست که برای هر نوع کنشی برای مقابله با کنشگری هراس افگنانه ی دشمنان کشور آماده‌گی داشته وکوچکترین اغفال در کار شان نباید راه پیدا کنند ودشمن نباید از صداقت وتعهد ما در مورد صلح سوء استفاده نموده ودامنه ی کنشگری هراس افگنانه ی شان را گسترش دهند.

تازه اگر گفتگوی صلح با گروه طالبان به یک نتیجه ی هم برسد اما این به معنای کنشگری تروریستی در افغانستان نمی باشد چه از آن رهگذر که قرار گزارش ها بیست گروه تروریستی در افغانستان مصروف انجام فعالیت های هراس افگنانه اند وچه از آن رهگذر که دشمنان افغانستان به هیچ صورت دست از این بر نخواهند داشت که به نحوی نه، به نحوی در راستای بی ثباتی افغانستان اقدامات خرابکارانه وضد منافع ملی کشور ما را دوام بدهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید