روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جبهه نفاق

نکته چین

سیاست معاصر و غالب جهان، دو فاز دارد:

١- فاز ظاهری و تبلیغاتی که بر بنیاد عوامفریبی و یا پوپولیزم استوار است.

۲- فاز تطبیقی که با فاز اول صرف ارتباط موضوعی دارد و در بخشهای تطبیقی کاملا  مخالف آن است.

چنین دوچهره گی را در متون اسلامی منافقت میگویند و خیلی خطرناک است ، زیرا هدف اساسی آن تطبیق نقشه های استبدادی و استثماری از طریق  پوپولیزم و یا عوامفریبی است و صد درصد بر ضد منافع ملی مردم میباشد  و یگان تفاوت و  ممیزه هم اگر داشته باشد ،  در فروعات میباشد و کلیات کاملا به زیان آنان اند .

بنا بر این اهمیت موضوع  ،می بینیم که خداوند بزرگ در کتابش برای مردم ، برعلاوه دساتیر متعدد در بخشهای دیگر قرآن مجید،   یک سوره مستقلی را  زیر عنوان

” سوره منافقین ”  درج نموده که هدف اساسی آن:

– شناخت جبهه منافقین

– شناخت راه های نفوذ آنان در جوامع اسلامی

– زمان و فرصتهای به صحنه آمدن آنان

– شناخت راهکارهای عملی منافقین

– آموزش شیوه های مبارزه با پلانهای  پیدا و پنهان منافقینو … میباشد،

پس ضرورت فوق العاده است تا چنین دساتیر ، هر روز بازنگری شوند و برای حفظ و صیانت منافع ملی و ارزشهای اسلامی در سطح کشور ، منطقه و فرامنطقه از آن استفاده شود و  خود را و مردم را از  پلانها و نقشه های خطرناک جبهه نفاق نجات بدهیم

و قابل یاد آوریست که در زمان ما اکثریت مصیبتها و زیانهای که متوجه مردم ما میگردند، از همین جبهه منافقین اند.

ویژه گیهای منافقین :

۱ – چالاکی زبان و مهارت بازی با الفاظ

۲ – شناخت نقاط ضعف مردم

۳ – مهارت عوامفریبی

۴ – شناخت خصوصیات افراد و گروه ها

۵ – مهارت وارونه ساختن حقایق

۶ – مهارت تلفیق واقعیتها با حقایق

۷ – تلقین ماهرانه فکر مخرب به ذهن طرف مقابل

۸ –  مهارت جذب و شکار دیگران

۹ – خوش لباسی

۱۰ – مهارت بهم انداختن دو دوست با استفاده از تفاوتهای سلیقوی شان .

۱۱ – مهارت بزرگ ساختن  چیزهای کوچک ، برای ایجاد اختلاف و شورش و گرد آلود ساختن فضای آرام  .

۱۲- مهارت عوض کردن چهره  :

– با “بیتل ها”  بروتهای خود را طوری  کشال میسازند  که لبها  و دههنش دیده نمیشود!

– باروحانیون  فورا  ریش دراز میگذارند  و لنگی هفت متری بر سر  میکنند و چپن و عبا و قبا بر تن میکنند

و در پنج وقت نماز هم، قبل امام مسجد  به مسجد میرسند و تسبیح  ۱۵۰ دانه یی را دایم در دست میگردانند!

– با سیکولران ، روز دوبار ریش خود را چپه تراش کرده

و  دو برابر سیکوکران ،  نیکتایی می آویزند

و نیمه سکس میگردند !

– با روسها  کمونیست سرخ ،

با امریکایی ها  کاپیتالیست  خالص ،

و با اسرائیلی هم ، چنان چهره میکشند که فکر میکنی برادران سکه بنیامین نتنیاهو اند.

– در زبان مادری خود رقعه نوشته کرده نمیتوانند  ، ولی با زبانهای خارجی روسی و اروپایی و امریکایی ،

بلبل واری گپ میزنند و به کسی نوبت گپ زدن نمیدهند

و …. !

ممکن است شما دوست داشته باشید