روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جاوید کوهستانی: حکومت در جهت تحکیم امنیت و تحقق صلح، به عنوان یک اولویت تلاش نماید

در حال حاضر، تلاش ها برای آوردن صلح و امنیت درافغانستان  به ویژه،  سه تلاش متفاوت برای تأمین این دو پدیده درکشور جریان دارد ، یکی این که ، زلمی خلیلزاد نماینده‎ی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا،  چندین بار،  با رهبران طالبان بحث و تبادل نظر کرده است ، دوم اینکه  نشستی  درمسکو،  شماری از سیاستگران کشورازجمله حامد کرزی رییس جمهور پیشین  و رهبران طالبان  را گرد هم آورد ؛ سوم تلاش حکومت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تحقق صلح ، امنیت ومذاکره با طرف مقابل در نشست قطرکه قراراست درهمین نزدیکی ها درآن کشورمیان نماینده های دولت و نماینده های گروه طالبان برگزار گردد ، می باشد .

 اما در این میان ،آگاهان امور سیاسی و امنیتی میگویند :  موفقیت دورنمای مذاکرات صلح و امنیت  خیلی واضح  نیست . نیروهای امریکایی  هنوز هم موقعیت های گروه طالبان را هدف حمله و بمباردمان  های  هوایی  قرار  میدهند؛ بازیگران مهم منطقه ای ( پاکستان ) در حل و فصل نهایی  نقش مهمی را بازی خواهند  کرد و در حالی که طالبان در  تلاش برای تضمین خروج نیروهای امریکایی استند ، گزارش‎ها حاکی از  آن است که این  گروه تعهد سپرده ، افغانستان دیگر پایگاهی برای گروه های تروریستی  بین المللی نخواهد
بود .

آقای محمد اگل مجاهد نظامی پیشین و کارشناس مسایل امنیتی و نظامی کشوردر مورد اینکه صلح و امنیت از نیاز های اساسی مردم و کشور است ، و نیروهای امنیتی کشور به ویژه وزارت دفاع در این راستا چه راهکاررا اتخاذ خواهد کرد تا امنیت و ثبات به معنای واقعی آن درکشور تأمین شود چنین توضیح داد :

نیروهای امنیتی کشور به ویژه اردوی ملی  در راهبرد کاری شان حالت دفاعی را به حالت  تهاجمی و تعرضی  تغییر داده اند .

اینکار، با تقرر آقای  اسدالله خالد به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان  رویدست گرفته شد، و نیرو های اردوی ملی افغانستان در همکاری با پولیس  ملی  وامنیت  ملی  برای مدیریت  بهتر جنگ و مجبور ساختن مخالفان  مسلح ( طالبان ) برای مصالحه ، از حالت دفاعی  به  تهاجمی تغییرتاکتیک  داده و بهمخفیگاه های آنان  حمله میکنند.

وی افزود : سرپرست وزارت دفاع ملی هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور و قوای خارجی مقیم درافغانستان را شرط پیروزی آنها درمیادین مبارزه علیه دشمنان  کشورخوانده و این تشریک مساعی  را پیروزی حتمی نیروهای امنیتی  ونظامی  درجبهات گوناگون مبارزه با دشمن میداند .

آقای مجاهد  گفت : نبود امنیت ، فضای بحرانی و تداوم درگیری در هر کشوری که باشد ،یقیناً پدیده های بی ثباتی ، فقر، فساد ، تروریزم ، تولید غیر قانونی مواد مخدر و ده  هامورد  دیگر که کشور را در پرتگاه از میان بردن قرار میدهد به وجود می‎آید.

وی علاوه کرد : افغانستان ذایقه تلخ  این پدیده های ناگوار را ازسالیان متوالی  به اینسو می چشد ، باخون و پوست  لمس میکند ، همین اکنون این کشور در گیر بی ثباتی ، فقر ، فساد و تروریزم است که دربیرون از این کشور طرح ریزی میگردد و توسط  دشمنان صلح و ترقی  یک به یک  بر این کشور و مردم آن تحمیل  میگردد .

میزان آسیب ها از نظر نظامی  و اقتصادی  و کشته شدن  مردمان بیگناه ملکی  به مقایسه سال های پیش در یکی و دوسال گذشته بیشتر از آنچه تصور میشد  بود ، که اینکار نگرانی‎ها را نه تنها در افغانستان ، بل در سطح جهان  نیز ایجاد کرده است . این کار جامعه ی جهانی به ویژه کشور هایی راکه مستقیماً به این کشور مساعدت میکنند به آن واداشت  تابه منظور دفع پدیده هایی که صح  وثبات را درافغانستان برهم میزند و روند بازسازی را که باکندی روبرو  میسازند تدابیر و برنامه‎هایی راکه  بتوانند ممد صلح وثبات باشند  در تفاهم  با جانب افغانستان زیرکار بگیرند .

آقای محمد اگل مجاهد افزود : اگر تأمین صلح را درافغانستان عمدتاً یک امرملی و کشوری تلقی کنیم. درجهت دیگر ، این امر ابعاد گسترده ی جهانی نیز  دارد ، تابه هر بهانه ی اندیشه  های  صلح خواهانه‎ی خود را  با جهان در میان گذارد و آواز خودرا به گوش آنها برساندکه  تحکیم صلح ، ثبات  و امنیت در این کشور  نه تنها  نفع این کشور تضمین  میکند ، بل کشورهای جهان نیزازآفت بحران و تشنج های منطقه ی و جهانی  به دورمیمانند .

مقامات دولتی کشور در تداوم هفده – هژده سال به گونه  های مختلف خواسته اند ، دامنه ی بحران را از کشور کوتاه بسازند ، صلح  وثبات رادرآن حاکم گردانند ، به دفعات از آن شمار مردم که دست  به شورش‎، ناامنی  و متشنج  شدن وضع  در افغانستان زده اند  خواسته است  به حقانیت صلح پاسخ بگویند ، کشورشان را به ویرانه مبدل نسازند، مردمان  بیگناه ومظلوم را ازمیان  نبرند .

همینگونه از کشور های  همسایه خواسته است  تا در این امر ، افغانستان راکمک  نمایند ، به جنگ  افروزان مجال تحرک وفعالیت  های تخریبی  را ازکشور شان  ندهند ، در تحکیم امنیت ، صلح وثبات افغانستان راکه از خارج  به افغانستان دامن  زده میشوند  بگیرند ،اجازه ندهند مختل شدن وضع  دراین کشور منجر به وخیم  شدن اوضاع  درمنطقه وجهان گردد .

این  عامل  ها سبب گردیده اند  تا جامعه‎ی جهانی به ویژه کشورهای  برزگ متوجه این امر مهم گردند تا به هرگونه ی که میشود افغانستان را از ورطه‎ی ناامنی  هاوبی ثباتی اوضاع نجات  دهند، در جهت رفاه ، صلح ، تفاهم همگانی افغانها ، بازسازی و آبادی کشور گام های استوار و مثبت  را بگذارند . این موضوع  به وضاحت روشن میسازد که کشورهای  بزرگ جهان  عامل  های بی ثباتی ، عدم امنیت ومخالفت گروه  های  شورشی در افغانستان رادربیرون از این کشور میدانند ، آنچه راکه مقامات  دولتی افغانستان پیوسته بر آن تاکید  وبا صراحت گفته اند ، تامانی  که به مراکز  تروریستان درآن سوی سرحدات افغانستان  توجه  صورت نگیرد، تلاش  برای افغانستان باثبات  نتایج  مطلوب را در قبال نخواهد داشت .

توجه  به ریشه های نا امنی  در منطقه ، در واقع توجه  به امن  و مصؤونیت  منطقه خواهد بود واینکار  زمانی  تحقق  می یابد که کشورهای جهان بیشتر از پیش راه  های بیرون رفت از بحران وزمینه های آوردن  ثبات وتفاهم  را درافغانستان  فراهم بسازند .

اما آقای جاوید کوهستانی  آگاه مسایل نظامی چنین میگوید :

تداوم سالها جنگ و نا امنی  در افغانستان  عواقب زیانبار  را در همه زمینه  هابه بار آورده ، فضای بی باوری  و نبود تفاهم را در میان مردم  بیشتر ساخته است .

مکلفیت کشور های جهان  است تا با اتخاذ تصامیم  مهم ، سازنده و مفید  زمینه  های نزدیکی آن  شمار از مردم  راکه  سلاح  برداشته اند و بر علیه حاکمیت دولتی  می جنگند فراهم بسازند تا  یکجا در آوردن صلح وثبات  با دولت جمهوری  اسلامی افغانستان  همکار و همراه گردند، افغانستان فقیر ، ویران و نیازمند را به مراحل بازسازی ، رشد ، انکشاف ، بهروزی ، صلح و امنیت  سرتاسر ی برساند .

آقای کوهستانی گفت : بامشاهده  حوادث دردناک  ضد انسانیت  وافغانیت برای هر  شهروند این کشور ، این ذهنیت  پیدا میشود که  گروه  های  شورشی  با کدام چشم با مردمی روبرو خواهند  شد که کودکان شان ازسوی آنها با خمپاره ها ، راکت  ها و حمله های انتحاری شهید شده ، یا اینکه معلول  و معیوب ساخته  شده اند .

آنهایی که کشور را ویران میکنند ،  مردم را شهید می سازند ، نهاد  های آموزشی و تحصیلی را می بندند ، مانع پیشرفت و ترقی  کشور میگردند از  دید مردم ، فاقد همه ی ارزشهای انسانی  استند ؛ زیرا این قماش  نمیخواهندکه افغانستان  همگام با دیگر کشور ها به سوی ترقی  ورفاه  همگانی گام  بگذارد .

دولت  جمهوری اسلامی افغانستان با وصف  عملکرد های  این  قماش ، با حوصله مندی  و سینه فراخ  هر آنچه را که از سوی  شورشیان به راه  می افتد  نا دیده میگیرد و فراخون یکجا شدن را به آنها به دولت  داده است .

آقای جاوید کوهستانی علاوه کرد : افغانستان  باسهم گرفتن همه ی اتباع و شهروندانش می تواند آباد شود و به مدارج بلند ترقی  و انکشاف قدم  بگذارد.

تحقق صلح ، ثبات و امنیت از خواست  های اساسی مردم این کشور است، مردمی که در طول چندین  سال بیرحمانه  آماج زد  وبند ها قرار گرفته اند ، نفس به راحت نکشیده  اند و  تمامی  دار و ندار  شان را از دست  داده
اند .

بناً به خاطر آوردن  صلح و تعمیم این  داعیه‎ی انسانی  دولت  تلاش  می کند  زمینه  هارا بیشتر از پیش فراهم بسازد که  همه اتباع  کشور  به شمول آن  شمار از مردم که با دولت  می جنگند ، به حقانیت  صلح پی ببرند ،  دست از سلاح بردارند  و عاقلانه  در راه بازسازی ، آرامی و رفاه مردم  با  دولت یکجا شوند ، زیرا
جنگ هیچ وقت برنده ندارد و پیروزی ازآن صلح و صلاح میباشد
و بس.

آقای کوهستانی افزود: حکومت افغانستان به عنوان یک اولویت ستراتیژیک ، با جدیت بیشتر  در جهت ، افغانی  سازی بخش امنیت  از طریق افزایش کمیت وظرفیت اردوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی  تلاش  می نماید  تا بتواند مسوولیت مبارزه باتروریزم و تأمین امنیت  و حاکمیت قانون  برای مردمش  را بر  عهده  بگیرد ، در واقع تقویت ظرفیت نیرو های امنیتی کشور، مطمین  ترین، پایدار ترین  و کم  هزینه ترین  راه چیره شدن به تهدید تروریزم و تأمین امنیت  و قانون در افغانستان خواهد بود .

کشوری که فاقد نیروی هوایی ،  رادار، دافع هوا، طیاره های جنگی ، کشفی و سیستم دفع وطرد حملات احتمالی دشمن فضایی باشد، مشکل است که به دفع  حملات  هوایی  دشمن وفعالیت  های  مذبوحانه تروریستان ، مخالفان و شورشیان داخلی و خارجی بپردازد .

افغانستان از هژده سال به اینسو درگیر جنگ ناخواسته و ناخوانده از سوی دشمنان صلح و ترقی است ، هژده سال است که آتش جنگ  درمرکز  و ولایات ، اطراف و اکناف  این کشور جریان  دارد ، این وضعیت را نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان  به ویژه  امریکا خوب میدانند که افغانستان  با کمبود تجهیزات  نظامی ، سلاح  ثقیله ، طیاره های کشفی وجنگی رو به رو است و نیاز  شدید  به تجهیز بخش  های  امنیتی، دفاعی و هوایی خود دارد .

آقای کوهستانی گفت : افغانستان در وضعیت کنونی که به سر میبرد سخت نیازمند  تجهیزات نظامی به ویژه طیاره های جنگی  برای دفع حملات تروریستان ، شورشیان و آن  شمار افراد که وضع را از نظر امنیتی در گوشه و کنار کشور متشنج ساخته اند ، می باشد. امریکا  بایستی این نیازمندی رادر نظر بگیرد وبر طبق توافقات و پیمان امنیتی که با جانب افغانستان به امضأ  رسانیده است ، با ارایه مساعدت  ها ،  نیاز های نظامی ، تجهیزاتی افغانستان را بر آورده سازد .

در غیر صورت دشمنان صلح و آرامی این کشور  با استفاده از ناتوانی  تسلیحاتی افغانستان ، بر وخامت اوضاع خواهند پرداخت که بیشتر  شدن آن نه تنها به ضرر افغانستان ، بل  به ضرر کشورهای جهان  به ویژه امریکا  نیز  خواهد بود.

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید