روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ثبات پایدار؛ انتظاری که افغان‌ها از گفتگوهای صلح دارند

افغان ها انتظار دارند که گفتگوهای صلح به امنیت و صلح  پایدار در افغانستان بیانجامد. افغان ها نمی خواهند که گواه یک صلح گذرا، مقطعی و ناپایدار باشند و هرگز دوست ندارند که با گفتگوهای صلح، امنیت و ثبات به گونه‌ی موقت تامین شود وبا گذشت اندک زمانی بار دیگر اوضاع به سوی بی ثباتی به پیش رفته و گواه از سر گیری جنجال ها و کشمکش ها وآغار دوباره‌ی جنگ و خشونت در کشور ویا حد اقل در بخش های از کشور خود باشند.

   این ایجاب آن را می کند که در گام نخست بستر و زمینه های ایجاد و گسترش نا امنی از گذشته الی اکنون مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و زدودن، نابود کردن و برچیدن آن پیش زمینه ها و بسترها مورد توجه وعنایت آدرس های که برای صلح تلاش می کند قرار داده شود. به عنوان نمونه یکی از شرایط و پیش زمینه ها در زمینه‌ی تامین صلح پایدار در کشور، توجه به عدالت انتقالی است. همه‌ی آن کسانی که در این مدت مرتکب جرم و جنایت بر ضد بشریت ویا هم ظلم و ستم در حق شهر وندان کشور گردیده اند، شناسایی و حد اقل به پوزش طلبی از قربانیان جنگ واداشته شوند ولازم است تا میکانیزم هایی مد نظر قرار داده شود تا ریشه های بار آمدن چنین ستم هایی از اصل بخشکد و بار دیگر این ستم ها تحقق نپذیرد.

   وایجاب می کند که به نابرابری ها، بی عدالتی ها و تبعیض و اجحاف و حق کشی ها در کشور برای همیشه نقطه‌ی پایان گذاشته شده و عدالت در ابعاد مختلف آن که پیش نیاز شکل گیری یک جامعه‌ی با ثبات است تامین و تضمین گردد. با این وسیله میتوان زمینه‌ی تضاد و جنجال و کشمکش ها را برای همیشه از بین برد. پس ایجاب می کند که میکانیزم ها و ساختارها را به گونه‌ی طراحی کرد، ساخت و اعمار کرد و به کار گرفت که برای یک جامعه‌ی متعادل و متوازن و عادل پاسخگو بوده باشد. صلح دایمی، سراسری و پایدار که پیش شرط بنیادی رسیدن به ثبات و امن پایدار می باشد زمانی به وجود آمده میتواند که عدالت در کشور تامین شود. تامین عدالت شرط اساسی صلح دایمی و ثبات پایدار در کشور می باشد.

   یکی از شرایط خیلی مهم و بنیادی در رسیدن به صلح با عزت و امنیت و ثبات پایدار این است که ساختارهایی را که در این همه سال به وجود آورده ایم و بالای آن ها سرمایه گذاری و هزینه شده است، پس از به نتیجه رسیدن گفتگو های صلح و امضای توافقات، نه تنها حفظ کنیم، بلکه تقویت هم شوند تا پاسخگوی نیازهای موجود و نیز نیازهای که به وجود می آید و نیازهای فزاینده‌ای که ممکن است در پس از اجرایی شدن توافقات صلح به صورت گسترده‌ای خلق شود و…، بوده باشد. حفظ و تقویت ساختارها، نهادهای ملی و میکانیزم های موجود از آن جا ضرور است که در زمینه‌ی بسترسازی برای رفع تبعیض، رسیدگی به اتهامات و تامین عدالت و…، شدیدا به آن ها نیازمندیم.

   برای اینکه این نیازها برآورده شود، یگانه راه این است که دولت با حفظ موقعیت حقوقی و قانونی اش جایگاه اش در پروسه‌ی صلح را احراز و با مشروعیتی که قانون برایش داده به عنوان طرف اصلی مذاکرات صلح وارد گفتگو ها شود. هر کدام از نهادهای قانونی شامل دولت جایگاه خود را در زمینه‌ی مباحثی که در فوق گذشت بیابد و نقش خود را ایفا و اجرا کنند. از اهداف مهم طرح صلحی را که دولت تهیه دیده بود، دقیقا رسیدن به مسایلی بوده که فوقا آن ها را به عنوان شرایط و پیش زمینه های رسیدن به صلح امنیت و ثبات پایدار ذکر کردیم.

   بدون شک آن زمان فرا رسیده که همه‌ی موانع از سر راه مذاکره‌ی مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان برداشته شده، گفتگوها روند منطقی خود را یافته و این گفتگوها وارد مرحله‌ی اصلی خود شده و زمینه برای یک روند سرنوشت ساز وعملی مهیا و راه به سوی گفتگوی سازنده و اثرگذار گشوده شود.

    گزارش هایی به نشر رسیده که خوشبختانه چهار کشور اثر گذار بر روند صلح افغانستان، ایالات متحده‌ی امریکا، فدراتیف روسیه، چین و پاکستان هم به این نتیجه وفیصله رسیده اند که آن زمان فرا رسیده است که مذاکرات رو در رو و مستقیم میان دولت افغانستان، گروه طالبان و سایر افغان ها آغاز یابد و از این طریق گفتگوی سازنده، عملی و موثر برای رسیدن به صلح که بتواند راه را به روی امنیت و ثبات پایدار در کشور باز گشاید آغاز یابد.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید