روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

احتمال بروز مشکلات تخنیکی را به صفـر برسانید

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در حال تکمیل شدن است. این کمیسیون گفته است که برنامه های روز انتخابات نود در صد تکمیل گردیده و موارد باقیمانده تا پیش از ششم میزان به پایه‌ی اکمال خواهد رسید.

این در حالی است که برخی دیدگاه هایی ابراز می گردد که فرایندهای مربوط به برنامه های انتخاباتی با نواقص وکمبودات زیادی همراه است. این دیدگاه ها به نهاد های ناظر بر انتخابات و نیز احزاب و جریانات سیاسی و تکت های انتخاباتی مربوط می شود. این ها که نام گرفتیم به این باور اند، برنامه های که کمیسیون مستقل انتخابات از تکمیل شدن آن سخن زده عاری از نقص نمی باشد. به عنوان نمونه آنها از موجودیت برخی نواقص در زمینه‌ی میکانیزمی به نام بایومتریک و عدم استخدام کل کارمندانی که کمیسیون ها در روز انتخابات به آن ها نیازمندند و عدم نصب فهرست رأی دهندگان در مراکز و محلات رأی دهی، سخن می زنند و می گویند که کارمندان موظف آموزش های لازم ندیده اند و مشکلات دیگری از این دست وجود دارد.

این مسأله ما را به یاد مشکلات و معضلاتی می اندازد که در جریان انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ بروز کرد. مشکلات و معضلاتی که بعدها به یک مشکل کلان مبدل شده و پیامد های ناگوار و منفی را در ارتباط به نتایج و برایند آن انتخابات ایجاد کرد. در آن انتخابات شکایت هایی از سوی شهروندان مطرح بود که در برخی حوزه ها، مراکز و محلات رأی دهی به وقت و زمان تعیین شده گشایش نیافتند و یا هم در روز اول ویا اصلا باز نگردید. فهرست یک مرکز به مرکز دیگر فرستاده شده بود. در اکثر مراکز بنا به آنچه که عدم کارآمدی فهرست های ارسال شده خوانده شد تا ساعاتی رأی دهنده ها نام خود را در فهرست پیدا کرده نمی توانستند. دستگاه های بایو متریک به درستی کار نمی کرد ویا هم کارمندان در زمینه‌ی کار گیری آن آموزش لازم ندیده وکار کردن با آنها را بلد نبودند. کارمندانی که در نقش های مختلف در مراکز رأی دهی توظیف شده بودند با کار خود نابلد بوده و به درستی انجام وظیفه کرده نمی توانستند. رنگ انگشت حد اقل در برخی از مراکز رأی دهی به سادگی پاک می گردید و مانع تکرار رأی دهی شده نمی توانست. و… .

واین همه که در حقیقت میتوان از آن به نواقص تخنیکی یاد کرد، دست کم برخی از آنها در آغاز تا حدودی طبیعی و دارای اهمیت ناچیز قلمداد گردید. مسئوولان در کمیسیون های انتخاباتی می گفتند که این مقدار نواقص در یک برنامه‌ی کلانی چون پروسه‌ی ملی انتخابات تا حدودی طبیعی میباشد که نمی تواند تاثیرات ژرف و عمیق وگسترده‌ای بر کل روند از خود برجای بگذارد. ویا شفافیت پروسه را خدشه دار سازد. اما دیده شد که همین نواقص وکمبودات اندک، باعث بروز مشکلات گسترده‌ای در پس از روز انتخابات گردید و سایه‌ی سنگینی را بر کل پروسه گسترانید که گواه بروز بحران پسا انتخاباتی بودیم وتا جایی به پیش رفت که در کنار کشیده شدن پای کارمندان و مسئوولان در کمیسیون های انتخاباتی به نهاد های عدلی و قضایی، باعث آن شد که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی محکوم به مجازات حبس پنجساله گردیدند.

این تجربه به ما می فهماند که همین مشکلات اندک تخنیکی که امروز ناچیز و فاقد اهمیت زیاد تلقی می شود، چه پیامد های بزرگ، مخرب و ویرانگری نسبت به اعتماد شهروندان و شفافیت پروسه‌ی انتخابات از خود بر جای میگذارد. دلیل آن هم این است که پروسه‌ی ملی انتخابات یک موضوع بسیار حساس و مورد توجه احزاب و جریانات سیاسی و حایز اهمیت نزد همه‌ی تکت های انتخاباتی است. موضوعی که از یک سو به سرنوشت کشور و نظام مربوط می شود واز سوی دیگر سرنوشت تکت های انتخاباتی را در گرو خود دارد. بنا بر این اندک ترین اشتباه وکمترین مشکلات، مخرب ترین پیامد ها را
می تواند سبب شود که به بحران پسا انتخاباتی منجر گردیده و چالش های پیچیده‌ای را به وجود بیاورد.

با این وصف ایجاب می کند کمیسیون های انتخاباتی در زمان اندکی که تا روز برگزاری انتخابات باقیمانده است، همانگونه که وعده داده، ده در صد کار باقیمانده را به اکمال میر سانند، همه‌ی این برنامه ها و فرایند ها را یکبار دیگر چک وکنترول کنند. چک وکنترول برای اینکه اگر کدام مشکلی بر جای مانده باشد تا آن زمان برطرف شود و احتمال موجودیت مشکلات و معضلات در هر یک از این برنامه ها را به صفر برسانند. زیرا این امر میزان نواقص را به حد اقل می رساند که میتواند اعتماد و اطمینان شرکای انتخاباتی، احزاب و جریانات سیاسی، تیم های انتخاباتی و مهمتر از همه افکار عمومی را بیشتر از پیش ساخته و احتمال بروز مشکلات و چالش های پسا انتخاباتی را کاهش می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید