روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گرامیداشت از میلاد مسعود پیامبر اسلام (ص) فرصت خوبیست براى تقویت وحدت و برادرى

دوازدهم ربیع  الاول مصادف با میلاد پیامبر بزرگ اسلام ویکی از روزهای مهم وبزرگ اسلامی وبزرگترین فرصت برای تقویت وحدت و برادری میان مسلمانان به شمار میرود.

 خبرنگار روزنامه هیواد در زمینه با قاری سید کریم الله خطیب مسجد خواجه بغراى خیرخانه مینه مصاحبه ای را انجام داده است که اینک خدمت شما تقدیم میگردد.

 پرسش: میلاد النبى (ص) ازچه جایگاهی برخوردار است؟

 پاسخ: میلاد حضرت محمد(ص) انقلاب آفرینی بود، با ولادت مسعودش جهان را دیگرگون ساخت بندگان را بسوی پروردگار عالمیان دعوت کرد وایشان را از ورطه هلاکت به طرف سعادت سوق داد و جهان نوین را به اساس شریعت پاکش با طلیعه تابناک خورشید سعادتمند  ومنور ساخت. اگر به اوراق زرین تاریخ اسلام نظر بیاندازیم به خوبی درمی یابیم که حضرت محمد(ص) پیامبر انقلاب آفرین در سپیده دم روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول سال اول عام الفیل که مصادف با سال ۵۷۱ میلادی بود درمکه در شعب بنى هاشم دىده به جهان گشود وانقلاب عظىمى را برپا داشت.

 وى افزود:با تولد حضرت محمد(ص) در جهان تحول ودگرگونى به وجود آمد ، که نه تنها دشمنان اسلام و بشرىت رادر اشکال وانواع گوناگون آن درهم کوبىد، بلکه سراسر ضمىر و وجدان آدمى را درعرصه زندگى حىات انسانى بخشىد. زىرا دىنى راکه آن حضرت به ارمغان آورد ناگفته پىداست که دىن عدالت، انصاف ، سعادت ، نىکبختى ، تعاون وهمکارى است ، خلاصه اسلام دىنى است که دربرگىرنده تمام امور حىات بشر مىباشد. پىامبر محمد(ص) نمونه ،الگو و سمبول اخلاق وصفات نىک بشرى بود وازهمىن رو فقط دىن اخلاق حمىده اوبراى اىمان آوردن مشرکان به او کافى  بود.

 عبدالله ابن رواحه گفته است:  (( اگر پىامبر خدا با معجزات آشکارى هم نمى  آمد فقط دىدنش براى اىمان آورن به اوکافى بود)) زىرا اخلاق او قرآن بود وبا زىورقرآن مجىد آراسته شده بود.

 چنانکه حضرت عاىشه صدىق (رض) گفته است (( اخلاق او قرآن بود)) محمد داراى اخلاق زىبا ترىن انسان ها بود ، باقلب واراده اش سخاوتمندترىن شان بود ودرضمن جسورترىن شان هم به شمار مىرفت.))

 حضرت محمد (ص) براى خود هىچکس راجانشىن خود انتخاب نفرمود. چون اساس اسلام روى آزادى، مساوات وعدالت اجتماعى بنا ىافته بود.

 وى دراخىر اضافه نمود: درکشور ما باىد ازهفته مىلاد النبى (ص) درجهت تقوىت ارزشهاى اسلامى   وحدت  وبرادرى بهره جوىى صورت گىرد. چون مردم افغانستان نودونه درصد مسلمان هستند و در دىن مقدس اسلام ،  تمام برنامه رىزى ها براى  تقوىت وحدت وبرادرى مسلمانان مى باشد، به طور نمونه ىکرنگى وبرابرى مسلمانان دروحدت، اتحاد، عبادات ،معاملات ،اصول دىن، عقىده وعمل در زندگى همه براى  تقوىت وحدت وبرادرى درجوامع اسلامی  به شمار مىرود. خداوند(ج) درآىات متعدد قرآن باواژه هاى  متعدد مسلمانان رابه وحدت وبرادرى سفارش نموده است. مهمترىن راهکار ها براى استفاده ازهفته وحدت براى تقوىت وحدت وبرادری مسلمانان ، عمل کردن به دستورات وراهنماىى هاى  قرآن کرىم مى باشد. ازنظرقرآن وحدت وبرادرى واقعى به معناى وحدت دلهاى انسان ها مى باشد نه عوامل ظاهرى ومادى ازنظر قرآن وحدت هاىی  که به اساس  منافع زودگذر سىاسى، قومى ومالى به وجود مى  آىد،وحدت دوامدار نىست ونتىجه ندارد. ازنظردىن اسلام تا زمانى که ىک جامعه دربىن خود الفت ، محبت ،  برادرى ،انسجام ،  نظر ىه هاى همسو و واحد نداشته باشد، هىچگاهى  نمى تواند راه پر فراز ونشىب تکامل را طى کند.

مسلمانان باىد درهفته مىلاد حضرت محمد(ص) مىثاق هاى خود را استوارنگهداشته دست وبازو هاى ىکدىگر رابا چهره های گشاده به سوى همدىگر دراز کنند، لبخند بزنند وازعمق دل همدىگرراتحمل کنند.هىچ فرد مسلمان اىن کشور  نباىد آله دست دشمنان بىرونى شود وبه وسىله ارشادات آنان ، خون هموطنان خودرا برىزد،کشورخودرا ناامن سازد و، دست شان به خون زنان، مردان واطفال بىگناه آلوده شود.

 پرسش: ازمىلاد نبى (ص) چه پند هارا گرفته مىتوانىم؟

پاسخ: اى برادر مسلمان! به زىور اخلاق وسجاىاى نىک وعالى آنحضرت محمد(ص) روح وروان خود را آراسته کن وازقتل ، برادرکشى و تخرىب وطن آباىى خود بپرهىز وبه عنوان مومن مسلمان وامت آنحضرت (ص) خود رابه جهانىان معرفى  و درهمه ىى امور زندگى ازقرآن مجىد، احادىث وسنت آن بزرگمرد تارىخ جهان اسلام ،انسان وانسانىت پىروى کن وافکار وهداىات روشناىى بخش  آنرا باخلوص نىت، صفاى باطن وعزم متىن پىاده کن. انشاالله در  دنىا وآخرت کامىاب مىباشى وهرگز شرمسار
نخواهى شد.  
مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید