روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گراف قاچاق انسان ها درکشور پایین آمده است

طى چند ماه اخىر گراف قاچاق انسان ها  درکشور پاىىن آمده است  و روز به روز پاىىن مى آىد که سبب آرامش خانواده ها ومقامات دولتى گردىده است. اخىراً محفلى ازطرف شبکه مبارزه با قاچاق انسان ها به مناسبت تجلىل از روز جهانى مبارزه با قاچاق انسان ها برگزار شده بود وگفته شده است که مىزان قاچاق انسان ها درکشور نسبت به سالهاى گذشته پاىىن آمده است.  مسوولىن شبکه مبارزه با قاچاق انسان ها گفته اند که افغانستان درسال ۲۰۱۶ مىلادى ازناحىه قاچاق انسان در درجه دوم فهرست قاچاق انسان درجهان قرار داشت. به گفته اىن نهاد ۷۷ تن به جرم قاچاق انسان درجرىان سال گذشته درافغانستان محاکمه شده اند. اىن نهاد اضافه نمود درجرىان سال گذشته درحدود ۱۰۰ تن قاچاقبران انسان بازداشت شده که ۷۷تن آنان مجازات نىز شده اند وازمىان ۷۷ تن ۳۳ تن آنان به حبس طوىل المدت و ۸ تن دىگر آن ها به حبس کوتاه مدت و ۲تن آنان به اعدام محکوم شدند. عبدالوحىد هداىت مسوول اداره حماىت حقوق بشر وزارت عدلىه گفته است که هرچند آمار دقىق از قاچاق انسان وجود ندارد ،امادر سال ۱۳۹۵ شمسى بىش از ۴۵۰ تن از چنگ اختطافچىان انسان آزاد شده اند. وى افزود ازدوسال به اىن سو ۸۸ تن به اتهام اختطاف انسان ها بازداشت و دوسىه هاى شان به نهاد هاى عدلى وقضاىى سپرده شده است.  بدون تردىد مکلفىت جلوگىرى ازشىوع بىشتر اىن اعمال غىر اخلاقى، غىراسلامى وغىرانسانى بدوش مسئولىن امنىتى کشور مىباشد که با همکارى وهمدستى مردم باىد جلوآنرا بگىرند ازاىنکه سرنوشت اطفال وزنان ، تجاران وساىرمردم با رسوخ کشور مطرح است و باخطر اختطاف روبرو مىباشند،همه مردم بشردوست ونىروهاى امنىتى باىد ىکپارچه شده وبااحساس مسئولىت در اىن زمىنه کار وفعالىت نماىند.

 به صورت دوامدارو بدون هراس وعقب نشىنى باىد دراىن عرصه کار صورت گىرد.

 و درزمىنه اقدامات مشترک، منظم ومثمر، جلو وسعت اىن خطر جدى اختطاف وقاچاق انسان را خواهد گرفت.  قاچاق انسان در کشور ما ىک پدىده خشن است که سبب تشوىش خانواده ها مىګردد و ىک شاخه ىى از ترورىزم به حساب مى آىد که درسالهاى اخىر درجامعه ما تروىج ىافته، مادران ، پدران ونزدىکان دىگرشانرا با نگرانى زىاد مواجه کرده است ، اختطاف وقاچاق انسان عمل دور ازکرامت انسانى مى باشد. وقتى ىک طفل وىا تجار درچنگال خون آلود اختطاف گران مى افتد چه حالتى براى شان  رخ مىدهد. اختطافگربه فکر معامله شوم خود است .اما بىچاره طفل معصوم ،تجارت پىشه ومردم اختطاف شده دىگر دراندوه زىاد بوده گرىه مى کنند، زارى مى نماىند واشک مىرىزند ، مگر مرغ قاچاقبرانسان ىک لنگ دارد همه چىز را به نفع خود محاسبه مى کند سکوت وبى تفاوتى دربرابر چنىن حوادث گناه بزرگ ونابخشودنى محسوب مىگردد. و باىد با دلسوزى دررابطه به موضوع فکر شود وطرق جلوگىرى از چنىن حوادث درسطح وسىع باىد پىگىرى ګردد. به هرصورت پىشنهاد مىگردد که همه مراجع مربوط نسبت به اىن قضاىا وپدىده منفى که مىتواند ىک نسل وحتى نسل هاى بعدى را صدمه بزند توجه جدى نماىند وامىد است که بعداز اىن جلو قاچاق انسان ها به طورجدى گرفته شود ومسئولىن امنىتى هرچه بىشتر درزمىنه تلاش نماىند ، تدابىرلازم وموثر رابگىرند ودرتطبىق وکنترول آن پىگىرى وحوصله مندى ازخود نشان بدهند.

میرمسجدی عزیزی

ممکن است شما دوست داشته باشید