روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کودکان نوزاد باید با شیر مادر تغذیه شوند

به مناسبت هفته تغذیه با شیرمادر

همه ساله ازتاریخ ۱۰ الی ۱۶ اسد درکشور بنام هفته تغذیه با شیرمادر  به رسمیت شناخته شده واز آن مسوولین وزارت صحت عامه وارگانهای ذیربط دیگر تجلیل بعمل می آورند . درزمانه های قدیم راه تغذیه به نوزاد بعد از تولد الی دوسالگی تنها شیر مادر بود ، اما متاسفانه امروز باوجود شیرمادر ،مادران شیرخشک برای نوزادان خود می دهند واکثر مادران شیردهی به دادن شیر خود به کودکان بی تفاوت می شوند که اینگونه بی تفاوتی مادران باعث ضعف رشد ذهنی وجسمی کودکان شان شده است.

براساس تحقیقات داکتران شیرخشک تنها درشرایط خاص می تواند جایگزین شیرمادر شود که کودک شش ماهه شده باشد . دوکتوران بازهم تا دوسال برتغذیه شیر دهی مادر برای اطفال اصرار میورزند تغذیه با شیرمادر کودک را از مبتلا شدن به انواع امراض ها محفوظ می دارد.

دراین ارتباط خبرنگار رورنامه هیواد مصاحبه یی را با محترم داکتر متقاعد الحاج امیرالدین عزیزی متخصص امراض داخله اطفال انجام داده است که اینک تقدیم خوانندگان می گردد.

پرسش: ازنظرشما اهمیت تغذیه اطفال با شیرمادر چطور است؟

پاسخ: شیرمادر یک نعمت خداوندی بوده وبهترین تحفه است که یک مادر میتواند به طفل خود بدهد. شیرمادر درشش ماه اول حیات تمامی نیاز مندی های غذایی طفل را فراهم میسازد هرمادر باید حداقل تا سن دوسالگی به طفل خود شیردادن را ادامه بدهد تا ظفل شان ازخطرات اسهال وسوتغذی مصون بماند. تغذیه با شیرمادر بزودی بعد ازولادت، چانش خونریزی راکاهش میدهد و درنتیجه ازعادت ماهوار جلوگیری مینماید. مادرانیکه تنها شیرخود را برای طفل میدهند،و عادت شان شروع نشده باشد تا شش ماه اول بعد ازولادت ضرورت به هیچ نوع ادویه ضد حاملگی ندارند.

موصوف گفت: تغذیه با شیرمادر بسیار راحت بخش بوده  وجلوگیری ازضایع شدن وقت مینماید ، شیر دهی سرطان شدید وسرطان تخمدان راکاهش میدهد وهمچنان تغذیه با شیرمادر وزن اضافی را که درجریان حامله داری یک مادر اخذ مینماید میتواند آنرا کاهش دهد ،تغذیه با شیرمادر وزن اضافی را متناسب نگهمیدارد.

پرسش: فله شیرمادر چقدر مفید است؟

پاسخ: فله برای رشد وانکشاف نورمال نوزاد ضروری است حتی منحیث اولین واکسین یا معافیت درمقابل انتانات روده ها وسایر انتانات عمل می نماید.

 فله دارای هورمون های نشو نمو می باشد که درقسمت پخته شدن وانجام دادن وظایف به صورت درست با روده های  نوزاد کمک می نماید. این عمل داخل شدن مایکرو ارگانیزم ها وحساسیت ها به وجود کودک را مشکلتر می سازد. فله غنی از ویتامین ها میباشد که درقسمت محافظت چشم ها وکم کردن انتانات کمک می نماید .فله سبب تنبیه شدن حرکات روده هامیگردد یا موجب پاک شدن روده ها وجلوگیری ازایجاد زردی دروجود نوزاد هم میشود.

 هرنوع مواد غذایی که قبل ازآغاز تغذیه با شیرمادر به نوزاد داده میشود خطرمصاب شدن کودک به انتانات را افزایش میدهد. شیرمادر یک برپنجم مرگ ومیرنوزادان میتواند با شروع تغذیه از شیرمادر وقایه شود ،نوزاد حمایت متداوم نیاز دارد ومادر نیز باید تحت حمایت قرارگیرد تا کودک خود را درشش ماه اول تنها ازشیر خود تغذیه نماید.

 وی دراخیر گفت: مادران شیرده نیاز دارند تا سخنان شان با دلسوزی شنیده شود ، باید معلومات  دقیق وتازه ازطریق برنامه های رادیویی وتلویزیونی به آنها داده شود.

سعی وکوشش شود تا اشخاص ماهرو مسلکی درکلینیک ها وشفاخانه ها به آنان کمک عملی نمایند . درخانواده ها اعضای خانواده باید مادران شیرده  را کمک نمایند.

 سهولت های را باید درساحه کار منزل فراهم سازند،فشار روحی مادران باید درخانواده ها کاهش یابد تا بتوانند اطفال شانرا به  راحتی تغذیه نمایند.

میرمسجدی عزیزی  

ممکن است شما دوست داشته باشید