روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کمپیوتید توموګرافى یا سى تى سکن در  سیستم  عضلى  اسکلیتى

سى تى سکن    در  ارزىابى  پتالوژى  هاى  عظمى  بخصوص  تومورها  نهایت  مفىد  مى  باشد  زىرا  داراى  قابلىت  تصوىربردارى  کراس  سىکشنل  ىا  مقطعى  است.  دستګاه هاى  جدىد  مولتى  سلىس  امکانات  بىشتر  مانند  رىکنسترکشن  چندىن  پلانه  و  سه  بعدى  ۳-D  در  هر  پلان  تصوىرى  را  دارا  مىباشد.  CT  داراى  رىزولوشن  عالى  کانترست  و  قابلىت  اندازه  ګىرى  co-effcient   رقاقت  نسجى  را  بصورت  دقىق  دارد. اګر  چه  CT  به  تنهاىى  ندرتاً  قادر  به  وضع  تشخىص  معىن  مىباشد  اما  در  باره  وسعت  آفت  عظمى  و  انتشار  آن  به  اقسام  رخوه  معلومات  دقىق  بدست  مىدهد  و  حتى  مىتواند  ىک  شکسته  ګى  ىا  پاره  ګى  در  قشر  و  استىلاء  اقسام  مجاور  را  نشان  دهد.  علاوه  از  آن  CT   تومورهاى  نواحى  عظمى  که  ساختمان  مغلق  اناتومىک  دارد  مانند  عظم  کتف  با  فقرات ، عظم  عجز و  حوصله  مىتواند  به  صورت  آشکار  سرحد  بندى  و  ترسىم  مىنماىد  که  توسط  رادىوګرافى  معمول  و  حتى  توموګرافى  ساده  بصورت  کامل  مشکل  است  تصوىربردارى  ګردد.  تخنىک  ازدىاد  کانترست  به  خاطر  آشکار  ساختن  واسکولارىتى  تومور  استفاده  شده  مىتواند.  معاىنه  سى  تى  در  وقاىع  تومور  هاى  عظمى  که  نګاه  داشت  طرف  مورد  نظر  باشد  بخاطر  تثبىت  وسعت  و  انتشار  تومور  حتمى  و  قطعى  است  زىرا  رىزکشن  محفوظ  کنارهاى  تومور  پلان  ګذارى  خواهد  شد.  همچنان  مىتواند  بصورت  موثر  توسع  داخل  عظمى  تومور  و  استىلا  خارج  عظمى  اقسام  رخوه  مانند: نودل  هاى  نورو  واسکولر و  متاستا تازهاى دورتررا  نشان مىدهد.                                                                                            تصوىربردارى  CT  مدرن  مى  تواند  خىالات  سه  بعدى (۳-D) و  هلوګرافىک  اوعىه ، عضلات  و  عظام  براى  مشاهده  و  پلانګذارى  به  نماىش  ګذارد. علاوتاً  براى  ارزىابى  نتاىج  تداوى  و  تدقىق  نکس  دوباره  تومور  بعد  از  رىزکشن  و  آشکار  ساختن  تاثىر  تداوى  غىر  جراحى  مانند  تداوى  شعاعى  و  شىموتراپى  مفىد  مىباشد.

دستګاه  هاى  جدىد   CT  بخصوص ملتى سلاىس (MDCT ) با  امکانات  رىکنسترکشن  سه  بعدى  ورىفورمىشن  چندىن  پلانه  تصوىربردارى علاوه  از  مقطع  هاى  اکسىال ، تصوىربردارى   سجىتال  و  کرونال ) در  تشخىص  و  تثبىت  کسورو  خلع  محور  فقرى  به  خصوص  نواحى  قفوى – رقبى  و  ساختمان  هاى  فقرى  مانند  لمىنا  ها ، فسىت  ها ، قوس  هاى  عصبى  و  غىره  اهمىت  بزرګ  دارد .

پوهىالى دوکتور محمد شفىق ((اسلمى))

معاون دىپارتمنت رادىولوژى شفاخانه شهىد سردار محمد داود خان

ممکن است شما دوست داشته باشید