روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چگونه میتوانیم  تولیدات داخلى کشور خویش را افزایش دهیم؟

بدون شک تقویه اقتصاد هرکشور تضمین کننده رفاه وآسایش مردم آنکشور بوده، آنهارا هرچه زودتر به مدارج پیشرفت وترقی میرساند.وزمینه رابرای ثبات امنیتی  آن کشور مساعد میسازد. هرگاه حکومت بتواند زیربنا های اقتصادی کشور را استحکام بخشد، منابع زیرزمینی را بکار اندازد وازسرمایه گزاری صنعت کاران کشور حمایت کند، زمینه رابرای سرمایه گزاری بالای پروژه های اقتصادی مساعد سازد، فساد اداری را درکشور ازبین ببرد،برای ‌بازار یابی تولیدات داخلی دربیرون از کشور وهمچنان به حمایت مردم ازتولیدات داخلی اقدام ورزد وصنعت کاران سرمایه شانرا به راحتی درساحات مختلف منابع تولیدی بکار اندازند. درآن صورت کشورما ازنگاه اقتصادی پیشرفت می کند. بدون تردید افزایش فعالیت های صنعتکاران وگسترش پیشه وران کشورما میتواند تااندازه زیادی زمینه رابرای کاریابی برای افراد بیکار وفقیر مساعد سازد وازجانب دیگر افزایش تولیدات صنایع داخلی کشور تاثیرات نهایت موثر خویش را براقتصاد وزندگی مردم  دارد. خواستم پیرامون اینکه تولیدات وصنایع داخلی کشور خویش را باید چطور افزایش دهیم؟ درزمینه نظر یکتن ازتجاران ملی کشور را جویا شدم که  اینک باهم میخوانیم:

محترم عبدالقهار شیخانی تاجرملی کشور درزمینه چنین دیدگاه دارد: رشد بخش سرمایه گزاری سبب بهبود وضعیت اقتصادی و ازبین بردن فقروبیکاری درکشور میشود. حکومت افغانستان توجه جدی به بخش اقتصادی وحمایت سرمایه گزاران دارد. همچنان کشورما نیاز جدی به افزایش تولیدات داخلی وبهبود صنعت کشور دارد. اما بد بختانه  ناامنی ها وفساد اداری  ازچالش های بزرگ برسرراه سرمایه گزاران درکشور می باشد ومعادن کشور نیز به صورت غیرقانونی استخراج وبه خارج قاچاق می شود. مسئولین دولتی باید دراین بخش بیشتر ازپیش تلاش وکوشش نمایند تا ازآن جلوگیری کنند وازطرف دیگر بایدهمه مردم اجناس تولید شده صنعت کاران وپیشه وران خودرا بخرند وازاین طریق زمینه را برای تشویق پیشه وران مساعد نموده وتولیدات کشور را افزایش دهند.

وی همچنان افزود: شکی وجودندارد که توجه بیشتر به اقتصاد کشور ازعوامل وشاخص های انکشاف اقتصادی محسوب میشود. به هراندازه که سطح حاکمیت قانون دریک کشوربالا برود به همان  اندازه سرمایه گذاران تشویق شده وباعث رشد اقتصادی کشور میگردد، اما درافغانستان یکی ازدلایل عمده کاهش سرمایه گزاری ها وتولیدات دراین اواخر، افزایش ناامنی وزورگویی و درمعرض خطر قرارداشتن جان ومال سرمایه گزاران است.

این امر برروند بهبود تولیدات داخلی،‌سطح استخدام ورشد صنایع نوبنیادکشور صدمه وارد کرده است. برای اینکه بتوانیم زمینه رشد وانکشاف تولیدات داخلی را مهیا سازیم،‌باید برای تامین امنیت جان ومال سرمایه گزاران گام های مثبت وعملی برداشته شود. نباید فراموش کرد چیزدیگری که دراین روند بسیارمهم وجدی میباشد تشویق سرمایه گزاری های خارجی است که می تواند تولیدات ملی را افزایشدهد. بااین کارازیک سومقدار تولیدات وعواید کشور افزایش می یابد وازطرف دیگر،‌تکنالوژی جدید به داخل کشور منتقل میشود وچگونگی کاربرد آن توسط متخصصین مجرب خارجی صورت میگرد. تاآنجایی که افغانستان ازمزایای نسبی زیادی دربخش تولید برخوردار است،‌گسترش تجارت خارجی برایش مفید است وهرقدرکه اقتصاد کشور به اقتصاد جهان نزدیک شود به همان اندازه تولید داخلی تقویت میگردد. دراین قسمت دولت باید تدابیرواقدامات لازم رادرجهت تشویق سرمایه گزاری های خارجی وبرداشتن موانع ازسرراه آن رویدست گیرد وزمینه لازم وبهتر رابرای افزایش این سرمایه گزاری ها مساعد سازد.

وى علاوه نمود: یکی ازشاخص های دیگر ازبین بردن فساد اداری است. درچند سال اخیر فرهنگ رشوه خواری درکشور رشد سرسام آور داشته و می توان گفت که با چنین پیمانه قابل قبول نمی باشد. فساد اداری ورشوه خوری درکل مصارف فعالیت های تولیدی وتجارتی را افزایش میدهد، انگیزه های کار وسرمایه گزاری های بیشتر وبهتر درهمچو سرزمین به شکل خودکارکاسته شده وسرکوب می شوند.محو وریشه کن کردن فساد با ایجاد یک نهاد ضد فساد با توصیه واعلانات ممکن نیست،‌محو فساد اداری ومالی درکشور نیاز مندگام های متین وعزم راسخ دولت مردان کشور است که باید عملاً آن را انجام دهند.

وى دراخیر اضافه نمود: یکی ازمسایل مهم درعرصه تقویت تولیدات داخلی مقوله بازار یابی است. دراین زمینه وزارت تجارت وصنایع باید بیش ازپیش تلاش نماید تابازار های مناسبی رابرای تولیدکننده گان داخلی درجهان ایجاد کند وبه این ترتیب محصولات کشور رابه جهان معرفی نماید.همچنان چیز دیگری که باید به آن تمرکز نمود حمایت مردم ازتولیدات داخلی می باشد وظیفه همگانی است که از تولیدات داخلی استفاده کنند وتاجایی که بدیل وجود داشته باشد، نباید به کالا های خارجی اجازه ورود به کشور داده شود. بااین همه، اعتماد سازی برای تولیدات داخلی شرط اساسی محسوب میشود.متاسفانه تاهنوز اعتمادمیان شهروندان وتولید کننده گان داخلی بطور کلی شکل نگرفته است ودراین زمینه هیچگونه اقدامی که بتواند موثر واقع گردد صورت نگرفته است. بدین ترتیب،‌دراین زمینه نیزبایدتوجه جدی وراهکارهای مفید جستجو گردد. چنانکه رییس جمهور کشور اخیراً درکنفرانس ملی ترویج زراعت به دهقانان وسرمایه گزاران گفت: دولت آماده هرگونه اقدام درزمینه محافظت وتقویت بازار داخلی می باشد ودهقان، سرمایه دار، وتاجر صادرکننده باید خودرا دریک زنجیرواحد ارزش ببینند.

گسترش سرمایه گزاری ها وتاکید برحمایت مردم ودولت ازتولیدات داخلی به معنای تلاش همگانی درراستای خودکفایی اقتصادی است. این امر زمینه کاررابه طور گسترده درکشور فراهم خواهد کرد. دریک محاسبه کلی، انتظار این است که بایدکار خانه داران بابلند بردن کیفیت تولیدات خود، دولت باحمایت های مادی ومعنوی ومردم بامصرف این کالاها،‌زمینه رشد تولیدات داخلی وصنایع ملی را فراهم سازند تاافغانستان به خود کفایی وتوسعه اقتصادی دست یابد.آرزویی که هرهموطن ما دارد، درراستای تحقق آن به صورت شایسته باید تلاش
نمود. 
       

     میرمسجدى عزیزى

ممکن است شما دوست داشته باشید