روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

په فیسبوک کې مو لیکنې روانی حالت ښیی

په فىسبوک کې هغه لىکنې او کلىمات،  چې کارول کېږی کېداى شی له ډاکترانو سره په دې برخه کې مرسته وکړی چې آىا ىو شخص په پرېشانۍ اخته دى او که نه؟ په دې هکله  نوې څېړنه د امرىکا د علومو د ملی اکاډمۍ د انجمن په وىبپاڼه کې خپره شوې ده، خو ددې رپوټ خپرېدو د وگړو د شخصی حرىم په ځانگړې توگه د هغوى د روغتىاىی محرمىت په ارتباط څرگندونو، پوښتنې زېږولی دی.په پنسلوانىا پوهنتون کې جوهانس اىشستاد او همکاران ىې دې نتىجې ته رسىدلی، هغه کسان چې په پرىشانۍ اخته وو د فىسبوک په پوستونو (لىکنو) کې ىې د لومړی شخص مفرد ضمىر ىعنى د (( زه )) کلىمه زىاته استعمال شوې او همداشان تر ډېره حده ىې هغه کلىمات کارولی وو ، چې د خپگان او دښمنۍ څرگندونکې وو.په دې څېړنه کې له ۶۸۳ کسانو چې روغتونونو ته ىې مراجعه کړې اجازه اخىستل شوې وه،  چې د فىسبوک لىکنې ىې د څېړونکو له لورې په څېړنه کې وارزول شی. ددغو کسانو اکثرىت پرېشانی نه درلودله، خو ١١۴ ىې په خپگان اخته وو.پوهانو ته چې کله په پرېشانۍ اخته کسان په گوته شول تر شپږو مىاشتو دمخه ىې په فىسبوک کې د هغوى لىکنې د ناروغۍ د اړوندو اثراتو لپاره وڅېړلې.د ((ژړا))، ((اوښکو))، ((درد))،(( زړه تنگۍ))، ((کرکې)) او ((اوف)) په څىر کلىمات هغه معمول الفاظ وو چې ددې رپوټ په بنسټ ددغو افرادو په فسىبوکونو کې لىدل کېدل.دا د فىسبوک د لىکنو په هکله د روانی ىا روحی ستونزو په اړوند لومړنۍ څېړنه نده. په خپله د فىسبوک شبکې هم په ٢٠١۵ م کال کې ىو پروگرام پىل او کارونکو ته ىې اجازه ورکړه هغه پوستونه چې د فىسبوک کارونکو د (( خودکشۍ فکر)) وی، په نښه کړی.ىوه ډله نورو پوهانو په ٢٠١٧ م کال کې رپوټ ورکړ ، چې د انستگرام اکثر کاروونکی ، چې وروسته په پرېشانۍ اخته تشخىص شول، تور او سپىن رنگونه او ىا هم مبهم رنگونه ىې په خپلو پوستونو کې کارولی وو.پرېشانۍ او ځان وژنې دواړه په امریکا کې مخ په زىاتېدو دی او ټولنىزې شبکې داسې فرصت رامنځ ته کوی،  چې په دغو روحی ستونزو اخته افراد، چې مرستې ته اړتىا لری، ورته په بېړنۍ توگه رسىدگی وشی، خو د پوهانو په وىنا (( فردی محرمىت)) په دې هکله ستره ستونزه رامنځ ته کړې. پوهان سپارښتنه کوی ، چې د اپلیکىشنونو پراخوونکی او همداشان قانون جوړوونکی باىد دغې ستونزې  ته پاملرنه وکړی او دغه محصولات داسې تنظىم کړی،  چې د ناروغانو د نامه  د نه  څرگندولو حق وساتل شی او همداشان دا چې په هغوى پورې مربوط معلومات څنگه وڅېړل شی.

ممکن است شما دوست داشته باشید