روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

وزارت امور داخله در راستاى مبارزه با جرایم مواد مخدر، اسلحه و سرقت ها دست آوردهاى خوبى داشته است

ورکشاپ دو روزه تحلیل وضعیت جرایم که دراین اواخر ازطرف وزارت امور داخله درهوتل ستاره شهر دایرگردیده بود به پایان رسید.

دراین ورکشاپ مقامات عالیرتبه وزارت امور داخله ،خبرنگاران وافراد خبره شرکت نموده بودند.

سمونوال امان الله (چمتو) رییس ارکان جلب وجذب پولیس چنین گفت: وزارت امور داخله در راستای مبارزه با جرایم مواد مخدر، اسلحه وسرقت فعالیت هاى چشمگیرى داشته است.

جرم پدىده منفى اجتماعى است که از دىدگاه علوم (روانشناسى جنائى، انسان شناسى جنائى، جامعه شناسى جنائى، جرم شناسى و جزا شناسى) تداوم وجود آن درجوامع بشرى بستگى به استمرار حىات نسل بشر داشته، با به وجود آمدن اولىن جامعه انسانى جرم پدىد آمده، مراحل ارتکابى خوىش را باسپرى نمودن اوضاع وشراىط زمانى در طى قرون متمادى پىموده است.

درعصر حاضر جراىم با استفاده از صنعت و تکنالوژى معاصر با شىوه هاى مغلق حرفوى و گروهى (سازمان ىافته) بوقوع مى پىوندد.

وى افزود: بادرنظرداشت اضرار، عواقب و پىامد هاى منفى ناشى از ارتکاب جراىم در جوامع انسانى، دولت ها از بدو تشکىل اولىن جامعه بشرى تا اکنون مبارزه با اىن پدىده را در جغرافىاى مربوط از مکلفىت ها و وجاىب خود دانسته و همچنان به منظور تعقىب مجرمىن در سطح جهان، پولىس انترپول را نىز اىجاد نموده اند.

–  دول موجود جهان منجمله کشور عزىز ما افغانستان جهت کاهش جراىم، سىاست جنائى مشخص را ازطرىق قوه ثلاثه (قوه مقننه، اجرائىه وقضائىه) خوىش تدوىن، تصوىب، تطبىق و اعمال مىدارند.

– درچوکات تشکىلات قوه اجرائىه درقلمرو کشور ها، وزارت امورداخله (اداره مبارزه باجـراىم جنائى) درخصوص مبارزه با اىن پدىده اىجاد و فعالىت هاى موثر علمى و عملى را بصورت مستمر دنبال مىدارد.

محترم چمتو اظهار داشت: براساس احصائىه واقعات جنائى درطول (۵)سال سپرى شده، تعداد (۹۲۲۱۲) واقعه شامل (۱۱۵۱۸)قتل، (۱۷۸۰۰)مجروحىت، (۹۹۸)سرقت هاى مسلحانه، (۹۱۶)اختطاف، (۱۵۶۶)رهزنى، (۸۴۵)غصب، (۵۱۳۴)سرقت وساىط، (۱۳۳۳۲)سرقت اموال و اجناس، (۷۷۸)کىسه برى، (۱۳۷۴)فرىبکارى، (۹۷۸)قاچاق انسان، (۸۷۵)فرار ازمنزل، (۷۸)اختلاس، (۱۶۵)رشوه، (۹۱۵)قاچاق اموال، (۵۸۹۳)قاچاق مواد مخدر و (۲۹۰۴۷) ساىر واقعات جنائى درسطح کشور بوقوع
پىوسته است.

وى تصریح نمود: بالاثر فعالىت هاى کشفى و اوپراتىفى پولىس مبارزه باجراىم جنائى ازجمله واقعات بوقوع پىوسته تعداد (۷۷۲۷۸)واقعه شامل (۸۱۶۰)قتل، (۱۶۴۷۹)مجروحىت، (۵۵۵)اختطاف، (۶۲۸)سرقت هاى مسلحانه، (۱۱۸۶)رهزنى، (۸۲۱)غصب، (۲۴۷۶)سرقت وساىط، (۱۰۲۷۰)سرقت اموال واجناس، (۷۷۴)کىسه برى، (۱۳۷۴)فرىبکارى، (۹۷۸)قاچاق انسان، (۸۷۵)فرار ازمنزل، (۷۸)اختلاس، (۱۶۵)رشوه، (۸۹۷)قاچاق اموال، (۵۲۹۳)مواد مخدر و (۲۶۱۷۰)ساىر جراىم کشف و در پىوند به قضاىاى کشف شده تعداد (۱۱۴۹۸۹)تن مظنونىن دستگىر و محول مراجع عدلى وقضائى گردىده اند.

موصوف گفت: درطول پنج سال سپرى شده، تعداد (۶۲۲۱) مىل سلاح مختلف النوع، (۵۹۷۹۹۶) فىر مرمى مختلف النوع، (۲۲۰۶)حلقه ماىن مختلف النوع، (۵۴۸)عدد فىوز مختلف النوع، (۸۳)بسته فلىته ثانىه سوز، (۲۳۷۹۴)کىلوگرام امونىم ناىترىت، (۱۷)کىلوگرام باروت، (۳۷۱)کىلو گرام مواد انفجارىه، (۴۲)عدد رىموت ماىن، (۱)عراده موتر مملو ازمواد منفجره، (۷۲)پاىه مخابره، (۳۲)پاىه دستگاه لاىزر، (۲۵۹)صوب پرتله، (۵)صوب واسکت زره، (۴)صوب واسکت انتحارى، (۶۳)قاب دوربىن، (۲۵۰)قبضه بم دستى، (۱)عدد بم طىاره، (۱)بشکه تىزاب، (۲)عدد جمر، (۲۰۵)عراده وساىط مختلف النوع، (۱۰)فىر مرمى هاوان کشف و محول ارگانهاى ذىربط گردىده است.

وى درمورد دستگیرى قاچاقبران مواد مخدر گفت: تعداد (۲۵۶۹۶)کىلوگرام چرس، (۴۲۸۱)کىلوگرام هىروئىن، (۹۰۶۱)کىلوگرام ترىاک، (۱۱۷۲۵)لىتر مشروبات الکولى، (۵۱۴۷)لىتر کشمش تخمىرشده، (۸۸)کىلوگرام شىشه، (۲۰۲)کىلوگرام کرستال، (۱۵۴۲) کىلوگرام امنىفتامىن، (۱۸۸۰۳)کىلوگرام مواد کىمىاوى، (۴۰۰)کىلوگرام مورفىن، (۷۳۳۸)عدد تابلىت نىشه آور، (۳۷۰)لىتر تىزاب کىمىاوى، (۲۵۳۶۷)لىتر مواد کىمىاوى مختلف النوع جهت پروسس مواد مخدر کشف و بدست آمده است.

همچنان مبلغ (۲۸۱۲۰۰۰)افغانى، (۲۱۸۰۳۰۰)کلدار پاکستان، (۲۸۲۵۰۰)کلدار هندى، (۲۹۰۵۵۵)تومان اىرانى، (۲۷۵۳۰)درهم امارات، (۲۷۴۰۰۰)دالر آمرىکائى، (۸۰۰)ىورو جعلى بدست
آمده است.

نامبرده درمورد وضعیت جرمى ولایت کابل اذعان داشت: ولاىت کابل منحىث پاىتخت کشور و مرکز سازماندهى امور دولتى کشور از اهمىت سىاسى، دىپلوماتىک، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى وغىره برخوردار بوده، نسبت به ساىر ولاىات پر جمعىت ترىن ولاىت کشور محسوب مىشود.

ازاىنرو اىن ولاىت نسبت به ساىر ولاىات بىشتر مورد توجه گروه هاى سازمان ىافته جرمى، باند هاى مافىاىى و گروه هاى ترورىستى قرار دارد.

مبتنى برآن، پولىس مبارزه باجراىم جنائى بادرنظرداشت حساسىت و اهمىت اىن ولاىت، تدابىر کشفى را اتخاذ، ساحات حوزات امنىتى را به شرىد هاى اوپراتىفى تقسىم بندى نموده، شوراى وکلاى گذر را اىجاد، مجرمىن و محلات جرمى را تثبىت و همواره به تعقىب و دستگىرى آن پرداخته است. وى درمقایسه وضعیت جرمى یاد آور شد درسال (۱۳۹۶) تعداد (۴۵۱۸) واقعات جنائى بوقوع پىوسته، ازجمله (۳۴۷۷)واقعه آن کشف و تعداد(۴۹۰۷)تن مظنونىن درپىوند به قضاىاى کشف شده دستگىر ومحول ارگانهاى عدلى گردىده اند.

– درسال (۱۳۹۷) تعداد (۳۴۱۳) واقعات جنائى بوقوع پىوسته ازجمله (۲۳۲۵) واقعه آن کشف و تعداد(۳۱۷۹)تن مظنونىن درپىوند به قضاىاى کشف شده دستگىر ومحول ارگانهاى عدلى گردىده اند.درصورتىکه ارقام واقعات جنائى سالهاى متذکره مورد مقاىسه قرار گىرد، درسال (۱۳۹۷) تعداد (۱۱۰۵) واقعه جنائى نسبت به سال (۱۳۹۶) کاهش را نشان مىدهد.

پائىن آمدن گراف واقعات، ناشى از زحمات شبانه روزى فرزندان شما (پولىس) درشهر کابل مىباشد.

قابل ذکر است که درشهر و نواحى ولاىت کابل با وجود مشکلات متعدد که بعداً ازآن ذکر بعمل مىآىد، پلان منظم کشفى درجهت وقاىه، کشف و مبارزه با پدىده جرم و مجرمىن روى دست گرفته شده که از شروع سال الى اکنون تعداد(۴۷۶)تن مظنونىن قضاىاى مختلف جرمى چون قتل، اختطاف، سرقت هاى مسلحانه، رهزنى و غىره دستگىر و محول مراجع ذىربط گردىده است.

– پولىس درقسمت جمع آورى سلاح، مهمات، وساىط فاقد اسناد و شىشه سىاه با جدىت کامل فعالىت داشته که همه روزه شاهد دست آورد هاى خوب مىباشىم.

– با اىجاد شورا هاى مردمى درسطح ولاىت کابل که الى اکنون تعداد شورا هاى متذکره به (۵۴۱) رسىده، درجلب اعتماد و حماىت شهرىان کابل سعى بعمل آمده و اىن پروسه نىز جرىان دارد.

= درقسمت ظرفىت سازى پولىس، تعلىم و تربىه، احىاى سىستم هاى مسلکى، استفاده از وساىل الکترونىکى سعى بعمل آمده و اىن روند با جدىت تام ادامه دارد.

محترم چمتو گفت: لازم به ىاد آورى است، با وجود اقدامات پى هم که موجب کاهش جراىم درسطح شهر کابل گردىده، با آنهم حلقات مافىائى و سازمانى شده در صدد تضعىف نىروهاى امنىتى حتى دستگاه دولت بوده، فعالىت هاى موثر پولىس را سبوتاژ  نموده وضعىت جرمى را خلاف حقىقت بصورت کاذبانه به اذهان عامه مىرسانند.

بهرحال هنوز هم اقدامات بسنده نبوده، پولىس مبارزه باجراىم جنائى مصمم است تا بهرشکل ممکن با مساعى همه ادارات دولتى امنىت شهرىان محترم ولاىت
کابل را تاًمىن نماىد.

بنابراىن آرزومندىم فرزندان خوىش را درمقابل جنگ هاى روانى و سبوتاژ گروه هاى متذکره تنها نگذارىد و در تاًمىن امنىت کشور ماىان را همکارى فرمائىد.

وی در زمینه عوامل وقوع جرایم در سطح کشور اظهار داشت:

– تاثىرات منفى جنگ هاى تحمىلى ترورىستى و استخباراتى چهل سال پسىن در کشور.

–  فقر و بىکارى و عدم شغل زائى بهتر براى اتباع کشور بالخصوص جوانان،

– موجودىت خصومت هاى ذات البىنى ازقبىل (دشمنى وکدورت، ظلم واستبداد)،

–  موجودىت افراد مسلح غىرمسول و قاچاق و انتقال سلاحهاى مختلف النوع،

– اعمال قدرت ولذت هاى کاذب درمحىط زندگى.

-ابزار قرار گىرى در کسب منافع غىرقانونى،

-غصب وتصاحب ملکىت هاى غىر،

-تاثىرات منفى نشرىات رسانه هاى جمعى الخصوص سرىال ها که بعضاً درمخالفت با فرهنگ، رسوم و عنعنات مردم ما قرار دارد.

– ارتباطات نامشروع، عدم اعتماد و بروز ظن در روابط فامىلى،

– اعتىاد به مواد مخدر، اختلالات عقلى و دماغى، مشکلات روحى و روانى، تاثىرات اقلىمى  و غىره در ارتکاب جراىم جنائى درسطح کشور نقش دارد.

کسانىکه دارائى هاى غىرقانونى و بصورت عموم منافع شان درمعرض خطر قرار گرفته و انتظار باز پرس را مىنماىد نىز زمىنه ساز فعالىت هاى مجرمانه بوده اند.     نفیسه یعقوبى

ممکن است شما دوست داشته باشید