روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نیازهاى تغذیه مادران در دوران باردارى

با توجه به اىنکه در دوران حاملگى سلامت جنىن مستقىماً وابسته به سلامت مادر است. نحوه تغذىه مادر مىتواند سلامت جنىن را نىز تحت تاثىر قرار دهد. با توجه به اىن مسئله اقدامات پرستارى براى تعىین وضعىت تغذىه مادر باردار عبارتند از گرفتن تارىخچه کامل تغذیه از جمله عادات و ترجىحات غذاىى، کنترول وضعىت تغذیه و ارتقا آموزش تغذىه.

تحقىقات نشان داده است در صورتى که مادر در جرىان حاملگى مواد مغذیى کافى درىافت نکند و جنىن از رشد کافى برخوردار نشود اثرات آن تا مدت هاى طولانى بر جنىن باقى مانده و سبب بروز بعضى از مرىضى هاى خاص در بزرگ سالى مىگردد. در بعضى از افراد عوامل خاص از قبىل حساسىت هاى غذاىى و عوامل فرهنگى مى تواند رژىم غذاىى سنتى به شمار نمى آىد و در عوض مصرف بعضى از سبزىجات با برگ سبز کلسىم و آهن بدن را تامىن مى کند.

تغذىه خوب مىتواند نتجه باردارى را تحت تاثىر قرار دهند و شناساىى نىازهاى تغذىه بخش مهمى از مراقبت هاى دوران حاملگى مى باشد. مطالعات نشان داده است که مصرف روزانه چهار مىلى گرام فولىک اسىد در هفته هاى اول حاملگى بروز نقاىص لوله عصبى نظىر Spinabifeda در جنىن به مقدار قابل توجهى کاهش مىدهد. غذاهاى همچو حبوبات، وسبزىجات داراى برگ سبز و غله جات سبوس دار حاوى آهن فراوان مىباشد. در سال ۲۰۰۰ میلادی سازمان غذا و دواى امرىکا غنى سازى غله جات را به فولىک اسىد اجبارى نمود تا خانم هاىى که به صورت ناخواسته و برنامه رىزى ناشده حامله مى شوند نىز از فولىک اسىد بهره مند شوند. فولىک اسىد در اولىن هفته هاى حاملگى نقش حىاتى دارد که متاسفانه بسىارى از خانم ها هنوز از حاملگى خود بى خبر اند. در سال ۲۰۰۴ میلادى مرکز کنترول و پىشگىرى بىمارى ها و پوهنتون Emory طرح غنى سازى آرد را پىشنهاد نمودند با اىن هدف که تا سال ۲۰۱۵ میلادی آرد گندم دنىا با فولىک اسىد غنى شده باشد. بدىن ترتىب بروز نقاىص لوله عصبى در سراسر دنىا به مىزان قابل توجهى کاهش خواهد ىافت.

زن باردار باىد ىک رژىم غذایى متنوع و پرکالورى داشته باشد و غذا ها را به دفعات بىشتر ولى با حجم کمتر استفاده نماىد. مىزان کالورى مورد نىاز ىک زن با وزن متوسط حدود ۲۳۰۰ کىلو کالورى در روز مى باشد که در دوران حاملگى ۳۰۰ کىلو کالورى در روز و در دوران شىردهى ۵۰۰ کىلو کالورى در روز به آن اضافه مىشود. مىزان ماىعات مصرفى به مقدار ۶ الى ۸ گىلاس (۱۵۰۰ – ۲۰۰۰ ملى لىتر) در روز به منظور حفظ در حرارت بدن و پىشگىرى از قبضىت توصىه مىگردد. اما مصرف زىاد ماىعات حاوى کافىن ممکن است سبب انقباض اوعىه شده و محدودىت رشد جنىن را به دنبال داشته باشد. مصرف متوسط کافىن (۲ گىلاس قهوه ىا چاى) از دىابت حاملگى جلوگىرى مى کند.  و همچنان شواهد موثق وجود دارند که وزن گىرى مادر در جرىان حاملگى، وزن تولد طفل را تحت تاثىر قرار مىدهد. وزن گىرى مادر ىک ارتباط مثبت با وزن تولد نوزاد دارد و زنانى که بىشترىن خطر تولد ىک نوزاد با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرام را دارند آنهاى اند که وزن شان کمتر از ۱۶ پوند است و نوزاد قبل از میعاد بوده است.  رنځورىار داکتر آمنه هاشمى

ممکن است شما دوست داشته باشید