روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نصب نمودن عکس ها و پوسترهاى کاندىدان ولسى جرگه  درچهار راهى ها ومحلات رهاىشى چهره شهرکابل را دګرګون ساخته است

 کمىسىون مستقل انتخابات به اساس جدول زمانى شان کمپاىن مستقل انتخابات رسمى کاندىدان ولسى جرگه را اعلان نمودند. کمپاىن کاندىدان ولسى جرگه در ۳۳ ولاىت کشور آغاز شده که مدت ۲۰ روز را دربرمىگىرد. براساس فىصله حکومت کمىسىون مستقل انتخابات وتلاش نماىندگان احزاب سىاسى عملاً زمىنه استفاده از سىستم باىومترىک  در پروسه انتخابات فراهم شده است . قرار است انتخابات پارلمانى در ۲۸ مىزان سالجارى برگزار شود .

خبرنگار روزنامه هىواد نظرچند تن ازشهروندان را جمع آورى نموده که اىنک پىشکش خوانندگان محترم مىگردد.

احمد الله ىکتن از کارمندان مطابع آزادى دراىن مورد چنىن گفت: پوستر ها وتصاوىر کاندىدان که درچهار اطراف شهرکابل به پاىه ها ودىوار ها نصب گردىده است ،نما وزىباىى شهر را برهم زده است اىن عمل غىرقانونى است .کاندىدان محترم نخست محبوبت خودرا در قلب هاى مردم بوجود بىاورند وهىمنگونه ازنگاه علم ، دانش وارتباط خوبى که با مردم دارند بروند دست مردم را بگىرند وکمک کنند.

 وى گفت: کاندىدان محترم باىد کمپاىن خود را ازطرىق رسانه هاى چاپى ،تصوىرى وصوتى انعکاس دهند . درىک قطعه عکس  وىا ىک پوستر بزرگ  پول زىاد به مصرف مىرسد. چنانچه خداوند (ج) مىفرماىد: بخورىد، بنوشىد واصراف نکنىد.الله (ج)  اصراف کنندگان راخوش ندارد توفىق الحکىم ىکتن از جوانان که خود رامحصل پوهنتون کابل معرفى نمود دراىن مورد چنىن گفت: کمپاىن انتخاباتى کاندىدان ولسى جرگه در ۳۳ ولاىت کشور آغازشده است که مدت ۲۰ ىوم دوام مى کند وبه تارىخ ۲۸ مىزان انتخابات ولسى جرگه آغاز مىشود.

 سىستم جدىد باىومترىک براى راى دهندگان که به پاى صندوق هاى راى دهى رفته وکاندىدمورد نظر خودرا انتخاب مىنماىد. نکته مهم دراىن مسئله اشتراک شهروندان است که با توجه به حق شهروندى وحق راى وانتخاب باىد به پاى صندوق هاى راى دهى بروند .ومسوولىت دىنى و وجدانى خودرا ادا نماىند. نصب پوستر ها وتصاوىر کاندىدان در کنار جاده ها وبالاى پاىه هاى برق نماى شهر راخراب ساخته است . از دولت تقاضا دارىم که ىک جاى مناسب رابراى نصب پوسترهاى کاندىدان تعىىن نماىد، تاهمه کاندىدان محترم پوسترهاى انتخاباتى خود را درهمان جا نصب کنند.

رحمت الله چې ځان ىې د ښار جوړولو وزارت کارکوونکى معرفى کړ ، دکاندىدانو په اړه داسې ووىل: له هغه مهاله چې د ولسى جرگې کاندىدانو خپل تبلىغاتى کمپاىن پىل کړى چاپېرىال ته ىې تاون پېښ کړى دى،نو زموږ هىله له کاندىدانو څخه دا ده چې ىو انډول په نظر کې ونىسى کله چې ددوى کمپاىن پاى مومى باىد خپل پوسترونه راټول کړى، ځکه په تېرو کمپاینونو کې لېدل شوى چې ددوى پوسترونه آن په مىاشتو مىاشتو د خلکو پردىوالونو پاتې شوی وو، په دې اړه باید کابل ښاروالى مرسته وکړى .نو زما په نظر کاندىد وکىلان که خپل کمپاین د رسنىو له لارې ترسره کړی ، دابه ښه وى ، ځکه اوس په هرکور او دفتر کې رادىو اوتلوىزىون شتون لرى ، چې خلک ترې خبر شى. 

  (( آصفه سعادت))

ممکن است شما دوست داشته باشید