روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ناصری:به مصیبت رسیدگان زلزله وسیلاب های اخیر کمک های نقدی وجنسی صورت میگیرد

بلاهای طبیعی حوادث طبیعی هستند که نتایج تأسف باری برای موجودات زنده به وجود می آورند و باعث ایجاد خسارات  جانی و مالی زیادی می شوند. بلاهای طبیعی همواره بخشی از تاریخ حیات انسان بوده اند. از جمله بلاهای طبیعی رایج می توان زمینلرزه ها، آتش سوزی در جنگلها، فورانهای آتشفشانی، برفکوچها، سونامی، سیلابها، رعد و برق،طوفانها، تندبادها، گردبادها، خشکسالی، موج گرما، بیماریها و از بلاهای طبیعی بسیار شدید و خطرناک می توان برخوردهای شهابسنگی و طوفانهای خورشیدی را نام برد.

بلاهای طبیعی در طول زندگی بشر به فراوانی رخ داده است . هر سال هزاران نفر قربانی گردباد ، فوران

آتشفشان ، سیل ، خشکسالی ، زلزله و حوادث مشابه آن میشوند . تنها مناطق معدودی در جهان از خطراتی که به فاجعه منجر میشوند ، مصون هستند . حتی در مکانهایی که شرایط زمین ساخت بسیار  با ثبات بنظر میرسد ، زلزله بوقوع می پیوندد .گردبادها دورترین مناطق را درمی نوردند و سیلابهای ناگهانی حتی خشکترین بیابانها را نیز  مورد تاخت و تاز قرار می دهند.

زلزله اخیر در ولایت خوست وپکتیکا وهمینگونه سیلاب ها در دگر نقاط کشور خسارات جانی ومالی را بوجود آورده است.

امارت اسلامی افغانستان بخاطر رسیدگی به حوادث اخیرکه در کشوررخ داده است نشست اضطراری کابینه را دایرکردند وتمام برنامه ها وکمک های داخلی وخارجی را به موقع وبه مرجع مربوطه شان پلان گذاری کردند و به هموطنان عزیزما اطمینان دادند که هیچگونه تشویش در زمینه نداشته باشند.

درهمین زمینه خبرنگار روزنامه هیواد مصاحبه یی را با رئیس عمومی مالی واداری وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث انجام داده است که تقدیم میگردد.

سوال: بارندگی های اخیر در بعضی از ولایات کشور خسارات جانی و مالی را بوجود آورده است، شما منحیث یک اداره مسئول چه خدمات را به آسیب دیدگان ارایه کرده اید؟

جواب: بدبختانه در این اوآخر افغانستان با حوادث ناگوار طبیعی زلزله و سیلاب ها روبرو گردیده که در تاریخ افغانستان بی سابقه میباشد.

مطابق پلان و پالیسی  وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در امر مدیریت و رسیدگی به متضررین ناشی از حوادث طبیعی  کمک های اولیه را از قبیل مواد غذایی و غیر غذایی ارسال وبرای بسیج مردم در امر جستجو و نجات  متضررین کار خود را آغازو مطابق به قانون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوداث این اداره با ادارات و موسسات ملی و بین الملی  به منظور جلب کمک ها برای آسیب دیدگان هماهنگی نموده که تا اکنون موسسات همکار و کشور های دوست کمک های خود را از طریق هوا و زمین برای مردم آسیب دیده رسانیده وبرای نماینده این اداره که در ساحه حضور فعال دارد تسلیم نموده است که بعد ار فیصله کمیته ولایتی مطابق به لیست از قبل سروی شده به ساحات انتقال وتوزیع میگردد.

سوال: چه امکانات در ولایات در اختیار دارید که در صورت بروز حوادث بعدی برای متضررین از آن استفاده گردد؟

جواب: ریاست های ولایتی وزارت دولت درامورسیدگی به حوادث  از جمله نهاد های مهم در امر مدیریت حوادث بوده ، که سکرتریت کمیته  ولایتی حوادث را دارا میباشند.

تمام ریاست های ولایتی به منظور رسیدگی عاجل به متضررین حوادث مطابق به سهمیه از قبل تعین شده یک مقدار پول وجه سر دستی،مواد غذایی وغیر غذایی با خود دارند.

سوال: در گذشته موسسات امداد رسان جهت کمک به آسیب دیدگان با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکاری میکرد فعلاً وضعیت همکاری موسسات چطور  است؟

جواب: طبق معمول موسسات فعال در بخش کمک های بشری با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکاری می نمایند، اما با محدودیت های بودجوی روبرو اند.

سوال: بودجه یی که دولت برای اداره شما اختصاص داده است چقدر بسنده است؟

جواب: طبق معمول سالانه در سند بودجه سال مالی یک مقدار پول جهت رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی در نظر گرفته می شد، اما امسال در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۱ کدام مبلغ بعنوان پول اضطراری در سند بودجه برای رسیدگی به حالات اضطراری در نظر گرفته نشده است

با وجود آن مبلغ (۳) میلیون افغانی برای هر ولایت از طریق این اداره عنوانی مقام عالی ریاست الوزراء پیشنهاد گردیده است که تا اکنون منظور نگردیده است.

بودیجه این اداره قابل پیش بینی نبوده نظر به نوعیت حادثه و خسارات آن و اضطراری بودن، ازجانب مقام عالی امارت اسلامی یک مقدار بودجه در حالات اضطراری در نظر گرفته میشود.

سوال: از آغاز سال ۱۴۰۱ الی اکنون برای چه تعداد از هموطنان در کدام مناطق کمک صورت گرفته است.

جواب: از آغاز سال مالی ۱۴۰۱ الی اکنون در سرتاسر کشور برای بیشتر از یک میلیون متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی و نیازمندان توسط وزارت دولت در امورسیدگی به حوادث و موسسات امداد رسان کمک صورت گرفته است و این کمک های تا اکنون جریان دارد.

 

سوال: چه مشکلات فرا راه فعالیت های شما وجود دارد که در زمینه حل آن تلاش شود؟

جواب:  عدم دسترسی به بودجه کافی (اضطراری و عادی)،عدم موجودیت وسایل و تجهیزات جستجو و نجات وهمینطورنبود همآهنگی بین موسسات امداد رسان وعدم موجودیت وسایل ارتباطی از مشکلات عمده فرا راه این اداره میباشد.

 

سوال: زلزله اخیر در ولایات خوست و پکتیکا چقدر تلفات جانی و خسارات مالی را ببار آورده و روند کمک ها برای آسیب دیدگان چه نوع است؟

جواب: زلزله درساعت ۱:۲۴ دقیقه نیمه شب بتاریخ اول سرطان۱۴۰۱ در عمق ۱۰ کیلومتری با شدت ۱/۶ درجه ریشتر در ولایت های پکتیا، خوست و پکتیکا به وقوع پیوست، آمارهای را که ما در ساعات اولیه از طریق ریاست های ولایتی بدست آوردیم در این حادثه المناک به تعداد ۱۰۰۶ نفر شهید و بیش از ۳۰۰۴ نفر مجروح گزازش گردیده بود. قابل ذکر است که مرکز این زلزله ولسوالی سپری ولایت خوست بوده و بیشترین تلفات در ولسوالی های گیان، برمل و زروکه وارد  شده است.

متعاقباً بتاریخ ۴/۴/۱۴۰۱ در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا بار دیگر زلزله ای رخ داده که درنتیجه آن نیز به تعداد ۵ تن از هموطنان ما شهید گردیده اند.

این اداره تیم های جستجو و نجات خود را با کمک مردم و نیروهای امارت اسلامی افغانستان هم زمان به ساحه حادثه اعزام داشته  که تیم های یاد شده مصروف کمک رسانی میباشند،.

رهبری امارت اسلامی افغانستان برای  ورثه هرشهید مبلغ (۱۰۰۰۰۰) یک صد هزار افغانی و برای هر مجروح مبلغ (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی را منظور و روند توزیع آن مطابق سروی تیم ها جریان دارد.

سوال: پیام شما برای هموطنان چه است؟

جواب:وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همیشه در تلاش است تا برای آسیب دیدگان در اولین ساعات حادثه کمک های اولیه را آماده و عرضه  نماید.

محمد رفیع تیموری

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید