روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مواد مخدر واثرات منفی آن بالای امنیت اجتماعی  

حوزۀ اجتماعی با روابط مناسب اجتماعی میان افراد وگروهها پیوند دارد واز همین طریق نا بسامانی دراین حوزه، رفتار مناسبات اجتماعی را با دشواریهایی روبه رو می سازد. هسته مرکزی امنیت اجتماعی، اخلاق وارزشهای اجتماعی است و هرآنچه اخلاق وارزشهای یک جامعه را تهدید کند، امنیت اجتماعی را تهدید کرده است. نبود امنیت اجتماعی، فضای روانی افراد را برهم می زند وسرچشمۀ آسیبهای گوناگون میگردد. در جامعۀ امروز، رفتارهای گوناگون انحرافی چه بسا بازتابندۀ  هنجارهای گروههای پرقدرت یا نشان دهندۀ معیار های مورد پذیرش اکثریت یا دارای هردو جنبه باشد. ازهمین خاطر است که امروزه نقش آفرینی پولیس در مسائل اجتماعی پیچیده گیهای ویژه ای دارد که شهروندان عادی به آسانی آنها را درنمی یابند.

پدیدۀ مواد مخدر واعتیاد را باید درمتن ساختار اجتماعی ودر چارچوب شرایط حاکم برآن مورد توجه قرارداد. به سخن دقیق تر، پدیدۀ اعتیاد ومواد مخدر را نمی توان به تنهایی وبعنوان پدیده  مستقل بررسی کرد. این پدیده نیز چون همۀ پدیده ها، علتهایی دارد که تنها با خود پدیده وبا توجه به فرد معتاد وقاچاقچی تبیین شدنی نیست وشناخت خاستگاهها وعلتها، بی چون وچرا ضرورت دارد. از دید علمی، پیوندی  معنادار میان آسیبها وکاستیها ونارسایی های اجتماعی وجود دارد وبی یافتن پیوند علیه( به گونۀ علمی وتئوریک) نمی توان این پدیده را به درستی شناخت، بی این شناخت ودریافت نیز نمی توان به رویارویی با آن برخاست یا آنرا مهندسی وکنترول کرد.

بدبختانه در ۲۰ سال گذشته مواد مخدر، زندگی شمار زیادی از مردم به‌خصوص، جوانان کشور را به تباهی کشانده بود و باید جلو آن گرفته شود.

ناامنی، غربت، مهاجرت و غیره از دلایل عمده اعتیاد می باشد و معتادین در افغانستان، از انواع مختلف مواد مخدر چون شراب، تریاک، چرس، هیرویین، شیشه و غیره استفاده می کنند.

به اساس احصائیه وزارت صحت عامه،  در حال حاضر در سطح کشور، نزدیک به سه میلیون استفاده‌کننده مواد مخدر وجود دارد .

خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان متعهد به جلوگیری از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور است؛ اما باید جامعه جهانی در این عرصه با افغانستان همکاری لازم کند؛ تا بتواند از طریق برنامه‌های بدیل، با دهاقین همکاری کرده و جلو کشت مواد مخدر را بگیرد.

از دید مجامع بین المللی نیز، قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان(شیمیایی) در کنار سه بحران دیگر( هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) جهان را در سدۀ کنونی تهدید می کند. از سوی دیگر، سرمایه در گردش در این زمینه در جهان از دید تجاری، آنرا در ردۀ پس از نفت، جهانگردی وجنگ افزار قرار داده است.

محمد رفیع تیموری

ممکن است شما دوست داشته باشید