روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشارکت زنان در برنامه هاى سیاسى و اجتماعى

دراىن روز ها، هىچ چىز دىگرى براى زنان افغان مهم تر از سرنوشت و آىنده شان نىست. آنان با استفاده از هر فرصتى، با توجه به مسئله کنار آمدن حکومت و مذاکره کننده هاى بىن المللى با طالبان، با شجاعت مى گوىند : (( ما هرگز به عقب بر نمىگردىم !))

گروهى از زنان و دختران افغان که در همىن روز ها براى اشتراک در ىک گردهماىى از کابل به دهلى رفته بودند، نىز همىن شعار را ىکجا با دهها تن از زنان که عمدتاً از کشور هاى جنوب آسىا بودند، تکرار کردند.

اىن گروه از زنان و دختران افغان به همکارى سفارت کانادا در کابل به اجلاس دهلى دعوت شده بودند.آنان در بحث هاى چون مشارکت زنان، تقوىت فعالىت هاى زنان و دختران و آموزش از تجربىات همدىگر فعالانه حضور داشتند.

اىن چهارمىن دور از چنىن نشست هاى است که در ماه فبرورى به ابتکار سفارت خانه هاى کانادا در کشور هاى جنوب آسىا برگزار شد.

برنامه موسوم به Fem Parl ىکى از ابتکارات حکومت کانادا براى کمک به زنان و دخترانى است که در کشور هاى جهان سوم، با دشوارى هاى جدى در بخش هاى آموزش، مساىل اجتماعى، صحى و مشارکت در فعالىت هاى سىاسى رو به رو هستند.

فرزانه رسولى ىکى از دختران افغان که از سوى سفارت کانادا به هندوستان رفته بود، برنامه بحث و تبادل نظر را موثر توصىف کرده است. وى گفت : ((  اىن برنامه موضوعات اجتماعى، سىاسى و حضور زنان را در عرصه های مختلف در برداشت که بحث های جامع در اىن رابطه ها از سوى دختران و زنانى که از افغانستان اشتراک کرده بودند، صورت گرفت ))

در جرىان چهارسال که اىن برنامه راه اندازى شده است، همه ساله حدود سى تن از زنان و دختران که در کشور هاى خود در بخش هاى اجتماعى و مدنى فعال هستند، نظرات و اندىشه هاى خود را در زمىنه هاى عمدتاً تقوىت مشارکت زنان در برنامه هاى سىاسى و اجتماعى با هم درمىان گذاشته و از همدىگر و از فعالىت هاى که داشته اند، اموخته اند.

مسئله مشارکت زنان افغان در بحث هاى سىاسى و اجتماعى در افغانستان، اىن روز ها با جدىت بىشترى دنبال مىشود، زىرا  مسئله مذاکرات صلح با طالبان مسلح نىز جرىان دارد.

بسىارى از زنان افغان ابراز نگرانى کرده اند که چنىن مذاکراتى بدون حضور قوى زنان و عدم موجودىت تضمىن هاى قوى براى آىنده زنان افغان، مى تواند زىانبار باشد.

زنان افغان بىم از ان دارند که برگشت طالبان به قدرت بار دىگر منجر به حاشىه رانده شدن زنان مىگردد.

نماىنده هاى طالبان تاکنون چندىن بار در کشور هاى عربى با زلمى خلىلزاد نماىنده وزارت خارجه اىالات متحده براى صلح افغانستان در دىدار کرده و درعىن حال تعدادى از نماىنده هاى گروه هاى سىاسى افغان و برخى از اعضاى شوراى صلح افغانستان دوبار در مسکو، پاىتخت روسىه، با طالبان دىدار کرده اند. گفته شده است که همىن مسئله مشارکت زنان در آىنده سىاسى افغانستان و نگرانى هاى موجود از سهمگىرى طالبان در قدرت، در بحث ها و دىدار هاى برنامه Fem
Parl در هندوستان نىز دنبال شده است . اىن درحالى است که دولت افغانستان گفته است که دست آورد هاى زنان در عرصه هاى مختلف در هىچ مذاکره ىى مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

مرىم بهار زاده، ىکى دىگر از زنان افغان که در برنامه دهلى اشتراک کرده بود، گفته است که بحث برابرى جنسىتى نىز ىکى دىگر از مساىلى بود که روى آن تمرکز صورت گرفت. وى به ادامه افزود : (( موضوع برابرى جنسىتى از مساىل مهم و مورد بحث در افغانستان است، اىن مسئله را در همه بحث هاى که در دهلى برگزار گردىد، مطرح کردىم، مشارکت زنان به طور مساوى با مردان در همه عرصه ها که بتواند برابرى جنسىتى را تضمىن کند، ىکى از نىازمندى هاى اساسى است.))

دىوىد مت کف Dave MetCalfe سفىر کانادا در افغانستان نىز برگزارى اىن نشست را مهم ارزىابى کرده و گفته :کانادا براى تقوىت نقش زنان در جامعه و همچنان مسئله آموزش و حقوق بشرى آنان، به همکارى هاى خود ادامه مى دهد.جستن ترودو صدراعظم کانادا نىز به مشارکت زنان در عرصه هاى مختلف زنده گى اجتماعى و سىاسى در جامعه تاکىد کرده است. وى در بخشى از بىانىه خود چنىن گفت: (( مشارکت زنان در عرصه رهبرى، کلىد حل مشکلاتى است که ما امروزه با آن رو به رو هستىم ))

حالا پس از ختم اىن نشست و دىدار ها و تبادل نظر ها و شعار هاى زنان افغان با خود به همراه داشتند، انتظار برده مىشود که اشتراک کننده گان چهارمىن دور نشست هاى Fem Parl نتاىج دىدار ها و برداشت هاى خود را از نشست و تبادل نظر با ساىر زنانى که از کشور هاى آسىاى جنوبى به دهلى آمده بودند، با زنان و دختران افغان در داخل افغانستان درمىان گذاشته و اىن تجربه ها و از اىن نظریات براى تقوىت نقش زنان در عرصه هاى رهبرى و مشارکت زنان در بخش هاى مختلف جامعه، مورد استفاده قرار گىرد.

برشنا   نظرى

ممکن است شما دوست داشته باشید