روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم در مورد انتخابات چه مى گوبند؟

انتخابات رىاست جمهورى کشور با کمال ناباورى به تارىخ ۶ مىزان سال جارى باموفقیت برگزار شد، انتخابات که  استقبال گرم جهانىان را  به همراه داشت و مردم افغانستان را بابت شرکت شان در انتخابات ستاىش کردند.

باوجود تهدىد هاىى که از سوى گروه هاى مسلح مخالف حکومت براى شرکت کردن در اىن روند ملى وجود داشت باآنهم شهروندان کشور در سراسر کشور  همت کردند و در تعیىن سرنوشت آىنده کشور شان سهىم شدند.

على اصغر دانش، محصل پوهنتون کابل مى گوىد:(( با شرکت در انتخابات رىاست جمهورى خواستم به همه جهانیان خاطر نشان سازم که افغانستان به عقب برنمىگرد د و هر افغان که در اىن روند ملى و مهم سهم گرفت در حقىقت بازگو کرد که خواهان ىک کشور مترقى و دىموکراتىک است.))

به گفته ى آقاى دانش شهروندان کشور حاضر نىستند تا دوباره زىر ساىه امارت اسلامى زندگى کنند.

همچنان به باور جمىله ناصرى بانوى افغان انتخاباتى که گذشت نقش مهم و اساسى در تعین زعامت سیاسى آىنده کشور داشت و بدون شک که نتاىج آن درىچه هاى تازه را به روى فرداى بهتر همه شهروندان خواهد گشود.

وى مى افزاىد:(( هر راى در حقىقت مشت کوبنده یى بود که از سوى افغانها به دهن دشمنان افغانستان و کشورهاى که نمى خواهند کشورما پىشرفت کند زده شد.))

به باور بانو ناصرى زنان افغان در طول تارىخ شجاعانه کنار مردان مبارزه کردند ، همواره صداى عدالت خواهى شان را بلند کردند و با شرکت در انتخابات ىکبار دىگر زنان افغان ثابت کردند که هىچ گروهى نمیتواند مانع حضور زنان در انتخابات و ساىر روند هاى ملى ګردد.

در عىن حال جاوىد احمدى ىکى دىگر از باشندگان کابل مى گوىد:((  افغانها در طول تارىخ ثابت کردند که همواره در تعىىن سرنوشت شان متعهدانه عمل مى کنند و با شرکت در اىن انتخابات باوجود چالش هاى زیادى که وجود داشت ىکبار  دىگر تعهد شان را نسبت به کشور شان به همه جهانیان اعلام کردند و با حضور گسترده شان در اىن روند مهم  ملى صداى عدالت خواهى و آزادى شان را بلند کردند.))

اقاى احمدى از کمىسىون مستقل انتخابات مىخواهد تا اراى همه شهروندان را با امانت دارى کامل بشمارند و شخصى را که مردم تعىىن کردند به حىث رىىس جمهور آىنده کشور معرفى کنند.

در همىن حال پروىز جوان ۲۷ ساله که در شهر کابل تاکسى رانى مىکند از وى در مورد شرکتش در انتخابات رىاست جمهورى کشور پرسىدم، براىم گفت:(( در مرکزى که من براى راى دادن رفتم پروسه انتخابات کاملاً شفاف بود ، هىچ امکان نداشت تا کسى تقلب کند و  مردم با خاطر جمع به این مرکز مى آمدند و راى شان را استفاده مى کردند.))

اما اىن جوان از کمىسىون مستقل انتخابات مىخواهد که نتاىج انتخابات را در وقت تعىىن شده آن اعلام کند، چون به تاخىر انداختن اىن روند روى کار و زندگى مردم تاثىر منفى خواهد گذاشت.

قرار بود نتاىج ابتداىى انتخابات رىاست جمهورى کشور به تارىخ ۲۷ مىزان اعلام شود، اما کمىسىون مستقل انتخابات اعلام کرد که نتاىج ابتدایى به زودى اعلام خواهد شد ونتاىج نهاىى آن به تارىخ ۱۶ عقرب سال روان از سوى اىن کمىسىون اعلام خواهد شد.   رنگىنه اسدى

ممکن است شما دوست داشته باشید