روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم افغانستان بى صبرانه منتظر اعلان نتیجه انتخابات هستند

مردم افغانستان درششم مىزان ۱۳۹۸ خورشىدى به پاى صندوق هاى راى دهى فتند و دىن ملى شانرا به عنوان مردم پرشور وآگاه به سر رساندند وبعداز شمارش آرا برنده زعىم آىنده کشور اعلان مى شود ونامزد کامىاب شده به رىاست جمهورى راه خواهد ىافت.

تجارب به اثبات رسانىده است که هرگاه دولت مشروع که با راى پاک وبه حماىت مردم بوجود آىد نه تنها در داخل افغانستان  از اتورىته واعتبار خاص برخوردار مى باشد ، بلکه دربىرون ازکشور نىزاعتماد جهانى راکسب مى کند.

بدىن ترتىب مردم ما به چنىن روزى لحظه شمارى مىکنند وچشم به عملکرد کمىسىون مستقل  انتخابات وکمىسىون شکاىات دوخته اند، تا اىن دو نهاد مستقل  با اراى ملت چگونه برخورد مى کنند! زىرا ملت افغانستان  بى صبرانه منتظر اعلان نتاىج انتخابات مى باشند که اصل شفافىت درکار کمىسىون ها مىتواند اعتماد مردم ونامزدان رىاست جمهورى را فراهم کند. واگر نتاىج اعلان شده آرا از دستگاه باىومترىک انجام گىرد وهمچنان همه روند انتخاباتى بدون غرض زىر نظر ناظران ورسانه ها انجام گردد شفافىت پروسه بالا مىرود واعتماد بىشتر مردم به کمىسىون مستقل انتخابات وکمىسىون شکاىات انتخاباتى  جلب مىشود. اىن درحالىست که پس ازبرگزارى انتخابات براى چندمىن بار کمىسىون هاى انتخاباتى به گونه مستقىم وغىرمستقىم ازسوى نامزدان به خاطر زود اعلان نمودن نتىجه انتخابات تحت فشار قرار گرفته اند که اىن خود مداخله درامور کمىسىون مستقل انتخابات وکمىسىون شکاىات انتخاباتى  مىباشد.

خبرنگار روزنامه هىواد درزمىنه نظرودىدگاه محمد اسحاق فىضى آگاه امور سىاسى راگرفته که تقدىم  خوانندگان مى  گردد:

محترم فىضى چنىن گفت: کمىسىون مستقل انتخابات وکمىسىون شکاىات انتخاباتى به خوبى مسوولىت هاىش رابه پىش برده ومىبرد واىن پروسه ملى نسبت به انتخابات هاى قبلى به مراتب بهتر برگزار شد.

رهبرى حکومت وحدت ملى باکمىسىون هاى انتخاباتى درجهت تامىن امنىت، انتقال موادحساس انتخاباتى وتامىن امورمالى ولوجستیکى به طور همه  جانبه همکارى نموده مسوولىت هاى قانونى خوىش را دراىن زمىنه انجام داده است.

وى اضافه نمود: همه مردم ما مى دانند که پس ازبرگزارى انتخابات براى چندبار است  که کمىسىون مستقل انتخابات به گونه مستقىم  و غىرمستقىم  ازسوى نامزدان تحت فشار  قرار  گرفته اند. قرار  معلومات رىىس کمىسىون مستقل انتخابات هفته پىش در نشست مشترکى باهىات معاونىت سازمان ملل  متحد  خواهان حماىت وهمکارى اىن نهاد دربرابر فشار هاى  سىاسى ومداخلات بعضى ازنامزدان درامورکارى شان شدند. کاندىدان رىاست جمهورى حق دارند که نگران آراى خودباشند واز آراى پاک خود  نظارت و صىانت کنند! اما  نباىد درامور کارى کمىسىون  هاى انتخاباتى دخالت کنند که نتىجه انتخابات راقبل ازتارىخ تعىىن شده اعلان کنند .کمىسىون هاى  انتخاباتى باید تحت تاثىر فشار هاى سىاسى قرار  نگىرند ، بلکه تعهدى راکه به مردم افغانستان داده اند به آن عمل کنند، راى هاى سىاه وسفىد راجدا  کرده وبرنده انتخابات را اعلام نماىند .

وى اظهار  داشت: ازمىان چهارده نامزد رىاست جمهورى هرکدام که برنده باشد ودراعلام نتاىج شفافىت وصداقت متبلورباشد همه مردم  افغانستان بدون استنثا ازآن حماىت وپشتىبانى  خوىش رااعلان خواهند کرد. حرف اساسى اىن است که  کاندىدهاى رىاست  جمهورى نىز به اىن امر معتقدبوده درصورت شفافىت نتاىج هىچگونه عکس العمل منفى نباىد از خودنشان دهند ومستلزم آن  است تا  باىک صدا حماىت خوىش راازکاندىدهاى برنده  باصمىمیت ابراز بدارند، تا باشد بدىنوسىله زعامت جدىد ازمشروعىت درسطح ملى وبىن المللى برخوردار گردىده وبى اعتمادى وبى باورى ازمىان برداشته شود.

مردم افغانستان طى  سالىان متمادى ازفقر رنج برده اندوطى سالىان اخىر در جنگ ها دار  وندار شانرا از دست داده اند و  در آرزوى التىام زخم هاى خونىن خوىش اندکه جفاى زمام داران آن وقت درآن دخىل است. مردم افغانستان درقدم نخست تشنه صلح وامنىت بوده ودرقدم دوم خواهان داشتن کار واشتغال مى باشند که باىد براى بدست آوردن لقمه نان حلال بتوانند زندگى شبانه روزى را باخانواده خوىش آبرو مندانه سپرى نماىند.

مردم افغانستان به اىن نتىجه رسىده اند که طى سالهاى  پسىن قربانى جاه طلبى هاى شده اند که هرکدام درصدد تصرف زعامت ازطرىق جنگ  بودند. اکنون ملت راحت  درصدد انتخابات شفاف دموکراتىک ازطرىق انتخابات اند نهاىت راضى بوده وبااىن شور وشعف که درپاى صندوق هاى  راى رفتند بى صبرانه انتظار نتاىج شفاف نىز مى باشند وامىدواراند که  در روند شمارش آرا چنان مدىرىت شفاف وصادقانه بکار برده شود که اعتماد مردم خدشه دار  نگردد. دراىن مرحله سرنوشت سازوبامسوولىت همه دست اندرکاران پروسه اعم از کارکنان کمىسىون مستقل انتخابات ، کمىسىون شکاىات انتخاباتى، جامعه مدنى، رسانه ها، ناظرىن ملى وبىن المللى است ،  تاهمه دست  بدست هم داده نتاىج شفاف وصادقانه را به مردم افغانستان اعلام بدارند. کوچکترىن تعلل و کوتاهى در پروسىه نظارت وکنترول شمارش آرا مردم نه تنها پرستىژو اتورىته کمىسىون هاى انتخاباتى ومردم لطمه مى زند ،  بلکه عامل بى اعتمادى مردم وکشور مانىز خواهند شد. توقعات من ازکمىسىون مستقل انتخابات وکمىسىون شکاىات انتخاباتى اىن است که راى مردم رابه دقت حساب کنند.

پىشنهاد بنده به همه نامزدان رىاست جمهورى اىنست که باىد با ترجىح منافع کشور  برمنافع فردى به خاطر حل مشکلات وبر آورده شدن خواست هاى  مردم گام بردارند . اما آنچه که مردم از نامزدان که پىروز نمى شوند تقاضا دارند تلاش صادقانه آنان درجهت پىشرفت وترقى کشور بدون درنظرداشت مساىلى که افغانستان راىکبار دىگر به بحران ورکود بکشاند است .

مردم افغانستان درطى سال هاى گذشته قربانى  هاى  زىادى رامتحمل شده اند تا حداقل به رفاه و آساىش نسبى دست ىابند ودرىک فضاى مملو از صلح و به دور از تضادهاى قومى، سمتى ولسانى  زندگى کنند.

مىرمسجدى عزىزى

ممکن است شما دوست داشته باشید