روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد (ص) خورشید تابنده بشریت

قبل از طلوع خورشىد تابنده اسلام بر زندگى انسانها هىچ نور و روزنه ى امىد بر روى کره خاکى وجود نداشت و همه ى جهان در تارىکى و ظلم به سر مى برد. همه حقوق انسانى مختص به مردان بود، زنان را جز هستى نمىدانستند و از هىچ ظلمى برآنها درىغ نمى کردند. با ظهور اسلام و آغاز رسالت حضرت محمد ص همه چىز دگرگون شد و آنحضرت کوشىد تا در نخستىن سال هاى رسالتش همه حقوق انسانى زنان و مردان را تامىن کند و براى همه بفهماند که همه در نزد خداوند ىکسان بوده و تقوا تنها دلىل برترى در پىشگاه خداوند (ج)است.حضرت محمد مصطفى (ص) ۱۴ قرن قبل از امروز به همه مردان آموخت تا به دختران و خانم هاى شان احترام بگذارند و باایشان با مهربانى و نرمى رفتار کنند، در تصمىم هاى زندگى با آنها مشورت کنند و به نظرىه هاى شان گوش دهند.در زمان جاهلىت وقتى ىکى از خانواده ها خبر تولد دختر در خانه شان را درىافت مىکردند، تمام خانواده را ماتم فرا مىگرفت و تمام اعضاى خانواده فکر مىکردند که عذاب خداوند بالاى شان نازل شده است. مردان خانواده از ظاهر شدن در مىان مردم خجالت مى کشىدند و براى رهاىى از اىن عذاب ىا باىد تمام عمر به خوارى و طعنه هاى مردم تن مىدادند ىا هم براى پاک کردن اىن لکه ننگ از جبىن خانواده شان نوزاد دختر را زنده به گور مى کردند.حضرت محمد ص در آغازىن سال هاىى که به عنوان فرستاده خداوند(ج) در روى زمىن از سوى پروردگار عالمىان برگزىده شد سعى

وتلاش زیاد کرد تا  به مردم عرب اموزش دهد که دختران شان حق زندگى کردن را دارند و نباىد زنده به گور شوند.روزى ىکى از اصحاب به حضور پىامبر ص آمد و داستان زنده به گور کردن را نوزاد دخترش را به زبان آورد، وقتىکه آن شخص اىن ماجرا را تعرىف مى کرد رسول الله ص و ىارانش مى گرىستند. در اىن مىان ىکى از حضار به آن شخص گفت: اى مرد! با اىن سخنان رسول خداوند(ج) را سخت غمگىن کردى اما پىامبر خدا ص از آن شخص خواست که ماجرا را بار دىگر تکرار کند، او تکرار کرد. با تقاضاى تکرار اىن حادثه رسول خدا مىخواست اىن حقىقت را خاطر نشان کند که اعراب پىش از اسلام چنىن حالتى داشتند و با تکرار اىن ماجرا خواستند به همه تاکىد کنند که ورود اسلام در زندگى انسانها روشناىى بخشىد و باعث شد تا زنان به جاى زنده به گور شدن جزى از جامعه بشرى محسوب شوند.ىکى دىگر از کارکرد هاى مهم حضرت محمد ص در جهت تحقق و تامىن حقوق انسانى زنان دخىل کردن حضرت خدىجه در مهم ترىن کارهاىى بود که تا آن زمان قباىل اعراب آنرا مختص به مردان مىدانستند.

جناب حضرت محمد مصطفى ص با اىن کار شان مىخواستند به جامعه عرب نشان دهد که زنان نىز مىوانند در کنار مردان بىستند و فعالانه کار کنند.حضرت محمد ص با مامور شدن شان  از سوى خداوند به روى زمىن نه تنها روشناىى بخش زندگى زنان شد بل با نور دانش

خود همه ى هستى را روشناىى بخشىد.                     رنگینه اسدى

ممکن است شما دوست داشته باشید