روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فلج اطفال Poliomyelitis

تعرىف:پولىو ىک مرىضى حاد انتانى است که توسطEntero Virus  ها بوجود آمده و دراکثر قسمت هاى جهان بشکل اندىمىک دىده مىشود.ازنظرسىر کلىنىکى ازىک شکل غىر واضح تا به فلج وسىع عضلات،عدم کفاىه تنفسى وحتى مرګ،متفاوت مىباشد.

اپىدىمولوژى: عامل مرض: وىروس positive stranded بدون کپسول و داراى RNA بوده که به فانىل Picorna viridae وجن Enterovirus ارتباط دارد.وداراى سىروتاىپ هاى antigenic(1-2-3)مىباشد I- Type بسىار زىاد معمول وii- Type کمترىن سبب Paralytic Poliomyelitis را تشکىل مىدهد.

طرىق سراىت : از طرىق تماس مستقىم وىا توسط حشرات ومګس با ملوث ساختن مواد قابل هضم انتقال آن صورت مىګىرد. سراىت آن ازطرىق آب نادراً صورت مىګىرد. ازطرىق فمى داخل جهاز هضمى گردىده و به عضوىت صورت مىګىرد.

موسم :از نظراقلىم مرض در ماه هاى ګرم سال بىشترمعمول مىباشد.

مىزبان : انسانها ىګانه منبع انتان بوده که درمناطق اندىمىک واقعات پولىو در سنىن ۵ساله بخصوص ۲ ساله بىشتر دىده مىشود،ولى در مناطق غىراندىمىک که حفظ الصحه در سطح بهتر قرار دارد واقعات مرض درسىن ۵- ۲۴ بىشتردىده شده است.وىروس پولىو در واقعات بشکل Sub clinical  ،تقرىباً در ۵٪ واقعات مرىضى تب دار غىروصفى ودر۱- ۳٪ واقعات Aseptic Meningitis وParalytic Diseas  سىرمىنماىد در نواحى اندىمىک اکثراً اطفال بزرګ و کاهلان به نسبت سپرى کردن انتان غىر واضح معافىت داشته مىباشند.Tonsillectomy, Adenoidectomy  و کشىدن دندان ها .تمرىنات فزىکى وخستګى،زرقىات داخل عضله،هکذا توصىه کورتزون،فکتور هاى مساعد کننده مرض بشمارمىروند.

پتالوژى : وىروس پولىو بصورت انتخابى بعضى نواحى سىستم عصبى مرکزى را ماوف مىسازد که بنابر همىن دلىل تظاهرات کلىنىکى آن مربوط به ناحىه ماوفه مىباشد که عمده ترىن آن نواحى عبارت از قرن قدامى نخاع، نوات ازواج قحفى و بطىنى ، مراکز حىاتى بصله، ونوات قشرى مخىخ مىباشد.

تظاهرات کلىنىکى  : دوره تفرىخ مرض ۷-۱۲ روز بوده اوسط آن (۵-۳۵) روزمىباشد.

  • Minor IIness ممکن است بشکل abortive بىدون تظاهرات کلىنىکى وىا Inapparent غىر واضح تظاهرنماىد.
  • Abortive Pplimyelitis در ۵۰٪ :اىن شکل ۱-۴ روز دوام مىنماىد اعراض آن شامل تب،سردردى،ګلودردى،دلبدى،استفرغ،بى اشتهاىى ودرد هاى مبهم بطنى مىباشد. هکذا احتقان خفىف ګلو نىز موجود مىباشد اما تظاهرات عصبى موجود نمىباشد. تشخىص مرض باشواهد اپىدىمولوژىک،سىرولوژىک،و وىرولوژىک ممکن مىباشد.
  • Aasymptomatic Poliomyelitis(Inapparent Polio) :

اىن شکل مرض صرف با معاىنات وىرولوژىک تشخىص مىګردد. ۹۰-۹۵٪ واقعات تشکىل مىدهد.

۲- Minor IIness : در اىن شکل مرض سىستم عصبى مرکزى مصاب ګردىده سىرآتى الذکر را تعقىب مىنماىد.

  • Asepic Meningitis Iike Syndrome with Paralysis

ممکن است شروع مرىضى وىا چند روز بعد از دوره خفا به تعقىب Minor IIIness تظاهر نماىد،دلبدى،استفراغ، وسردردى شکاىت عمده مرىضان مى باشد درد وSitffiness نواحى ظهرى وطرف سفلى موجود مىباشد هکذا شخى ګردن معمولا موجود ودرتشخىص مرض رول دارد که توسط علاىم آتى الذکر رزىابى مىکردد.

الف: Tripod Sign : اګر از طفل خواهش شود که بدون کمک بنىشند از ىک پهلو به دىګر دورخورده زانو هاى خود را قبض نموده ودست هاى خودرا در عقب ګذاشته وسعى مىنماىد تا بنشىند ىک حالت را اختىار مىکند که ګوىا tripod position باشد.

ب :Kiss the Knee Test :از طفل خواهش مىکنم تا براى بوسىدن زانوهاى خود به حالت بسط طرف سفلى اقدام نماىد درصورت موجودىت پولىونسبت درد شخى عضلات شوکى طفل قادر به اجراى اىن عملىه نبوده و بسرعت زانو هاى خودرا قات مى نماىد.

ج-Head drop Sign :معاىنه کننده دست هاى خوىش را در عقب شانه هاى مرىض قرار داده وجذع ىا تنه وى را بلند کرده دراىن صورت رآس مرىض به نرمى به عقب مىرود.

د- Neck Rigidity : شخى ګردن نزد طفل طورى ارزىابى مىګردد که رآس طفل را در کنار مىز معاىنه قرار مىدهىم اګرشخى ګردن ارادى باسد ،دوامدار باقىمانده و درصورت شخى گردن غىرارادى ،از بىن مىرود لذا در صورتى که طفل مصاب پولىو باشد وبروى بطن در کنار مىز قرار داده شود شخى ګردن اربىن مىرود.

B- Paralytic Poliomyelitis :اىن شکل مرض غىر معمول اعراض وعلاىم کلىنىکى آن به ناحىه ماوف ارتباط مستقىم دارد ۳-۸ روز بعد از اعراض ابتدائ بروز مىکند.

  • شکل Spinal درد عضلات شوکى Hyperesthesia ،رعشه ،و تغىىرات در عکسات عمىق وترى قبل از بروز فلج موجود مىباشد .

از نظر توضع فلج عضلات غىر متناظر ولى درجه فلج عضلات در نهاىات متفاوت بوده .ابتلاى حجاب حاجزو عضلات بىن الضلعى مشکل تنفسى را به بار آورده سىستم عصبى اوتونوم (خودکار) عمومآ مصون باقىمانده اما احتباس ګذرى ادرار وقبضىت معمول مىباشد.

  • شکل Bulbar and Bulbo Spinal : ۱۰٪ واقعات شکل فلج مرض زا را تشکىل مىدهد حىات طفل را تهدىد مىنماىد ازسبب فلج عصب واګوس ضعىفى (حنک،نرم،بعلمو وحبول صوتى) بوجودمى آىد صداى مرىض طنىن انفى داشته وخشن مىګردد فعل تنفس وبلع بمشکل صورت مىګىرد طفل ماىعات نوشىده را از طرىق انفى باز ګشت نموده وافرازات دربلعوم تجمع مىکند. هکذا طفل غذا رازنىز بازګشت مىنماىد که دربلعوم جمع شده بطرف رىتان اشاق شده که Pneumonia,Atelectasis دربوجود مى آورد.
  • فلج عضلات حجاب حاجزو عضلات بىن الضلعى.
  • ماوف شدن مراکز تنفسى در ناحىه بصله وحدبه.
  • Aspiraation افرازات سبب ماوفىت سىستم تنفسى مىګردد
  • هرګاه مراکزVasomotor مصاب شوند تغىىرات در نبض وفشار خون بملاحظه مىرسد نبض مرىضان سرىع وخىطى مىباشد مرىض ناراحت مضطرب هذىانى شعور آن مختل وبه کوما داخل مىشود.

۳- Encephalitis Form: طفل مصاب تخرىش پذىر وهذىانى بوده رعشه،اختلاط نزد مرىضان موجود وتوازن خود را از دست مىدهد.

معاىنات لابراتورى وتشخىص مرض: تشخىص مرض به اساس تطاهرات کلنىنکى،بخصوص فلج غىر متناظرونرم (Flaccid)صورت مىګىرد در صورت التهاب قىحى سحاىا معاىنه CSF اجرامىګردد که ىک افزاىش متوسط حجرات وصعود ثابت پروتىن را نشان مىدهد ولى در صورت ګلوکوز وکلوراىد CSFنورمال مىباشد تعداد حجرات درCSF  در صورت پلوىو به۲۰۰/mm مکعب بلند رفته که در روز هاى اول PNM ولمفوسىت ىا مونوسىتها بىشتر مشاهده مىشود.

اختلاط وبقاىا : اختلاطات درنتىجه تاثىرات حاد ودومدار فلج بوجود مى آىد تشوشات وظىفوى تنفسى بلعومى،مثانى ومعاىى بسىار زىاد وخىم مىباشد مرګ معمولا از اثر اختلاطات ناشى از تشوشات وظىفوى تنفسى بوقوع مىرسد.

تداوى : مرض تداوى بالخاصه (ضد وىروسى) ندارد شامل اهتمامات ابتداىى عرضى وتقوىوى مىباشد.

الف : استراحت بستر : فعالىت فزىکى وترضىضات خطر فلج عضلات ضعىف شده را زىاد مىسازد تنها ىک Sedative خفىف جهت کاهش اضطراب مرىض مصاب فلج Spinal توصىه شود از توصىه Sedative  نزد مرىضان مصاب Bulbar ىا تظاهرات انسفالىت خود دارى شود تطبىقات مرطوت بالاى عضلات ماوف ومسکنات درد نىز توصىه مىګردد.وبه نهاىات فلج شده وضعىت مسترىح داده شود.

فىزىوتىراپى: با از بىن رفتن درد وسپزم عضلى فىزىو تراپى توصىه مىګردد.

Good Nursing   :مراقبت نرسنګ خوب جهت شفاىابى ضرورت مىباشد تغذىى باىد بوضعىت بطنى پرستارى شود که راس آن به ىکطرف وپاهاى آن در اخىر بستر بلند تر قرارداده شود تا باشد Drainage  افرازات بلعوم صورت بګىرد سکشن افرازات بلعوم بصورت متناب پاک شود.

وقاىه

اطفال را بصورت انفرادى باىد ذرىعه Immunization واکسىن پولىومحافظه نماىىم

ترتىب کننده رنځورمل دوکتورمحمدظاهر صافى

موظف در شفاخانه اتاترک

ممکن است شما دوست داشته باشید