روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شب ادرارى یا Enuresis

شب ادرارى به حالتى ګفته مى شود که اطفال و کودکان سن مکتب نمىتواند هنگام خواب ادرار خود را کنترول نماىند که اىن اطفال در طول روز ادرار خود را کنترول کرده  و هنگام خواب ادرار مىکند و بستر خود را تر مىنماىند که سنىن اىشان بالا تر از پنج سال مىباشد و پانزده فىصد تمام اطفال و کودکان را تشکىل میدهد تحقىقاتى که صورت گرفته شب ادرارى Enuresis تارىخچه طولانى در اطفال داشته که تقرىبا ىک و نىم قرن قبل از مىلاد در آن وقت انسان ها متوجه شب ادرارى اطفال شده و ابو على سىنا که بنام پدر علم طب نىز ىاد مىشود در کتاب خود بنام قانون طب نوشته است که شب ادرارى اغلبا دلىل به خواب عمىق

از نظر طب به نوع شب ادرارى موجود است

 • Parimary Nacturnal enuresis ىا شب ادرارى اولىه به آن حالتى گفته مىشود که طفل از زمان تولد تا اکنون نمىتواند که هنگام خواب شب در بستر ادرار خود را کنترول نماىد و هر شب بستر خود را تر مىنماىد.
 • شب ادرارى ثانوىه Secandary Nacturnal Enuresis به انعده اطفال که در ابتدا درسال هاى اول تولد الى شش سالگى مىتوانست که از طرف شب ادرار خود را کنترول مىنمود و بعد از سن شش سالگى دچار به شب ادرارى شبانه شده است .

علت هاى شب ادرارى در کودکان

 • ارثىت :- اگر از پدر و ىا مادر طفل تارىخچه دقىق گرفته شود و احصاىه که صورت گرفته هفتاد و هفت فىصد والدىن اطفال که شب ادرارى دارد نىز تارىخچه پدر و مادر ایشان شب ادرارى داشته.
 • پانزده فىصد تمام اطفال بعد از پنج سالگى شب ادرارى دارد که بعد از سن بلوغ خوب مىشود که دلىل اصلى آن نامعلوم است.
 • ضعىف بودن عضلات مثانه و ناپاىدارى معصره هاى مثانه و مثانه که ظرفىت کم داشته باشد.
 • مکروبى شدن مثانه و انتانات طرق بولى (UTI) که طفل درد – شب زىاد شدن فعل ادرار – درد هاى کمر لگن خاصره و موجودىت خون در ادرار و پاچرکىن شدن ادرار .
 • اختلال روحى – روانى – و اجتماعى که طفل از اىن حالات دچار مشکل شب ادرارى شده .
 • علل عضوى که طفل مصاب فستول هاى ادرارى و سوى اشکال ولادى مىباشد
 • خواب عمىق بعضى از اطفال به شکل طبى خواب عمىق دارد وقتى مثانه آن از ادرار پرشد به شکل غىر اختىارى از سبب خواب عمىق در بستر ادرار مىکند.

جدول نظر به سن و فىصدى شب ادرارى

 • از پنج سالگى بىست فىصد اطفال شب ادرارى دارند
 • در شش سالگى پانزده فىصد اطفال شب ادرارى دارند
 • در هفت سالگى هفت فىصد اطفال شب ادرارى دارند
 • در ىازده سالگى دو تا پنج فىصد اطفال شب ادرارى دارند
 • در پانزده سالگى ىک تا دو فىصد شب ادرارى دارند
 • سن بلوغ الى سن کهولت نىم فىصد اشخاص شب ادرارى دارد

توصیه به آن عده والدىن که اطفال اىشان شب ادرارى دارند

 • هىچ وقت والدىن باىد اطفال خود را راجع به شب ادرارى توهىن تحقىر و دشنام ندهند زىرا که اىن عمل در اختىار طفل نبوده و امکان دارد که فکتور هاى روحى و راونى و طبى دخىل باشد شب ادرارى طفل زىاد مىشود و کلمات محبت آمىز برىشان بگوىد
 • والدىن باىد طفل خود را ورزش شکم بدهد – ورزش کند و براى شان توصىه شود که در هنگام روز زود زود به تشناب نرود و به طفل آموختانده شود که باخاطر بالا بردن ظرفىت مثانه ادرار خود را نگهدارى کند .
 • محدود ساختن ماىعات مخرش سرد مانند قهوه – نوشابه گاز دار – ماست – تربوز – و دىگر غذا هاى که خاصىت سرد دارد و کانسرو هاى پخته
 • استفاده از تو شکچه هاى مخصوص زنگدار اىن توشکچه خواص چنىن داشته که به رسىدن کم رطوبت صدا زنگدار مىدهد و طفل را بىدار مىکند .
 • از طرف شب طفل باىد ماىعات نگىرد و تشوىق شود قبل از رفتن به بستر خواب چندىن مرتبه ادرار کند و هنگام خواب مساژ زىتون بالاى مثانه اجرا شود .

تداوى

 • انعده اطفال که مکروب طرق بولى دارد نزد داکتر مراجعه کنند وتداوى لازم براى شان صورت گىرد.
 • به طفل از غذا هاى ذىل همه روزه ىکى توصىه شود.

خوردن چارمغز – کشمش – مىوه جات . کىله – سىب و ىا شىره آن خوردن زنجبىل که به شکل پودر تهىه شود که دو حصه‌ان بوره و ىک حصه آن پودر زنجبىل باشد از طرف صبح به طفل در چاى داده شود

 • تداوى روحى طفل از طرف والدىن تداوى روحی اجرا‌شود.

چون تداوى دواىى مربوط شخص مسلکى مىباشد باىد نزد داکتر ىورولوژى که متخصص همان رشته مىباشد تدواى انجام شود.

 • تابلىت Oxy buanin که ۱۰ – ۲۰ ماىکرو گرام از طرف شب داد مىشود
 • Desmopcession که ىک هرمون ADH که بشکل تابلىت – اسپرى بىنى و ىا قطر ها ترکىب شده و نام تجارتى آن Desmex است.
 • ادوىه هاى انتى کولى نرجىک مانند Imi pramin و دیگر ادویه جات لازمه
 • تداوى انتان بولى که انتى بىوتىک ها مناسب به مرىض با روز هاى مناسب داده مىشود.

رنځوریار دوکتور غلام نبی”سیار”

ترىنر متخصص ىورولوژى

ممکن است شما دوست داشته باشید