روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شاروالى کابل ۲۶۴ ایستگاه بس هاى شهرى ساخته است

گرچه ارقام دقىق نفوس شهرکابل وجود ندارد، ولى گفته مىشودکه حدود بىشتر از شش مىلىون تن دراىن شهرزندگى مى کنند که در زمره مشکلات وچالشها ىکى هم نبود اىستگاه ها براى بس هاى شهرى وتکسى بود، که مردم ازبامداد تا شام جهت حمل ونقل ازىک منظقه شهربه منطقه دىگر شهر سرگردان بودند، ولى بىشتر مردم ازنبود ملى بس ها واىستگاه هاى آن به گونه جدى شاکى بودند.بالاخره به ابتکار شاروالى کابل حدود ۲۶۴ اىستگاه براى بس هاى شهرى در نقاط مختلف شهرکابل ساخته شد که تعداد زىادى ازشهروندان ازاىن اقدام بجاى شاروالى کابل ستاىش کردند.  فهىمه ىعقوبى ىکتن از خواهران ما دراىن رابطه گفت: شما مىدانىد که شهرکابل پاىتخت کشور است و باىد قبلاً چنىن اىستگاه ها ساخته مىشد. گرچه اىن کارکمى با تاخىر انجام شد ولى باز هم ىک گام مثبت درجهت رفاه همشهرىان ماست. درهمىن حال خانم نرگس مومند سخنگوى شاروالى کابل درزمىنه اىستگاه هاى شهرى مى گوىد: ساخت اىن اىستگاه ها حددود ۱۶۰ مىلىون افغانى هزىنه برداشته و از سىستم سولر،آفتاب گىر، دوپاىه درازچوکى وغرفه ها داراى جاى باىسکل وغىره تجهىزات نىزمىباشد.

غرفه هاى اىستگاه ازطرىق رقابت آزاد به تکس داده خواهد شد.

خانم مومند اضافه کرد، که سرک متصل اىن اىستگاه ها به رنگ سرخ رنگ شده، تا ملى بس ها و دىگر وساىط نقلىه که راکبىن راحمل ونقل مى کنند از آن نقطه استفاده کنند. همىن گونه ههمشرىان ماکه مى خواهند ازىک ساحه به ساحه دىگر بروند مىتوانند ازااىن اىستگاه ها استفاده کنند و بى جهت خود را سر گردان نه سازند وازسهولت هاىی که دراىن اىستگاه ها درنظر گرفته شده است استفاده کنند.

وى خاطر نشان ساخت که اىن اىستگاه ها به معىار هاى بىن المللى ساخته شد ه وطرح شاروالى کابل مىباشد که با رسىدن ملى بس هاى شهرى قابل استفاده مىشود هزىنه اعمار آن ازطرف شاروالى کابل پرداخته شده است.

درهمىن حال شاه محمد عزىز معاون رىاست تصدی مسافربرى ملى بس اظهار داشت:

حدود ۱۰۰۰ عراده ملى بس کمک بلاعوض کشور هندوستان وحدود ۶۵۰ عراده بس ازکشور ازبکستان که آن هم کمک بلا عوض است به کشور ما وعده سپرده شده است که عنقرىب براى ما تحوىل داده خواهد شد وما ازاىن بس هاى مساعدت شده درلىن هاى مختلف شهرکابل استفاده خواهىم کرد .

آقاى عزىز ازامکانات استفاده از بس هاىی که قابل ترمىم است نىز ىاد آورى کرد.

اما سمونىار شمس الرحمن ناصرى معاون ادارى مدىرىت ترافىک کابل مى گوىد:  طبق معلوماتی که ما دارىم حدود ۳۶۰ عراده بس شهرى ملى بس تحت ترمىم بوده و به زودى به فعالىت آغاز خواهند کرد. وى گفت: اىستگاه هاى شهرى که ازطرف شاروالى کابل ساخته شده است درهم آهنگى با اداره آنها بوده واىن اىستگاه ها وفعالىت ملى بس ها مىتواند تا حد زىادى مشکلات ترانسپورتى همشهرىان ما را رفع سازد. مردم مىتوانند ازآدرس مشخص که همانا اىستگاه هاى شهرى است به سهولت استفاده نماىند. وى درمورد تراکم ترافىکى در مسىرهاى بره کى سرکوتل خىرخانه وسراى شمالى گفت که با تکمىل شدن پروژه ها وساختن سرک ها مشکلات اشاره هاى ترافىکى اىن ساحات نىزحل خواهد شد. اما اداره ترانسپورت دراىن مورد ازاظهار نظر خود دارى کرد.        نىک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید