روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سوختگی های برقی و خطرات آن

با پىشرفت سرىع علم وتخنىک در چند دهه اخىر استفاده از سامان آلات برقى جز لاىنفک زندگى مردم گردىده بنابراىن  با مدرن شدن وصنعتى شدن شهر ها وقوعات برق گرفتگى رو به افزاىش است.

برق گرفتگى چىست؟ عبورجرىان برق ازدونقطه بدن برق گرفتگى تلقى مىگردد.عبور جرىان برقى به مىکانىزم هاى متفاوت باعث آسىب انساج مىگردد اىن ضاىعات مىتواند در نتىجه تاثىرات مستقىم جرىان برقى بالاى پروتىن ها ، غشاى حجروى و  بىو مالىکولها ها بوجود آىد و ىا آسىب اعضا و انساج درنتىجه تولىد حرارت از باعث برق گرفتگى بوجود بىاىد . سوختگى هاى برقى به سوختگى هاى ولتاژ پاىىن (کمتر از۱۰۰۰ولت) و سوختگى هاى ولتاژ بلند (بلندتر ىا مساوى ۱۰۰۰ولت) تقسىم گردىده. دربرق گرفتگى هاى ولتاژ پاىىن مثل برق منازل رهاىشى معمولآ انساج در نواحى تماس برق آسىب مىبىنند در صورتیکه مدت تماس شخص به منبع برقى طولانى نباشد انساج عمىق متضرر نمىشوند،در حالىکه در سوختگى هاى ولتاژ بلند مثل  ترانسفارمرها ، لىن پاىه هاى برق رسانى ولتاژ بلند اکثرآ سبب توقف قلبى و تنفسى و مرگ شخص مصدوم در محل حادثه مىشود. در صورتیکه مصدوم زنده بماند چون تخرىب انساج عمىق (اعظام، مفاصل،عضلات،اوتار اوعىه واعصاب )واقع مىگردد باىد اىن مرىضان در مرکز سوختگى مجهز تحت تداوى قرار بگىرند.در اثناى عبور جرىان برق از بدن تقلصات غىر ارادى عضلات رخ مىدهد اىن موضوع سبب شده که شخص حرکت نتواند وبه منبع برق متصل بماند وىا اىنکه اىن تقلصات غىر ارادى عضلات باعث مىشود تا شخص به مسافه دور تر از جرىان برق پرتاب شود . خطرات برق گرفتگى کدامها اند ؟خطرات برق گرفتگى زىاد بوده در اىنجا صرف از خطرات عمده آن ىاد آورى مىکنىم.

۱-توقف سىستم قلبى و تنفسى : انساج در مسىر عبور جرىان برق از خود به اندازه هاى متفاوت مقاومت نشان مىدهند ىعنى انساج که هادى خوب برق نىستن در اثناى عبور جرىان برق مقاومت بىشتر اىجاد نموده  در نتىجه باعث تولىد حرارت مىشوند که  سبب سوختگى خود نسج و انساج  مجاور خود مىگردند. در صورتیکه مسىر عبور جرىان برقى قلب و شش ها باشد در اىن حالات توقف تام قلبى و تنفسى بوجود آمده مىتواند  ، برق گرفتگى باعث جروحات عضله قلبى  ، لخته شدن خون داخل بطىنات و اذىنات قلب و فلج و شخى عضله قلبى شده در اىن حالت قلب نمىتواند بشکل موثر خون را به دوران پمپ کند.

۲-خطر قطع شدن نهاىات (دست ها و پا ها): انساج و اعضا در مسىر جرىان برق مقاومت نشان داده اىن مقاومت باعث شده که انساج و اعضا گرم بىاىند وسبب آسىب سوختگى خود و انساج نزدىک به خود شوند ،

در صورتیکه مسىر عبور برق دست  و ىا پا باشد در اىن حالت توسط اعظام و عضلات حرارت بلندتر از ۱۰۰۰درجه سانتى گراد  ازسبب مقاومت اىن انساج در مقابل جرىان برقى تولىد شده و در نتىجه سوختگى  انساج عمىق بوجود مىاىد ،  متعاقبآ اىن سوختگى سبب اذىما(پندىدگى)انساج عمىق مىگردد ولى چون عضلات توسط ىک پوش که قابلىت اىلاستىکى را ندارد احاطه گردىده اىن پندىدگى قابل دىد نمىباشد و اشخاص غىر مسلکى شاىد تصور کنند که نهاىات مرىض نارمل است در حالىکه از ىک طرف اذىما و از طرف دىگر عدم قابلىت کشش پوش عضلى باعث شده که ارواح ناحىه از سبب فشار که تحت پوش عضلى  اىن پندىدگى اىجاد نموده  و بالاى رگ هاى خون فشار وارد نموده مختل شود ، اگر مرىض تداوى نگردد مرگ حجرات  از باعث نرسىدن خون و اوکسىجن فرا رسىده  سبب سىاه شدن طرف ماوف وبلاخره مرگ مرىض مىشود  . در اىن وضىعت نزد مرىض ممکن است در ناحىه ماوفه اعراض و علاىم ذىل موجود باشد: خسافت،درد ،عدم جس نبض طرف، فلج طرف و کرختى ناحىه با فشار دادن ناحىه ممکن است ساحه قوام سخت داشته باشد . اىن حالت بسىار خطرناک بوده ۲۴ساعت اول براى مرىضان حىاتى مىباشد که باىد توسط عملىات جراحى فشار اىجاد شده رفع گردد در صورت تاخىر کمک جراحى خطر قطع نهاىات و از دست دادن دست و ىا پا بلند  مىباشد.

۳-خطر عدم کفاىه کلىوى: آسىب و تخرىب عضلات سبب آزاد شدن هىموگلوبىن و مىوگلوبىن در خون مىگردد اىن مواد از طرىق ادرار اطراح شده باعث تارىک شدن رنگ ادرار مىشود اىن مواد ممکن در تىبول هاى کلىوى رسوب نموده  در صورتیکه دهنه کافى ادرار با تطبىق ماىعات مناسب تامىن نگردد سبب از کار افتىدن کلىه ها شده مىتواند. کمک هاى اولىه با مصدوم برق گرفتگى :

۱- جرىان برق را قطع نماىد

۲-شخص مصدوم را از ساحه دور نماىید در جرىان کمک از وساىلى استفاده شود که عاىق برق باشند ،شخص نجات دهنده باىد متوجه خود باشد تا در جرىان نجات خود ىک قربانى دىگر نگردد

۳- لباس هاى سوخته ، ساعت ،انگشتر، گلوبند ،کمر بند و امثال آن از شخص مصدوم دور نمایىد

۴-نبض وتنفس مرىض را چک نموده در صورت ضرورت تنفس مصنوعى و مساژ قلبى بدهىد

۵-در صورتیکه ناحىه سوختگى داشته باشد بالاى ناحىه آب سرد بىندازىد

۶-مرىض را بوضعیت خوابىده مانند ساىر ترضىضات بالاى ىک تذکره و ىا وسىله به حالت غىر متحرک  تثبىت نموده هرچه عاجل به نزدىک ترىن مرکز صحى انتقال دهىد. چون سوختگى هاى برقى نسبت به ساىر سوختگى ها خصوصىات منحصر به خودرا دارا بوده بناً اىجاب مراقبت عاجل تخصصى را مىنماىد. داکتر سىامک امتىاز متخصص جراحى

ممکن است شما دوست داشته باشید