روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سرطان ثدیه (سینه) BREAST CARCINOMA

معلومات عمومى در مورد سرطان سىنه و اىنکه چگونه آغاز مى گردد:

سرطان سىنه (پستان) ناشى ازرشد خارج ازقاعده حجرات غىرطبىعى درپستان است. درهردونوع تومورهاى سلىم وخبىث، رشد سرىع وزىاد حجرات وجود دارد. روند زىاد شدن حجرات درتومورهاى سلىم درمرحله مشخص متوقف مىشود، درتومورهاى خبىث اىن رشد بصورت غىر قابل مهار ادامه مى ىابد تاحدى که درصورت عدم تداوى، تمام قسمت هاى بدن راتحت تآثىر قرارداده و از فعالىت مىندازد.

شاىع ترىن نوع سرطان ،سرطان ازمنشآ مجارى شىرى است و از آنجا که اىن نوع بافت بىشتر در ىک چهارم بالاىى وخارجى پستان وجود دارد، درحدود نىمى ازسرطان هاى پستان در ربع فوقانى وخارجى آن ىافت مىشود.

تفاوت مىان تومور هاى سلىم و خبىث سىنه:

باىد گفت درتمام تومورها رشد سرىع و زىاد حجرات وجود دارد. خواه اىن تومورسلىم باشد ىا خبىث. آنچه حاىزاهمىت است وتفاوت اصلى اىن دو نوع توموررا سبب مىشود اىنست که روند زىادشدن حجرات درتومورهاى سلىم درمرحله مشخص متوقف مىشود ولى در تومورهاى خبىث بصورت غىر قابل مهارادامه مىابد.اىن رشد حجرات درتومورهاى خبىث که همان سرطان است تاحدى ادامه مىابد که درصورت عدم تداوى تمام قسمت هاى بدن را تحت تآثىر قرارداده و از فعالىت مى اندازد. اىن درحالى است که اىن اتفاق ، هرگز در تومور هاى سلىم نمى افتد.

سرطان سىنه، شاىع ترىن سرطانى است که خانم ها با آن مبتلا مىشوند. درکشورهاى غربى اىن بىمارى بىشتردرسنىن بالاتر از ۵۰  سال دىده مىشود، ولى درکشورما مرىضان جوان تر هستند ودربسىارى ازموارد به علت عدم آگاهى ازعلاىم بىمارى درمراحل پىشرفته تر مراجعه مىکنند.

هر قدر که  سرطان سىنه زود تر تشخىص داده شود، تداوى آن آسان تر و داراى نتاىج بهتر خواهد بود.

به همىن دلىل لازم است خانم ها جهت حفظ سلامت خود حقاىقى را درمورد اىن مرض (سرطان سىنه) بدانند.

دلاىل مبتلا شدن به سرطان سىنه:

مهم ترىن عواملى که باعث افزاىش خطرمبتلا شدن به مرض سرطان سىنه مىشوند عبارت اند از:

سابقه فامىلى مبتلا شدن به سرطان سىنه، بخصوص در مادر، خواهر ىا دختر. سابقهٔ سرطان سىنه درخود فرد، سن اولىن زاىمان بىشتر از۳۵ سال، نازاىى، بلوغ زود رس، ىائس دىررس،        چاقى پس ازىائس، مصرف زىاد چربى حىوانى در رژىم غذائى، سابقهٔ تابش اشعهٔ زىاد به قفس سىنه، و برخى ازبىمارى هاى سلىم سىنه.

البته باىد تآکىد کرد که وجود ىک ىا تمام اىن شراىط درهر فرد به معناى اطلاع قطعى وى به اىن بىمارى نىست واىن عوامل صرفاً احتمال اطلاع را افزاىش مىدهند.

علاىم و نشانه هاى سرطان سىنه:

۱-  Lump ىا پندىده گى (تومور) پستان:

تومورهاى مشکوک به سرطان درلمس بصورت سفت ىا سخت، گاه غىرمتحرک وبا چسپندگى به اطراف لمس مىشوند. همان گونه که قبلا گفته شد، اغلب اىن پندىدگى ها منفرد و بدون درد هستند، باىد توجه داشت که قضاوت درمورد پندىده گى ها (تومور) و سلىم ىا خبىث بودن اىن پندىده گى ها (تومور) به عهده داکتر معالج بوده و پس ازبررسى هاى دقىق قابل تائىد خواهد بود.

۲- ترشح ازنوک پستان از نشانه هاى سرطان سىنه:

ترشحات پستان مى توانند به رنگ هاى مختلف مشاهده شوند (سفىد، قهوه اى، آبى  و خاکسترى، قرمز، سبز وىا هم بدون رنگ) .

ترشح خونى ىا آبکى اگر خود به خودى باشد واز ىک پستان و از ىک مجرأ خارج شود، وىا همراه غده در ثدىه موجود باشد، شک به سرطان را افزاىش مىدهد.

۳-تغىرات پوست سىنه ازنشانه هاى سرطان سىنه:

اىن تغىىرات به صورت فرورفتگى وىا کشىده گى پوست سىنه بروزمىکند.

فرورفتگى پوست سىنه ممکن است به طورثابت و مشخص وجود داشته باشد وىا درحالات خاصى ازمعاىنه پستان دىده شود. کشىده گى پوست، اگرچه علامت مهم است ولى ىکى از ىافته هاى قطعى اىدهال به سرطان نىست وگاهى هم به تعقىب بىمارى هاى سلىم سىنه نىزدىده مىشوند.

۴-تغىىرات نوک سىنه ازعلاىم سرطان سىنه:

در بعضى افراد فرورفتگى نوک سىنه ممکن است بعد ازشىردهى ىا پس ازدوران بلوغ اىجاد شود که معمولاً به طور خود بخودى وىا با دست کارى خود فرد بحالت اولى برمىگردد. درحالى که درسرطان اىن فرورفته گى حالت ثابت دارد و با معاىنهٔ دقىق ثدىه ممکن است وجود غده درزىرنوک و هالهٔ پستان مشخص شود.

رنگ قرمزى و خارش نوک ثدىه همراه با پوستک پوستک شدن وترک خوردن آن، مىتواند علامت نوعى ازسرطان سىنه به نام پجىد ثدىه باشد، مگراىنکه موجودىت دىگر آفات رد گردد.

۵– بزرگى غدد لمفاوى زىربغل، آنچه ازاهمىت وىژه برخورداراست:

موجودىت بزرگى غدد لمفاوى زىر بغل مى تواند به دلىل ضاىعات سلىم و حتى التهاب ها و ضربه به ناحىهٔ دست وىا پستان باشد. بنابراىن اگرچه اىن علامت بىماررا به سمت بررسى هاى بىشتر هداىت مىکند ولى باىد دانست که اىن حالت ازابتدا نگران کننده نىست.

۶-تغىراندازه سىنه ازنشانه هاى سرطان سىنه است:

گاهى اوقات به علت بزرگى بىش ازحد ىک تومور وىا التهاب قابل توجهٔ دور تومورهاى کوچکتر، ثدىه درىک طرف به طور واضح بزرگترازطرف مقابل مىشود. البته اندازه دو ثدىه درافرادسالم نىز کاملآ مشابه نىست ولى بزرگى ىک ثدىه نسبت به طرف دىگرکه اخىراً اىجاد شده است، باىد مورد توجه قرارگىرد وبا انجام معاىنه ازعدم وجود تومور وسلامت ثدىه مطمىن شد. گاهى هم تومورهاى سلىم ونىزضربه به ثدىه، خونرىزى و ىا التهاب ناشى ازتجمع شىردرپستان (به وىژه درخانم هاى بارداروشىرده) و سىست هاى بزرگ، باعث اىن عدم توازن مىشوند که با معاىنه و استفاده از روش هاى تشخىصى، مىتوان نوع آنها را تعىىن نمود.

تشخىص مقدم سرطان سىنه را توسط روش هاى (خود آزمائى ثدىه، معاىنهٔ ثدىه توسط داکتر، مموگرافى) و همچنان با استفاده از معاىناتى چون التراسوند و معاىنات هستوپتولوژىک مىتوان انجام داد.

باوجود آن که نمىتوان ازاىجاد سرطان ثدىه جلوگىرى کرد ولى باتشخىص زود و به موقع آن، چانس بىشتربراى تداوى موفقىت آمىزاىن مرض وجود دارد.

رنځورىار دوکتور محمد صادق (وردګ) متخصص جراحى عمومى و لاپراسکوپى

ممکن است شما دوست داشته باشید