روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ستاسو په ژوند کې مهمې تغىىر راوستونکې لارې چارې

ډېرځله هڅه کوو،چې خپل ځان ته دنورو خلکو له عىنکو وګورو اوځان و پېژنو. که په دې  لاره کې  خلک زموږ په اړه ښه نظر ونه لری، پرځان مو اعتماد زىانمن کېږی اوکه چانس ىاری وکړی او مقابل لورى زموږ په اړه ښه نظر ولری ، له ډېرې خوشحالۍ  فکرکوو چې له مځکې پنځه زر کیلو متره لوړیو او یا په اصطلاح آسمان ته الوزو، خو په یاد  مودی چې دځان په اړه زموږ خپل درک او تصور ، زموږ د شخصىت په انځور کې لویه فىصدی تشکیلوی ، ځکه هغوى زموږ په اړه هماغسې فکر کوی چې موږ دخپل ځان په اړه فکر کوو اودغه واقعیت زموږ له خبرو ، تصوراتو ،بادی لنګوىج ، تکیه کلامونو ، معلوماتو ، اخلاقی کړنو او زموږ له هرڅومره لنډ ژوند لیک ىا بىوګرافۍڅخه هم برداشت کوی اوپرې  پوهېږی ، په دې اړه نور ډېر عوامل هم شته چې زموږ په واک کې دی ىا بالقوه عوامل دی چې په مراعاتولو سره یې د خپل اعتماد ګراف لوړولاى شو او  دلته یې  ۷ عوامل په لنډه توګه درښیو.

 ۱–  مناسب لباس واغوندئ

 په دې اړه باىد پام وکړو او دا حقىقت باید  په ىادولرو چې هرلباس له هرچا سره ښه نه ښکاری او لکه څرنګه چې انسانان په رنګونو، دوجود په اندامونو ،قد ، دخبرو په لهجو او افکاروکې تفاوتول لری او هر څوک په خپله بڼه کې ښاىسته وی،او هریویې په پورتنیو تفاوتونو له بېلابېلو جامو سره ښاىسته کېږی.مثلاْ سپىن پوستی ىا ژېړپوستی خلک په تىره رنګولباسونو کې ښاىسته ښکاری:

غنم رنګی او تور پوستی انسانان په رڼا رنګوجاموکې ښاىسته ښکاری

همدا راز تىره رنګی کسان په نىمه شفاف رنګو جاموکې ښاىسته ښکاری .لوړ کسان په خط خطى لباس (  ‌طولانی خط کشی) جاموکې نور هم لوړ او نامناسب ښکاری ، خو لنډقدی کسان بىا  په طولانی خط کشی جامو کې ښه ښکاری او قدیې لوړښکاره کوی ، خولوړ قدی کسان که خط کشی جامې ( ډېزاىن لرونکې) هم خوښوی ، نوباىد چارخانه خطکشی اوىا داسې ډېزاىن لرونکې خطکشی جامې واغوندی چې تکه په عرض خطکشې شوې وی ( برخلاف دطول) ،ځکه په دغسې جاموکې ىې قد متوسط ښکاری.

لوړ  قدی خلک باىد ډېر اوږده کمىسونه وانه غوندی ، بلکې  باىد متوسط کمىسونه واغوندی،  ځکه قد یې لا نورهم لوړ ښیی. همدا راز  واسکټ اوکرتۍ هم ورته ځانګړتیاوې لرې له مسلکی پلوه هم باىد لباس ته پام وکړو،ځکه ډېرځله خلک له خپل منل شوی ىونىفورم څخه هم  پېژندل کېږی،  په دغه صورت کې که کوم فرهنګی شخص  ىا  ىو معلم ىا مطبوعاتی شخص  دنورو  کسبګرو او مسلکونو لباس واغوندی ، ورته نامناسب دى. کله چې تاسوپه ښاىسته بڼه څرګندېږئ، دخلکو نظرهم ستاسو په اړه ښه وی. کله چې ستاسو بڼه مرتبه ، وىښتان او جامې مو  پاکې او ستره او ستاسو له رنګ او  باډۍ سره مناسب وی، ستاسو اعتماد هم زىاتېږی، خو داپه دې معنى هم نه ده چې قېمتی جامې واغوندو ،بلکې  که پورتنی ىاد شوی موارد په پام کې  ونىسو کېداى شی ډېر ارزانه ، خو مناسب اوښاىسته لباس ولرو.

 ۲–  باىد ژوندی او چالاک ښکاره شئ

د خبرو پرمهال جدی بڼه ولرئ ،که ولاړ ىاست ، نېغ او مستقىم ودرېږئ او د ىو عسکر په شان چست اوسئ ،کله په یوه او کله په  بله پښه کاږه مه درېږئ.که چېرې پىاده سفر هم کوئ ، دسست  او ناروغ سړی په شان کرار کرار مه ځئ، بلکې له عادی حالت څخه لږ ګړندی قدمونه اخلئ، دغه حالت مو دخلکو په نظر کې  مهم ښکاره کوی.

 ۳–  د خبرو پرمهال هم جدی اوسئ او په لوړ آواز خبرې وکړئ چې ټول یې واوری ډېر خلک په خبروکې جدی  نه وی او ىا  په کراره  خبرې کوی، چې آن په مجلس کې یې درېىم سړى هم نه شی اورېدلى، پرځان باورىې ضعىف ښیی او هرڅوک یې په اړه بېل فکرونه کوی. په دې اړه که ضعف لرئ ، له ځان سره ترىننګ وکړئ او هره ورځ دىوې موضوع په اړه له ځان سره خبرې وکړئ  ترڅو دخلکو پروړاندې  ستاسو د  خبرو کولو مورال لوړ شی او  دامناسبه حل لاره ده.

۴–  مخکې او په لومړی صف کې کښېنئ

هغه کسان چې دمجلس په وروستی صف کې  خوښ وی، ځان ته  د خلکو له توجه  څخه وېره لری ، پرځان باورنه لری او ځان ورته له  نورو خلکو ټنبل ، ناپوه اوبې تجربې  ښکاری ،چې  دې ته په علمی اصطلاح کې ( نفسى انهزام) وایی ىعنې دشکست احساس کوی.

۵–  ښه وىندوى ىا خبرىال واوسئ

 هرچېرې چې ستاسو د خبرو اړتىاوی  ، محفل ته  ىاد ىو چاکور  ته اوىاکوم دفتر  ته له ورتلو مخکې دموضوع ټکی ىاد داشت کړئ او د ىوې هندارې مخې ته اویا هم  له ځان سره پرې خبرې ( ترىننګ) کړئ.

 که له چا سره حقوقی ستونزه هم  لرئ اوىا په غونډه کې ستاسو سىاسى اوفکری رقىبان هم اوسی، په لومړی سرکې پرمثبتو او د ستاسو او  هغوى ترمنځ پر اتفاقی ټکو پیل وکړئ او بىا وروسته اختلافی موضوع ته ننوځئ. داکارستاسو دوىنا اغېزه زىاتوی رقىبان مو نرم درىځ ته راکشوی       او  دستونزې په منطقی حل کې درسره مرسته کوی، کله هم د نورو خلکو د دوکه کولو اوىا په دوکو سره دځان د برىالی کولو هڅه مه کوئ تل رښتىنې اوسئ او پرعلمی دلایلو ولاړې رښتىنې خبرې وکړئ،ځکه دچل ول ، فریب  او  درواغو مزل لنډوی او  سړى سپکوی.

۶– منندوى اوسئ

هېڅوک هم بې نىمګرتىاوونه وی هم او هېڅوک هم  سل په سلوکې بد اومکروه نه وی. ښه به وی چې  د نورو خلکو د  لږ ښه کار پروړاندې هم دمننې څرګندونه  وکړو.

 همدا راز دخپل ژوند دامکاناتو په اړه هم ناشکری مه کوئ ، ځکه تاسو هرىو ډېرڅه لرئ چې نور خلک یې نه لری،  د لازىاتو مادی او معنوی امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره هم هڅې وکړئ ، خو دقانون په چوکاټ کې اوله حلالو لارو اودغه هڅې مو  دوامدارې  ساتئ ، که څه هم ژر هدف ترلاسه نه کړئ، ځکه ترڅو چې ژوندی ىاستئ، دبرىالی کېدو چانسونه لرئ، په دې شرط چې په خپل کاری چاپېرىال کې حساس اوسئ، تېرې نېمګړتیاوې اصلاح او تکرار یې نه کړئ او په کاری عملیه کې مو هره ورځ ابتکارات ولرئ

۷–  دنورو خلکو او  ستاسو دکاری چاپېرىال دملګرو دښو کارونو تعریف اوتمجید وکړئ. داکار ستاسو دهڅو په برىالی  کېدو کې مهمه ونډه لری، ځکه هغوى له تاسو سره مهمې ګډې کاری وجې لری، نو چې کله تاسو دهغوى دښه کار درناوى کوئ، هغوى هم متقابل او متناسب دریځ نىسی او داکار ستاسو د ټول کاری چاپېرىال برىالىتوب تضمىنوی.

کله چې  دغه راز داطمىنان او  باور فضا رامنځته شوه ، بىا نو که کله پرکومه  نېمګړتیانقد او نیوکه هم وکړئ ،مقابل لورى هم ستاسو له حسن نىت څخه په اطمىنان سره نىوکه منى،  ځکه هغه مطمىن وی چې ستاسو نىت اصلاْ داصلاح راوستل دی، چې د ټولو په ګټه دی.

روان

ممکن است شما دوست داشته باشید