روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

زنگ آغاز سال جدید تعلیمی مناطق سردسیر کشور نواخته شد

تعلیم وتربیه رکن اساسی جامعه است، همزمان باحلول سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی وفصل پرطراوت بهار زیبا زنگ آغاز سال جدید تعلیمی توسط محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان نواخته شد سال تعلیمی ۱۳۹۸ درمناطق سردسیر کشور آغاز گردید ودروازه های مکاتب مناطق سرد سیرکشور به روی دانش آموزان رسماً بازشد.

بیش ازیک میلیون، شاگرد اعم ازپسرودختر، سال نوتعلیمی را در فضای خوشی وامید واری به آیندۀ روشن شروع کردند. توسعه فضای آموزشی باکیفیت درشرایط کنونی واقعاً  به یک تحرک همگانی نیاز دارد بنابرهمین دلیل ارتقای سطح آموزشی بصورت دقیق یکی ازعنصر های قابل اهمیت جامعه را میسازد.

چنانکه محمد اشرف غنی رییس جمهورى اسلامی افغانستان درمراسم نواختن زنگ مکاتب  مناطق سردسیر کشور گفتند: من سال گذشته در
مورد اعمار ساختمان براى ۶۰۰۰ مکتب ىادآورى کرده بودم. در اىن برنامه‌ بزرگ که از نگاه حجم در تارىخ معارف افغانستان بى نظىر است، ىک اندازه چالش‌هاى هماهنگى به وجود آمد، اما الحمد الله مشکلات تا حد زىادى حل شده و اکنون به  شما هموطنان عزىزم گفته مى توانم که کار اعمار ۱۲۰۰ مکتب ادامه دارد وى همچنان افزود:در بخش معارف پىشرفت مهم  دىگر اىن‌است که در سال جارى، کتاب‌هاى درسى به گونۀ مکمل انشاءالله به دسترس متعلمىن مکاتب قرارداده مى‌شود.  ۲,۱۲ مىلىون جلد کتاب مکاتب چاپ شده و۳۷ مىلىون کتاب دىگر درجرىان پروسه تدارکاتى قرار دارد که عنقرىب اىن پروسه تکمىل و چاپ آن آغاز خواهد شد. در سال جارى ما خواهىم‌توانست براى بار اول به شاگردان تمامى مکاتب کشور، کتاب‌هاى درسى شان را به گونۀ مکمل برسانىم، به هرىکى از شاگردان
تبرىک مى‌گوىم.

اىن کتاب‌ها برخلاف گذشته در مطبعه‌هاى داخلى افغانستان با کىفىت خوب چاپ مى شوند. اىن اقدام به انکشاف صنعت چاپ کمک مى کند و تقوىت صنعت چاپ، به نوبه خود در انکشاف علم ، معارف و معرفت تاثىر مستقىم دارد. از سکتور خصوصى افغانستان براى سرماىه‌گذارى دربخش چاپ و چاپ‌خانه‌هاى عصرى ابراز تشکر مى کنم و امىد است که وعده هاى خود را به صورت کامل همراه محصلىن عزىز ما به انجام برسانند.آغاز سال جدید آموزشی درمناطق سردسیر کشور درمیان موجی ازامید وآرزو مندی که نوید دهنده توسعه وبازسازی هرچه بیشتر درعرصه آموزشی وپرورش فرزندان وطن را  باخود دارد، نشان دهنده این مطلب است وآمادگی هانشان میدهد که امسال باید آن همه مشکلات ومعضله هایی که درسال گذشته دامنگیر معارف کشور بود، ازمیان برداشته شود ومطابق به وعده هایی که ازجانب مسوولین وزارت های معارف وتحصیلات عالی افغانستان درجهت بهبود وضعیت عمومی معارف داده شد درسراسر کشور شاگردان بدون کتاب درسی وقرطاسیه درصنف های بی سقف روی خاک نباید بنشینند واز نبود معلم درساعت های درسی شکوه وشکایت وجود نخواهد داشت.

امروز یگانه امید واری مردم ماتربیه سالم فرزندان کشور مامیباشد که تضمین کننده فردای درخشان برای مردم افغانستان بوده. تحرک وپیشرفت کار درمعارف اندیشه یی است که درمحور توجه عامه قراردارد. خوشبختانه کشور عزیزمابعداز یک مدت فعلاً ازحالت کوما بیرون آمده است وسرنوشت نسل های آینده مملکت مامربوط به این نسل تربیت یافته وتعلیم یافته میباشد که اکنون ایشان به مراقبت های بیشتر نیاز دارند.وزارت معارف وحکومت افغانستان به تاسی از سیاست معقول فرهنگی خویش وبااعتماد به این باور، که آینده مرفه افغانستان وابسته به تعلیم وتربیه است زمینه را برای آموزش بهتر وبیشتر فرزندان کشور مساعد کرده است دولت افغانستان برای جذب شاگردان وایجاد سهولت های تعلیمی برای شاگردان ومعلمین نه تنها آمادگی های لازم دارد، بلکه مصمم است تاباتدوین وتطبیق نصاب تعلیمی جدید درمورد اقدامات مثمری را راه اندازی کند ودرسراسر کشور به دسترس شاگردان ومعلمان قراردهد ودرراستای ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی معلمان نیز گام های بلندی بردارد. مسوولین وزارت معارف کشور مصمم اند که به خاطر تدریس، آموزش وپرورش بهتر وخوبتر شاگردان برای رساندن معلمان بامیتود های جدید تعلیمی وتربیوی تلاش های فراوان بخرج بدهند وبرای ارتقای دانش ومهارت های مسلکی معلمین درتمام ولایت های کشور موسسات تربیه معلم را ایجاد نماید وازاین طریق مشکل کمبود ونبود آموزگاران رادر کشور رفع نماید.

توفیق ویا شکست برنامه ها وفعالیت های آموزشی وپرورشی هرنظام وکشور باید همیشه درمورد آموزش وپرورش اولاد وطن نقش محوری داشته باشد یعنی معلمین باید پروگرام منظم کار خانگی ودرس شاگردان خارج ازچوکات درسی را باید درنظر گرفته وعملی نماید ازهمین جاست که شاگرد حیثیت محوری را به خودگرفته درکتابخانه هابه تجسس می پردازند وسخن بجایی میرسد که معلم هم ازآن بهره برداری مینماید وهمین میتود است که فلاسفه بزرگ رادرجهان بوجود آورده است.درحقیقت رهبری نسل آینده هم جامعه بدست معلمان آن جامعه است. زیرا این جهت: «معلم  میتواند بایدآدم رابسازد وهم آدمیت را ویران سازد» ازینجهت کارمعلم نهایت دشوار، بامسوولیت وبزرگ است. ازاین نقطه نظراست که معلم باید برتری حقیقی داشته باشد تاشاگرد معلم را به عنوان معلم بپذیزد. زیرا تاوقتی که معلم محب شاگرد نشود، دانش آموز هیچگاهی شنوندۀ اونخواهد بود. بنابرین  درپرتوسیاست وپلان دور نمای وزارت معارف اهداف والای معلم وتربیه آن که نیاز امروز وفردای کشور است باید به زیور علم ودانش آراسته شود وسودمند پرورش یابد تابرای شاگردان، مردم وکشور خویش مفید واقع شده مصدر خدمت به مردم وکشور خویش شوند، چراکه عامل نیرومندی وپیشرفت یک کشور ویک جامعه نه مربوط به زیبایی وقشنگی است بلکه مربوط به تعداد وازدیاد افراد تحصیل کرده، فاضل، تعلیم یافته ونتایج اخلاق آنست. بناً کشور ما وقتی می تواند به سوی آینده بهتر گام بگذارد که به معارف آن قدر وقیمت قایل شویم.دراین ارتباط  نظریکتن ازاستادان کشور را جویاشدم که آنرا به نشر میسپاریم:

نوررحمان یکتن ازمعلمان سابقه دار کشور درزمینه چنین گفت: درشرایط کنونی حرکت  ورفتن جامعه به سوی آینده، رفاه و آسایش، دست یافتن به  تعلیم وتربیه متوازن، آموزش وپرورش سودمند، اعمارجامعه پیشرفته وازبین رفتن فقر وبیکاری وقتی میسر میگردد که توجه به توسعه معارف به یک ضرورت اساسی تبدیل شود.

لازم است به یک حرکت ورفتن به سوی تعلیم وتربیه سودمند اندیشید وبه تقویت وبهبود هرچه بیشتر آن تلاش بخرج داد تا مردم کشور مامتیقن  گردند که حکومت وحدت ملی و وزارت معارف بنابر وعده هایی که داده است به گسترش تعلیم وتربیه روستایی بایدتوجه جدی کند وروستایانی که از آموزش بازمانده اند، برای آنان باید پروگرام سازی شود ودرجهت بهبود نظام اقتصادی آنان که به صورت مستقیم به بهبود وضع نظام آموزشی مرتبط می شود جداً توجه گردد. توجه به نظام آموزشی کشور توجه دوامدار به بهبود کیفی معارف هماهنگ وهمگانی تعلیم وتربیه درواقع توجه به فردای کشور است. فردایی که فقط ازراه تامین معارف سالم ومتوازن مارا صاحب آینده سعادت مند ودرخشان می سازد.

میرمسجدی عزیزی

ممکن است شما دوست داشته باشید