روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

زردى انسدادى یا زردى جراحى ؟

زردى انسدادى وىا زردى جراحى چىست ؟

زردى عبارت از زرد شدن جلد و قسمت سفىدى چشمها مىباشد که از سبب زىاد شدن مقدار بىلروبىن خون ، که ازاثر شکسته شدن هىموگلوبىن که بىلروبىن  جزٔ آن مىباشد بوجود مى آىد .

زردى مىتواند از سبب تخرىب شدن کرىوات سرخ خون ىا هىمولاىز بوجود آىد که بنام زردى قبل کبدى ىا زردى هىمولىتىک ىاد مىگردد .

زردى که از سبب آفت خود جگر بوجود آىد و جگر نتواند  وظیفه  خود را بدرستى انجام دهد ، بنام زردى کبدى وبا هىپاتىک ىاد مىشود که از سبب امراض وىروسى کبدى ( زردى سىاه )و ماوف شدن حجرات جگر توسط بعضى ادوىه جات مانند پاراسىتامول ، مىتىل دوپا ، کلورپروازىن والکول مىباشد که به مقدار زىاد وبطور طولانى مدت استفاده شود . همچنان امراض سرطانى جگرمىتواند سبب زردى هىپاتىک گردد .

زردى بعد کبدى ، عبارت از زردى است که جگر سالم است و صفرا بصورت نورمال ساخته مىشود لاکن بندش در مجراى که از جگر صفرا باىد به روده برىزد موجود مىباشد و سبب آنرا موجودىت سنگ در اىن مجرا مىسازد که اىن سنگها مانع را در مقابل جرىان صفرا به روده مىسازد . تومور هاى سرطانى که درداخل  مجرا  صفراوى ، درجدار مجرا صفراوى وبىرون از جدار قنات صفراوى موجود باشد نىز عىن عارضه را اىجاد مىنماىد . پانکراس ىک غده اى است که بعضى انزاىم ها را به منظور هضم مواد شحمى وپروتىنى ترشیح مى کند  که همراه با صفرا سبب هضم مواد غذائى مىگردد . فلهذا تومور هاى سرطانى که درقسمت  راس پانکراس موجود باشد و سبب تنگ شدن وبندش قنات صفراوى شود نىز مانع رىزش صفرا به قسمت ابتدایى روده ى کوچک مىگردد که زردى بعد کبدى وىا هىپاتىک رامىسازد. در اثر بعضى عملىات هاى جراحى که مجراى صفرا صدمه دىده باشد و دچارتنگش شده باشد وىا در جرىان عملىات جراحى قطع شده باشد اىن نوع زردى نىز پىدا مىشود .

از نظر کلنىکى تظاهراتى که نزد مرىض دىده مىشود عبارت از زرد شدن جلد ، زرد شدن سفىدى چشمها درد در قسمت بالاىى شکم ،زىرقبرغه هاى طرف راست و اگرتومور هاى سرطانى موجود باشد ،لاغرى ،بى اشتهاىى ، خارشهاى جلدى مىتواند دىده شود . رنگ ادرار زرد تىره و مواد غاىطه بى رنگ مىشود، چونکه مواد صفراوى در داخل روده ها نمى رىزد و مواد غاىطه را رنگ نمىدهد . در معاینه لابراتوارى خون مقدار بىلروبىن نوع مستقىم همىشه بلند بوده والکالىن فوسفتاز نىز بلند مىباشد. جهت تشخىص مرىضى زردى انسدادى ىا جراحى معاىنه التراسوند ىا تلوىزىونى مىباشد که ىک معاىنه ارزان ، دقىق وبدون خطر است . ضمناً معاىنات سى تى سکن و ام آر آى معاىنات دقىق تر مىباشند که از نظر اقتصادى ىک اندازه قىمت تر مىباشند .

تداوى مرىضى را بر طرف نمودن مانع  اىجاد شده در مسىر جرىان صفرا را که سبب قطع جرىان صفرا شده تشکىل مىدهد و براى بر آورده شدن اىن منظور عملىات هاى مختلف موجود است .

باىد ىاد آور گردىد که اىن مرىضى باید جدى گرفته شود ، در صورت عدم تداوى به موقع و مناسب سبب بوجود آمدن آفات شدىد تر و خرابتر مىگردد.
دوکتور عبدالرحىم نورزایى

ممکن است شما دوست داشته باشید