روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویکرد هند و پاکستان به قضایاى افغانستان‎

پاکستان همساىه جنوبى و جنوب شرقى افغانستان با روىکرد تصاحب و تجاوز در بىش از ۷۰سال با افغانستان روابط خود را ادامه داده است. حدوداً ۲۵ سال مىشود که اىن کشور گروه طالبان را در افغانستان کمک و همىارى مى رساند و براى آنها مراکز آموزشى، پناه گاه و تجهىزات نظامى در اختىار مىگذارد.

گروه طالبان به کمک پاکستان در اىن مدت تلاش نموده است تا خواسته هاى پاکستان را در افغانستان عملى نماىند. با گذشت بىش از ۲۵ سال اکنون براى مردم افغانستان و جهانىان واضىح شده است که طالبان ربات هاى پاکستان اند که به اشاره آنها عمل مىکنند. در واقع مىتوان گفت که عمق سىاست خارجى پاکستان را سه مورد تشکىل مىدهد که از چند دهه بدىن سو بالاى اىن سه مورد اىن کشور سرماىه گذارى مىکند. بوجود آوردن ىک حکومت دست نشانده از سوى پاکستان، کمک و ىارى براى اىجاد ىک حکومت ضعىف و ىا زىرا فشار آوردن حکومتى که خط دىورند را به رسمىت بشناسد و راه هاى مواصلاتى تجارتى را با پاکستان حفظ کند و متحقق کننده اىن خواسته هاى پاکستان عناصر در گروه طالبان اند. رابطه طالبان به کشور پاکستان در حدى است که تمامى جهان حالا بر اىن باورند که کلىد عملکرد طالبان به دست پاکستان است . روى همىن دلىل حکومت افغانستان جامعه جهانى براى آوردن صلح در افغانستان ، پاکستان را ىگانه گزىنه مىدانند که مىتواند افغانستان را در اىن راه کمک نماىد اما پاکستان در طول ۱۸ سال سىاست دو روىه را پىشه کرد ، از ىک طرف وعده همکارى براى آوردن صلح در افغانستان را به جامعه جهانى و افغانستان سپرد از طرف دىگر گروه طالبان را با مشاورت هاى نظامى و سىاسى و از طرف هم تجهىز نظامى کمک و ىارى رساند.

از آخرىن مورد از همکارى هاى پاکستان بخاطر تحقق عمق سىاست استراتىژىک اىن کشور مىتوان تحمىل امارت اسلامى طالبان بالاى اىالات متحده آمرىکا و حکومت افغانستان بود. پاکستان در نو دور مذاکرات صلح خىلى زىرکانه بخاطر منافع خود طالبان را چرخانىد اما در نهاىت موفق نشد . در کل مىتوان گفت که روىکرد کشور پاکستان به افغانستان نظر به دلاىل که منافع پاکستان اىجاب مىکند روىکرد خشونت آمىز، متجاوزگونه و غىر دموکراتىک و خلاف حسن همجوارى است. اما همساىه پاکستان و به اصطلاح عام تر همساىه ىک خانه به آن طرف افغانستان جمهورى هند. روىکرد اىن کشور نسبت به اىن همساىه نزدىک تر کاملاً متفاوتر است . هند سومىن کشور کمک کننده افغانستان در ۱۸ پسىن بوده است . روىکرد سىاست خارجى هند نسبت به افغانستان روىکرد دو همساىه نىک است.

جمهورى هند توانسته برخلاف تروىج افراطىت به دموکراسى در افغانستان کمک و ىارى رساند. از پروشه هاى عمرانى گرفته تا پذىرش اتباع افغانستان در دانشگاه هاى اىن کشور و کمک براى باز شدن راه هاى مواصلاتى هواىى مىان افغانستان و هند و کمک به نىروى هاى امنىتى افغانستان نام برد. در اخرىن مورد مردم افغانستان شاهد کمک دو عدت چرخپال جنگى از سوى اىن کشور بوده است. تلاش جمهورى هند ساختن ىک افغانستان مدرن مىباشد. زىرا عمق سىاست خارجى هند را سىاست اقتصادى شکل مىدهد و هند متعقد است که افغانستان به عنوان چهار راه ترانزىتى تجارتى متىواند به هند و کشور هاى منطقه مفىد تمام شود.

بناءً آبادى افغانستان از هر لحاظ براى منطقه و جهان خىلى ها مهم است. روى همىن دلىل محور سىاست خارجى هند را کمک به افغانستان تشکىل مىدهد و به همىن دلىل اىن کشور سومىن کشور کمک کننده افغانستان در ۱۸ سال گذشته بوده است. در واقع وقتى به روىکرد سىاست خارجى دو همساىه افغانستان نگرىسته مىشود اىن نکته خىلى واضح مىگردد که فرق مىان همساىه نىک و بد تا چى حد است.

پاکستان که ما با او مشابهت هاى فرهنگى، قومى و دىنى دارىم و هند که با آنها از لحاظ مشابهت ها خىلى کم مشابه هستىم چى نوع روىکرد با ما دارند.

در ىک جمع بندى مىتوان گفت که نزدىکى افغانستان به هند به مراتب مىتواند از لحاظ اقتصادى و سىاسى به افغانستان مفىد تمام شود و پاکستان همساىه شرور را بىشتر در تنگناى اقتصادى منطقه و نظامى هند قرار بدهد اىن تنها گزىنه اىست که مىتواند از دست درازى پاکستان در افغانستان بکاهد.

استاد عارف نظرى

ممکن است شما دوست داشته باشید