روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

د کولرا ناروغی

د کولرا  ناروغۍ پېژند نه: د بىړنىو نس ناستو  د  ناروغىو له ډلې څخه ده چې د وىبرىو کولرا بکتر ىا د زهرو په واسطه منځ ته راځی، د نوموړې باکترىا زهر د ناروغ د کوچنىو کولمو پرمخاطی برخه تا ثىر کوى او د شدىدو نس ناستو سبب ګرځی (تر ۱۵ لىترو په ىوه ورځ کې). اوکه درملنه ىې ونه شی د وجود د اوبو د کمښت له وجې مرګ پېښېږی.

په هغو ځاىونو کى چې د نفوسو ګڼه ګوڼه زىاته وی، جنګونه وی، دمهاجرو په کمپونو کې هلته چې حفظ الصحه نه مراعات کېږى نوموړې ناروغی زىاته پېښېږی.

دکولرا ناروغۍ د نوموړى ناروغئ په مکروب د ککړو خوړو د خوړلو اوىا په نوموړی مکروب د ککړو اوبو د څښلو په نتىجه کې منځ ته راځی.

د کولرا ناروغۍ نښى نښانې: په کولرا ناروغۍ کى اوبلنه نس ناستى منځ ته راځی چې ډېر شدىد (ىولىتر په ىوه ساعت کى) وی او د ورىجو د اوبو په شان  وی، بوى نه لری، وىنه اوچرک هم پکې مو جود نه وی، په بىړه سره د وجود د اوبو دکمښت او د فشار د ټىټوالی سبب کېږی او که درملنه ىې ونه شی د مړىنې سبب هم کرځی.

د کولرا  ناروغۍ مخنىوى: د کولرا  ناروغۍ واکسىنونه شتون لری، خو تأثىر ىې د لنډې مودې لپاره دى او قىمت ىې لوړ دى، صرف هغوکسانو ته کىداى شى ورکړل شی چی په ناروغۍ ککړو ملکونو ته سفر کوی. ښه دا ده چې له پاکو اوبو او خوړو
څخه استفاده وشی.

دکولرا  ناروغۍ درملنه: در ملنه ىې د وجود د اوبو د کموالی مخنىوى او د وجود د ضاىع شوىو اوبو پوره کول دی، چې په خفىفه ناروغۍ کى د خولى له لارې اوبه اوماىعات ورکولاى شو او غوره ماىعات د مالګو او اوبو محلول دى، چې نو موړى محلول په ساده ډول جوړولاى شو لکه په لاندې ډول: ىوه د چاى څښلو قاشوغه مالګه او څلور د چاى څښلو قاشوغى بوره په ىوه لىتر پاکو اوبو کې اچووا اونوموړى
محلول جوړىږى. او په پرمخ تللى ناروغۍ کې چې ناروغ نشى کولاى د وجود ضاىع شوې اوبه د خولې له لارې واخلی ناروغ ته د ورىد له لارې
ماىعات ورکول کېږی او غوره ورىدی ماىع د رىنګر په نامه سىروم دى.

د مکروب ضد در مل صرف د ناروغۍ
موده کمولاى شى.

الحاج دوکتور محمد نعىم اکبرى د کابل د انتانی روغتون  د  انتانی داخلې ترىنر متخصص

ممکن است شما دوست داشته باشید