روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در کنفرانس جنیوا اقدامات حکومت افغانستان مثبت ارزیابى گردید

کنفرانس جنیوا درباره افغانستان که با رهبری مشترک افغانستان وسازمان ملل متحد به اشتراک محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان وداکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی باحضور هیئت های از۶۱ کشور و۳۵ نهاد بین المللی ونمایندگان جامعه مدنی ، سکتور های خصوصی ورسانه هادر جنیوا برگزار شد، یک پیروزی بزرگ دیگر برای حکومت وحدت ملی افغانستان می باشدوجامعه جهانی دراین کنفرانس اقدامات حکومت افغانستان را مثبت ارزیابی کرد.دراین کنفرانس داکترعبدالله عبدالله طی سخنرانی چنین گفت: «افغانستان در سالهای اخیر دستآورد های خوب داشته وباچالش هایی نیز مواجه بوده است، موفقیت وکامیابی افغانستان موفقیت همه ماست» بدون تردید نبود امنیت یکی ازچالش های است که تااکنون مانع پیشرفت وسرمایه گذاری درکشور ماگردیده است، بناً یکی ازراه های تشویق وترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری درکشور هماناً تامین امنیت پایدار است که جامعه جهانی بایددرزمینه صادقانه همکاری نماید.وی همچنان ضمن این سخنرانی اش درمورد انتخابات پارلمانی گفت: انتخابات ولسی جرگه یکی ازچالش های افغانستان بود،که خوشبختانه به صورت موفقانه سپری شد ومردم افغانستان علی الرغم  تهدید های مخالفان به پای صندوق های رای رفتند ونمایندگان خویشرا انتخاب نمودند. اشتراک پرشور وشوق مردم دراین انتخابات دموکراسی ومردم سالاری را تبارزداد وى افزود: صلح باید به مالکیت ورهبری افغان ها صورت گیرد صلح درافغانستان به معنای صلح درمنطقه وجهان است ومی تواند زمینه توسعه وهمگرایی منطقه یی رافراهم سازد.

ماهمکاری های همگرایی منطقه یی رابه رقابت های ناسالم منطقه یی ترجیح می دهیم  حکومت افغانستان متعهد است که به تعهدات خودعمل نماید. مردم افغانستان توقع دارند که دولت به عنوان حامی وممثل اراده مردم روند ملی صلح افغانستان راازتقابل وتعارض قدرت های منطقه یی وفرامنطقه یی مصئون سازد. تقابل وتعارض درجنگ تحمیلی چندین دهه درکشور نشان داد که افغانستان به میدان جنگ نیابتی دیگران تبدیل شده است.مخالفان نظام درزیر حمایت کشور های مشخص ومغرض منطقه وجهان فرصت یافتند تا بالای تمام جنایات خودسرپوش بگذارند ودراین وآن گوشه ای ازدنیا درمورد صلح افغانستان سخن بگویند. به هرصورت صلح نیازاست، وصلح ضرورت است امانیل به آن نیازمند همکاریهای صادقانه منطقه یی وفرامنطقه یی می باشد. به گونه مثال هرگاه کشورهای منطقه اراده قوی داشته باشند تاصلح به افغانستان برگردد راه کوتاه که میتواند این هدف رابرآورده سازد دست برداشتن ازحمایت هراس افگنان میباشد . یعنی هرگاه کشور ها حمایت شانرا ازگروه های خاص قطع کنند پل عقب جبهه جنگ ویران میگردد ومذاکرات رونق کسب میکند به همین ترتیب کشورهای فرامنطقه یی نیز میتوانند باقطع حمایت شان ازگروه خاص به روند صلح افغانستان کمک کنند. انتظار مردم افغانستان ازمتحدان بین المللی وکشورهای منطقه همین است.

همچنان رییس اجرائیه درقسمتى ازسخنان خویش گفت: حکومت درعرصه تجارت وزمینه سازی کسب وکار گام های مهمی برداشته ودرحال حاضر بیش از۹۰۰ میلیون دالر صادرات داشته است. همچنان مهاجرت وبی جاشده گان داخلی یکی ازمشکلات عمده مردم  افغانستان است وحکومت به همکاری جامعه جهانی دراین عرصه گام های مثبت برداشته است. ازجامعه جهانی ونهاد های بین المللی خواهشمندیم که به کمک های خود دراین عرصه برای افغانستان
ادامه دهند.چنانکه درنشست جنیوا مشکل مهاجران وبیجاشدگان داخلی طی ملاقاتی با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان درمیان گذاشته شد، تاحمایت خویش را ازآنان دریغ نکنند وهمگام باهمکاری های سازمان ملل متحد دلسوزی وحمایت خودرا به آنان اعلام نمایند.این درحالیست که همین اکنون اضافه ازهزاران فامیل ازاثر بروز خشکسالی وناامنی هااز بادغیس، کندز، فاریاب و غور به ولایات دیگر کشور سرازیر شده اند ودرزیر خیمه ها بافرارسیدن زمستان بدون غذای کافی روز وشب خویشرا سپری میکنند. همچنان داکتر عبدالله عبدالله درحاشیه کنفرانس ژنیو درباره افغانستان با خانم فدریکاموگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد به اروپا درمحل اقامت خود درشهر جینوا دیدارکرد. دراین دیدار رییس اجرائیه ازاشتراک خانم موگرینی دراین کنفرانس تشکر وقدردانی نمودند. واز حمایت وکمک های این اتحادیه برای افغانستان سپاسگزاری نموده وابراز امید واری کردند که کنفرانس جنیوا بتواند افغانستان را درراه  دست یافتن به توسعه ، ثبات وصلح کمک نماید. دولت افغانستان دوسال قبل درکنفرانس بروکسل درسال ۲۰۱۶ میلادی تعهد سپرده بود تادربخش های مبارزه بافساد اداری، اصلاحات مالی واداری، مبارزه بامواد مخدر ،‌توسعه سکتورخصوصی، اصلاحات درنهادهای عدلی وقضایی،‌انکشاف معادن ومنابع طبیعی ، تامین حقوق زنان وهمچنان کاهش فقروبیکاری که خوشبختانه بیش از۶۰ درصد این تعهدات راکه درکنفرانس های توکیو، لندن وبروکسل سپرد بود عملی کرده است.درکنفرانس جنیوا جامعه بین المللی یک باردیگر پیشرفت ها وبرنامه های حکومت وحدت ملی درراستای صلح، اصلاحات وتوسعه رامورد تایید قرار داد وحمایت کامل خویشرا برای تداوم حمایت ها، کمک ها وهمکاری ها الی سال ۲۰۲۴ میلادی اعلام داشتند. درشرایط حساس ودشوار کنونی که حکومت ومردم افغانستان باچالش های فراوان درعرصه های مختلف امنیتی، سیاسی واقتصادی مواجه است این حمایت همه جانبه جامعه جهانی ازافغانستان نشان دهنده جایگاه شایسته کشور ما درجامعه بین المللی است.

میرمسجدى عزیزى   

ممکن است شما دوست داشته باشید